202101022021.,01-02.

Jézusnak és a sátánnak is, van országa és ezek szemben állnak egymással. Isten Királyságának fontos képessége az, hogy szét tudja választani a Sátán királyságának egységét. Miután Jézus átvitt minket az Ő királyságába az újjászületésben, Isten azt akarja, hogy elválasszuk magunkat a sötétség országátónak képzeteitől és életmódjától. Mindezt nekünk kell akarni. Egy kereszténynek elsősorban az Isten egyházának építésre kell berendezkednie. Ha rombolni szükséges bizonyos erőket, magaslatokat, akkor gondosan ügyeljünk arra, hogy csak szellemi fegyverekkel lehetséges. Ha pedig a dolgok nem váltak még szét egyértelműen, akkor a türelmes kivárás álláspontjára kell helyezkednünk. Pál a szellemi élet sikerét annak a folyamatos szellemi hadviselésnek tulajdonítja egy közösség ill. egyén életében, amellyel módszeresen rombolhatjuk hamis ideákat, vallásos elgondolásokat vagy gonosz szellemek befolyását.

 

 

 

 

 20200109

2020.01.09

Istennek hatalma egy különleges képesség, ami eddig lehetséges, hogy nem is lett észlelve és kifejlesztve benned. Van ott belül valami, amit az ördög nem akar, hogy felfedezd. Ezt az „erő képességet” gyakorolni kell, hogy megnyilvánuljon. Az Istentől kapott képességedet kihívás kell, hogy érje, hogy működjön. A pusztában. Isten jelenlétének hatalma erősebben képes hatni minden terápiánál, nagyobb a pszichológiánál, és mélyebbre érnek el, mint a pszichiátria. Képes megnyugtatni az embert, és legyőzni azokat a „magaslati korlátokat”, amivel az ellenség jön az ember ellen, hogy lenullázza. Isten megmentő hatalma visszamegy a múltadba, meggyógyítja a tegnapodat, biztosítja a mádat. Győzelemre lettél elkülönítve. Isten arra teremtett, hogy egy hasznos partnere legyél a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Ő mindig kezében tartja az irányítást. Abszolút erő birtokában van. Amitől nagyon izgatottak vagyunk Istennel kapcsolatban, hogy Ő hatalmát képes átadni. Fontos, hogy megértsem mit jelent, hogy Ő előre ismert engem. Ő azt mondja, hogy az leszel, akivé én rendeltelek, már születésed előtt. Egyetlen ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mert te el vagy választva. Küldetéssel rendelkezel, egy mozgásban lévő vagy, akit a mennyből küldenek. Az örökkévalóságból küldtek az időbe. Az ellenség meg van félemlítve azok által a személyek által, akiket Isten elválasztott és engedelmeskednek Neki. Te győzelemre lettél elkülönítve, hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Az ellenség sokszor belül felállít akadályokat, hogy távol tartson a célodtól, a rendeltetésedtől, mert fél tőled.

 

 

 

202101162021. 01. 16.

Kegyelemből, hit által üdvözülünk. De még ezt a hitet is ajándékba kapjuk Istentől, hiszen a hitet Isten Igéjének hallgatása hozza létre bennünk. Azonban nemcsak Jézus Krisztus, hanem vele együtt az Egyház semmisíti meg a bukás következményeit generációkon átnyúló szellemi konfliktussorozatok által. Hogyan adta ezt át nekünk? Isten a földet az ember számára teremtette. Elvárta Ádámtól és most már tőlünk is, hogy sáfárai legyünk tulajdonának. Gondoskodjunk hűen és bölcsen a földről Isten számára. A mi gondjainkra van bízva. Ez volt Isten terve és Ő soha nem változtatja meg az Ő tervét. Azonban mindezt imában és kitartó hűségben szükséges megvalósítani. Amikor újjáteremtetünk Krisztusban, tökéletes ellátásba kerülünk, minden készen áll. Nincsenek továbbiak. Isten mégis különböző ima típusokkal hozza elérhetővé mindezt az Egyház számára. Több keresztény mozgalom nézete, hogy Jézus már elkészített mindent, nekünk csak el kell ezt fogadni és örvendezni. Ennyi. Mi Jézus munkatársai vagyunk. Krisztus megváltó munkájának eredményeképpen a hatalom, amelyet a Sátán bitorolt, visszaállíttatott Krisztusban, és elérhetővé vált az új nemzetség számára.  

 

 

 

202101232021. 01. 23.

