Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. január 4.

14014Tetteinkben annyiban valósul meg szabadságunk, amennyiben újjászületett szellemünk részéből származik. A cselekedetünk minden más részét, akár valamely erkölcsi norma hatása alatt hajtjuk is végre, nem szabadságnak nevezzük. Elsőként spirituális területen kell ezt megélnünk. Szentírás alapján szabad az az ember, akit Isten fia tett szellemileg szabaddá. A belső autonóm szabadság egyben képesség is arra, hogy a megváltott szívből irányítsuk sorsunkat. A menny szabadságának eredményeként pedig nemes emberekké válhatunk. „Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.” 2Kor 3:16

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. január 11.

14013Megelevenedett szellemünknek bejárata van a mennyei lehetőségekhez. A kegyelem és megigazultságunk által bejárásunk van a "lehetőségek valóságába". Mennyei kompetencia jelentése: elsajátított emberi ill. bibliai ismeretek alkalmazásán túli mennyei képesség. A királyság gondoskodik mindenki számára ugyanarról a játéktérről és egyforma bejárásról a forráshoz. Amikor ez az igazság életre kel, és te hiszel benne, erő árad a mennyből. Mi rábízzuk magunkat az Ő képességeire, hogy amit megígért, azt véghez tudja vinni. Isten nem hazudhat. „A bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni.” Ef 3:20 Egysz.

 

 

1. rész

2. rész


Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. január 18.

14012Ebben a részben a szellemi elvek kiegyensúlyozott használatáról lesz szó. Pál apostol integritását soha nem veszítette el a természetfeletti megtapasztalásaiban. Vigyáznod kell, hogy ne hozd be/le a szívedet testi, világi, becsapott perspektívára Az emberi psziché érzéki valóságot akar létrehozni és a szellemünk ellen törekszik. Megnézzük Ábraháméknál is, hogy a mennyei kompetencia hogyan nyitott ki, majd hozott létre egy új valóságot, ami már az idő előtt létezett. A hit mindig az örökkévalóságból jön. Isten azt mondja az üdvösségünkről, még ha nem is látod azt, de mégis megvan és meg lesz, mert örökkévaló. „Maga Sára is hitéért kapott képe, sséget arra, hogy megalapítsa a magot akkor, mikor már túl volt az életidőn, képességet kapott, mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.” Zsid 11:11 Csia

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. január 25.

14011Az inkompetencia korlátokat helyez el az elménkben, viszont az isteni kompetencia olyasmi a bensőnkben, amelyet nem látunk kívülről, de megerősít belülről. A gond akkor van, ha nem tudsz bízni szellemedben lévő örökkévaló javakban. Ekkor lelkünk materializálni akarja a megváltás áldásait. A meg nem újult elménk időben akar látni és beszélni. Ameddig csak földi időben látsz, nehéz lesz hitben és kegyelemben működnöd. Ő ismeri a holnapodat. Örökkévalóságunk nem az idő működésétől függ, hanem Urunktól. „Ezután Jézus, minthogy látta, hogy már minden elvégeztetett arra, hogy az írás beteljesedjék, így szólt: „Szomjazom.” Ján 19:28 Csia

 

 

Nochta Pál, Pásztó, 2014. február 4.

14025Amikor a Bibliában az egy óra vagy utolsó óra kifejezésekkel találkozunk, akkor tudnunk kell, hogy ezek a fogalmak egy nehéz időszakot jelentenek. Jelenleg is egy ilyen korszakban élünk. A bennünket érő nehézségek miatt lelkünk gyakran ehhez a földi élethez, sőt, szinte az anyaghoz tapad, ezért kérnünk kell Istent, igéjével elevenítsen meg bennünket, hogy beleláthassunk a mennyei valóságba, amely különbözik ettől a földi létezéstől. Meg kell értenünk azt is, hogy ez a korszak, amiben most élünk, jelentősen különbözik az 1990-es évektől, amikor egy ébredés (megújulási hullám) kezdődött Magyarországon. "Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, a szellem ugyan kész, de a (hús)test gyenge (erőtelen)." Márk 14:38 Vida

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. február 8.

14024Hajlandóság + Hallás + Látás = Aratás. Isten mély vágya és célja, hogy mennyközpontú legyen gondolkodásunk. Az egyedüli személy a földön, aki képes megláttatni a mennyben lévő elkészült áldásainkat: a Szent Szellem. Ezért elengedhetetlen, hogy Ő vezessen bennünket hallás által a „Kanaan földjére”. A teremtéskor Isten létrehozta és hozzáférhetővé tette helyreállításunkat, kijelentéseinket, gyógyulásainkat, sikereinket, stb. Ha nem tanulunk meg az örökkévalóságban mozogni, elszalasztjuk a mennyben előre kivitelezett lehetőségeinket. „Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is és ráadást is adnak hozzá nektek.” Márk 4:24 Vida

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2014. február 15.

14023Isten már az idők létezése előtt megígérte az örök élet reménységét, melyet az igehirdetésen keresztül nyilatkoztat ki a számunkra most, ebben az időben is, amiben élünk. Ezért fel kell ismernünk Isten hozzánk szóló aktuális szavát. Ha pedig ma, amikor halljuk az Úr szavát, nem keményítjük meg a szívünket, hanem folyamatosan a láthatatlanokra nézünk, akkor bemegyünk az Úr szombatjába, a nyugalomba. Képessé válunk arra is, hogy uralmat vegyünk a belső időérzékelésünk fölött, így a hosszan tartó nyomorúság, pillanatnyi könnyű szenvedéssé változik át, ennek következtében a bennünk lakó Krisztus által képesek leszünk uralkodni az időn is.

 

 

Tóth Lajos, Ózd, Maranatha gyülekezet, 2014. február 16.