Mikor újjászülettünk akkor szellemi lények lettünk. Isten elvárja tőlünk, hogy a természetfelettiben (hit, remény, szeretet) működjünk, és ne maradjunk megkötözve a természetesben. A hitünk harca nem mozgatja Istent! A hit minket vezet arra, hogy megtegyük mindazt, amiről Isten már gondoskodott kegyelme által. A hit bennünket mozgósít. Ma egy olyan különleges korban élünk, amikor felnövekednek Isten fiai saját szellemi harcaikban. Hiszem, hogy Isten akarata az utolsó napokra az, hogy sok „Isten fia” nőjön fel a viharaikban amennyire csak lehetséges. Kell, hogy Isten gyermekei feladva függetlenségüket merjék elkötelezni magukat a mennyei Atya felé, megtanulva az engedelmességet, hogy részesedni tudjanak mindabból a mérhetetlen hatalomból, amit Isten tud adni számukra. Az ellenség ki akarta venni ezt az igazságot az egyházból. Sátán célja az, hogy ne értsék a hívők Isten hatalmának jelentőségét. A hit válaszokat ad Isten részéről és egyetlen úton jön felénk, az üzenet meghallása által.

 

 

 

20210130 2021. 01. 30.

Az ellenség az Istentől kapott képességeinket támadja. Az Istentől kapott képességed, elrejtett képességek. Olyan dolgok, amelyek születésed előtt beléd lettek un. építve. A megfelelő környezetre van szükséged, hogy ezek kibontakozzanak vagy kivások, ahol megnyilvánul szellemed képessége. A gonosz hadművelete sikeresen eltérített sok embert Istentől ka­pott elhívásá­tól. Több idős keresztény saj­ná­lat­tal tekint vissza hibáikra és szerették volna tudni, hogy mi történt volna, ha veszik a bá­tor­sá­got és feltétel nélkül igent mondanak Istennek. A vádló rengeteg tapasztalatot szer­zett, mielőtt Jézus felé fordult volna figyelme a pusztában. Sok keresztény ezen a ponton megértette a pusztában lévő harc jelentőségét, de az árat túl ma­gas­nak találta és elfordult Istennek életére vonatkozó eredeti tervétől. Azt tették, amit a vi­lág okos dolognak ítélne meg. Nem hittek abban, hogy a kereszt győzelme olyan nagy, hogy nem­csak az örök élet ingyenes ajándéka vált elérhetővé számunkra, hanem győz­te­sek vagyunk a Sátán minden munkája fölött, minden körülményünkben. Még ha nem is látszik a világban lévő forgolódásunkban egyértelműen. A szellemi harcunk vereségeiből való gyógyulás és vigasztalás be­le­tar­tozik a kereszt művébe. Folytonosan.  Ahogyan Jézusnak ál­landóan résen kellett lennie személyes ellenségének (Sátánnak) támadásaival szem­ben, ugyanúgy nekünk is résen kell lennünk azokkal a csapdákkal szemben, ame­lye­ket elhelyeznek előttünk.

 

 

 1. rész

2. rész

20210206 2021. 02. 06.

"Mindenki, aki Istentől született, legyőzi a világot. És ez az a győzelem, amely legyőzte a világot, hitünk". Isten vágya, hogy növekedjünk hitében, győzedelmeskedve életünkben. Arra keressük most a választ, hogy Isten hatalmának igazságában való működés miként valósul meg Krisztusban. Legyen világosság azok számára, akik még idegenkednek vagy félnek attól a rendkívüli hatalomtól (erőtől), amit a megváltás tett elérhetővé az egyház számára. Isten királyi uralma mindig vet. Egy igét (magot) ad neked, ezért benned van egy növekedési lehetőség (talaj). Ebben az üzenetben meg fogod érteni, hogyan kell valóban legyőzni a sátánt Isten igéjének (mag) stratégiájával. Engedd meg, hogy ez a tanítás egy másik szintre tereljen a harcaidban való tapasztalataid során, és ezzel életedet is tovább változtassa. Hozzon kijelentést Jézus Krisztus kereszten szerzett eredményéről, tudván, hogy a hatalom segítségével semmi sem állíthatja meg Isten tervét életedre nézve.

 

 

 

202102132020.02.13

Mi gátolhatja meg szellemi megtapasztalásainkat, kegyelem adta lehetőségeinket és hatalmunk eredményességét? Mit jelent Isten előtt megállni szégyen nélkül? Atyánk a megváltás áldásait előre eltervezte és megvalósította Jézus Krisztusban. Pont elegendő mindig és mindenre a kegyelem. Bár a lelki és fizikai gyógyulásunk látható valóságban áll elő, mégis szellemi áldásnak kell tekintenünk, mivel ez szellemi gyógyulás. Jézus már elhordozta érted a kereszten a megigazulásodat is, hogy tudj jogos állapotodban kormányozni. Isten királyi gyermeke lettél. Az Ő sebeiben már ugyan úgy megigazultál, mint meggyógyultál. Ez a természetes emberi gondolkodásmód számára elsőre talán megdöbbentő állítás azt fejezi ki, hogy az ember nem a saját jó cselekedeteinek következtében válik igazzá Isten előtt, hanem kizárólag a Krisztusba vetett hite által kegyelemből. Ennyi Elégséges. Kezdj el hinni az alapján, amit Isten igéje mond Rólad! Kezdj el azonnal hinni abban, hogy te az Ő sebeiben megigazultál és meggyógyultál.

 

 

 

20200220

 2020.02.20

Jézus azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáit. Hogy ez megvalósuljon az életünkben, nekünk kell ebben együtt dolgozni Istennel. Ádámnak kezdetben hatalom adatott Istentől, hogy legyőzze az ördögöt. Az Egyháznak Krisztus ezt visszaszerezte a megváltásában. A kígyó azért tudott bejutni a kertbe, és tenni, amit tett, mert Ádám hibázott az uralkodása területén. Nem hitte el. Az emberek kapnak egy magot, azaz lehetőséget Istentől, miként Ádám. A magban Isten ereje található, ami képességet hoz létre a szívben. A mag tartalmazza a belső isteni erő fejlődését is bennünk. De ha senki sem értékeli, akkor az ördögnek gondja lesz rá. A megváltásban semmi sem működik automatikusan. Csak Isten Igéjébe vetett hit által kegyelemből. Az Egyház (gr. oikosz: otthon, lakás vagy család) legfőbb célja nem a harc és az Isten érdekképviselete minden áron, hanem a közösség és szolgálat papokként.

.

 

 

 

20210227

Ha az ember megalkotja a saját képességeibe vetett imázsot, akkor elhagyja a szellemi képességeit. Bár újjászületett, de nem éli azt, aki. A vallás új identitást adott neki. Ha a hívő világképébe nincs benne az isteni hatalom általi életrendezés, akkor az az ember földi bölcsességgel akarja megoldani a szellemi problémáit. A hívő számára az egyetlen harc a hit harca. Miért mondja jónak Pál apostol? Minden alkalommal, amikor a hit harcát harcolod, és nem adod fel, akkor győzöl. Az ellenség gyakran próbálkozik, hogy lehúzzon minket a hit szintjéről a testi szintre, mert korszakunk szükségszerűen nem rossz, hanem gonosz. Amely egy adott fokon fejlődési sajátossággá vált. Gonoszság fokozatosan nő és a kiegyensúlyozott szellemi atmoszféra az egyházban megszűnőben van. Nem egyszerűen gonosz vagy sötét lesz, hanem nagyon sötét. Számomra ez azt jelenti, hogy ahol egy kis ördögi jelenlét volt, most nagy lesz. De nem tudsz ellenállni neki, ha nem vagy az igazságban. A hitedet úgy élesíted, hogy használod és elkezdjük harcolni a magunk harcát. A láthatatlan világ közlése kijelentésből érkezik és szellemi érzékszerveinken keresztül. Az igazság szó görög értelme nagy, és ebben a fogalomban még igazlelkűség, jogosság és méltányosság is van. Az igazság annyit jelent, hogy valami megegyezik a valósággal, az igaz létezővel. Az igazságosság és igazság azt fejezi ki, hogy valaki megfelel-e a teremtésben lévő törvényszerűségnek. Az Ige igazsága belső szellemi értelmét az Igazság Szelleme világosítja meg.

 

 

20210321Isten központi vágyáról szeretnék beszélni. Ez a látás az Ő szíve vágyát, az újjászületettekkel kapcsolatos tervének lényegét tárja elénk. Ha figyelmesen olvassuk az Igét, láthatjuk, hogy Isten figyelme mindig Krisztusra és a gyülekezetére fókuszál. A Krisztus követő ember számára elengedhetetlen, hogy látással rendelkezzen arról, milyen kapcsolatot tart Urunkkal és egyben a Testével. Azonban néhányunk mára nem közvetlenül az Úrtól, hanem mások közvetítése által kapja a Krisztusról szóló látást. Pál apostol egész életében alárendelte magát a Krisztusról szóló mennyei látásának. Ő rámutatott, hogy ez a kijelentése egy titok. A Krisztusról és a gyülekezetről kapott látás nemcsak a személyes szellemi növekedésünkkel áll kapcsolatban, hanem a gyülekezet építésével is. Krisztus növekedését az egyénben és a Testben. Amikor Krisztus életét éljük, akkor lehetőséget adunk ennek az életnek a növekedésre a Testen keresztül is.