14022Amikor újjászületetünk „evilági” gondolkodási mintával érkeztünk Isten Királyságába. Mentalitásunk több területen nem azonos Isten örökkévaló törvényszerűségeivel, ill. azzal, ahogyan gondolkodik rólunk. Engedjük, hogy jövőnket az örökkévalóság határozza meg. Az örökkévalóságba való belátás képessége sikeressé teszi utunkat. A szívben lévő korlátokat így elmozdíthatjuk, amelyek visszatartják fejlődésünket. A királyság örökkévaló törvényei által összhangba kerülünk Isten Beszédével, majd lehetségessé válik számunkra a folyamatos mennyei perspektíva megtapasztalása. „Így azonban nagyobbra (kiválóbbra, hatalmasabbra, haszonra) törekszenek, azaz mennyeire. Ezért az Isten nem szégyelli őket, hogy az Istenüknek neveztesse magát, hiszen várost készített nekik.” Zsid 11:16 Csia

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. február 22.

14021Izráel gyermekei nem tudtak a saját erejükből megmenekülni, sem elhívásukban benne maradni. Isten kilenc csodademonstrációja igazából nem változtatta meg őket. A pászkabárány vérére volt szükségük, hogy sorsuk kvalitása új szintre emelkedjen. A helyes mennyei modell nélkül nem juthatunk sehova. A papok célja: szellem-ige-vér által átvenni Isten örökkévaló bizonyságait, időzítéseit és terveit. A királyi vér átkódol bennünket. Átalakítja a bűn hatását, viselkedési mintákat, átok működését, lelki és fizikai betegségeket. Krisztus teste sok területen nem fér hozzá az isteni partnerséghez, amely által átvenné a szabadulására szükséges erőt. „Hiszen a Szellem a valóság, mivelhogy hárman vannak a tanú(bizony)ságtévők: a Szellem, és a víz, és a vér, és ez a három egybetorkollik (ugyan azért az egyért van).”1Ján 5:8 Vida

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. március 1.

14033Ha a királyi papságról beszélünk, akkor mennyei identitású szentekről van szó. Ez az ígéret Izraelnek szólt először. Amikor kijöttek a szolgaságból, be kellett volna menniük az ígéret földjére királyi papokként. Miért nem tudtak bemenni? Sajnos a múltban ragadtak. A legtöbb hívő megengedi, hogy ami a múltban történt, befolyásolja a jövőjét. Mózes utódja Józsué ezt látta előre. A tanítás szélesíteni fogja perspektívátokat és nyitogatni a szemeteket, hogy lássatok. Csak az Ő mennyei világosságga tud mennyei képességeket létrehozni. Mindez irgalmasságból fakad. "Ama napon, melyen eljön, hogy szentjeiben megdicsőüljön és mindazokban csodálat tárgya legyen, akik benne hittek. Mert a mi nektek tett tanúságtételünk hitelre talált. 2Thess 1:10 Csia

 

 


Technikai okok miatt a sorozat kilencedik része sajnos nincs meg.


Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. március 22.

14032János apostol szerint egy gonosz angyal (Jezabel) Isten szolgájának, prófétai szavának (gr.előre szóló) adja ki magát az eklézsiában. Tanításaival hamis jövőkép koncepciót és új vallási gyakorlatokat hoz létre. Az üzenetben megemlítődik az un. jézabeli tevékenység. Nem egy általános szellemi listáról lesz szó. Nem válaszoljuk meg azt a kérdést sem, hogy egyes személyek mögött megbújik-e a „bűbájos”. A kiindulásunk alapja, hogy az Izraeliták gondolkodását gyűjtőfogalom is alkotja. Egy adott dolog karakterisztikus tulajdonságából kialakít egy jellegzetességet. Így egységes jegyeket kölcsönöz az adott cselekedeteknek, személyeknek. „Hanem ami nálatok van azt tartsátok meg (birtokol, uralkodik) addig, míg eljövök.” Jel 2:25

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. március 29.

14031Az üzenet első részében jézabeli céltévesztést vesszük újra górcső alá. A megcsalattatás belülről történik és sokszor ezt a képmutató hit hozza létre. Ekkor olyan szabályok, szellemi elvek félreértése által ítéli meg a hívő önmagát, amelyek sok esetben nem a valódi szeretetből való hit. A látható dolgokra való alkalmazkodás lesz inkább fókuszban (a láthatatlan belátását negligáljuk), mint a szeretet általi belső átalakulás vagy megtérés. A tanítás vége közös imával záródik. „A parancsolat végcélja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és kétszínűség nélküli hithűségből való szeretet” 1Tim 1:5 Vida

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. április 12.

14043A sorozat záró része. Ahhoz, hogy a kereszt áldásait élvezzük, mennyei javakban kell élnünk. Pál leveleiben alapvetően két szellemi valóság félreértelmezését hangsúlyozza. Szeretet és a hit területét. A színjátszás alapvetően önámítás. Belső erő, amely ellenőrzés alatt tartja a hívőt. Egy idő után irányíthatatlanná válunk. Jézus ettől a jelenségtől óvta a legjobban tanítványait. Következménye az lesz, hogy elterelődik a hívők figyelme Isten Igéjéről, utána kiesik szívükből az isteni kijelentés, helyette önképűségre formált istentiszteletek utáni érdeklődést jön létre. „A Szellem pedig kifejezetten mondja, hogy a késői időkben némelyek elpártolnak majd a hittől, s tévelyítő szellemekre és démonok tanításaira fognak figyelni, hazug, saját lelkiismertükben (szellemi ismeret) kiégett emberek képmutatásával. 1Tim 4:1-2

 

1. oldal / 3