 

 

20200327

2021.03.27

A bibliai világnézet Krisztus középpontúnak láttatja az újszövetséget ill. fundamentumát az Atyának és Fiának akarata képezi. Az antikrisztusi kihívásokkal szemben az egyház akkor képes Krisztust vonzóvá tenni és újszövetségi értékeken alapuló lehetőséget képviselni, ha a Krisztus munkájáról szóló bibliai tanításokkal tisztában van és szellemének értelmével befogadta azokat. Isten Szelleme a következő igazságot jelentette ki Pál apostolon keresztül: „Ti azonban nem így tanultatok Krisztusról feltéve, hogy csakugyan róla hallottatok és Őbenne kaptatok tanítást annak megfelelően, ami a valóság a Jézusban.”  Ef. 4:20-21 Jézus Krisztus megváltói munkája az újszövetség lett, amely lehetővé tette az ember újjáteremtését. A mennyből újjászületett egyház Jézus Krisztus követésére és képmásának hordozására van kiválasztva. Ma kevés szó esik arról, hogy Krisztus és az egyház nem szakadhat el egymástól. Az ember létének oka nem önmagában, hanem Krisztusban van. Eredetileg Isten az embert földi képének rendelte el. Az újszövetség átalakító munkájának igazságairól szóló látás hatékony belső ösztönző erőként kijelöli Krisztust Úrként és haladásunk irányát.

 

 

20210403

 2021. 04. 03.

 

Amikor a feltámadás történelmi ténye és jelenvalósága személyesen szól hozzánk, akkor annak hatalmas igazságait, üdvtörténelmi erejét egyre jobban szellemünkkel és értelmünkkel meg tudjuk ragadni. Ekkor a feltámadás élete is megragad bennünket. Isten Szelleme fokozatosan föltárja bennünk ennek a világüdvözítő tettnek hatalmas horderejét. Ez garantálja számunkra az eltervezett jövőt. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy reménykedjünk, pontosabban reménykedjünk a feltámadás általi újjáteremtésünk fokozataiban. Jézus Krisztus engesztelő áldozata és feltámadása az ember és a Sátán pozíciójában is visszafordíthatatlan változást eredményezett. Ha tudatosan elmélkedem a megváltás igazságában, akkor Isten Szelleme ráilleszti a szívemet annak tényeire, és elkezd kitárulkozni előttem. Amikor fokozatosan belelátok Isten megválói igazságaiba, bekerülök Isten jelenlétébe általuk.  

 

 

2. rész

nochtafénykép1A Covid-19 miatt valamilyen módon mindegyikünknek sok nehézséggel és tragédiával kellett szembesülni a járvány kezdete óta. Ebben az időszakban az istenfélő emberek közül is sokan veszteséget élnek át a járvány miatt. A kérdés: hol van most Isten ebben a tragédiákkal terhelt időszakban? Vajon mi Isten akarata most az életünkben? Mit csinál most Isten? Alap ige: Ézsaiás 26,12-13 Ez az igehirdetés 2021 április 3-dikán a sárbogárdi evangélikus gyülekezet online istentiszteletén hangzott el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nochtafénykép2

Domitianus római császár időszámításunk szerint 81-től 96-ig uralkodott. Elődjéhez hasonlóan ő is erőteljesen üldözte a keresztényeket. Körülbelül a 90-es évek elején (az I. század utolsó évtizedében) János apostolt is elfogták és egy időre Patmos szigetére száműzték.  Ebben az időszakban olyan hatalmas méretű lett a keresztények üldözése, hogy sokak szerint kétségessé vált az egyház fennmaradása. Ekkor a száműzetésben lévő Jánosnak Isten, egészen új módon nyilatkoztatta ki magát. A mostani időszakban a kereszténység a világ egyes részein nagyon komoly üldözést szenved, a nyugati világban pedig már hosszú ideje hanyatló állapotban van. Ezek a szenvedések és nehézségek a Covid-19 megjelenése óta csak fokozódtak. Újra feltesszük a kérdést: mit csinál most Isten, ebben a helyzetben?

Alapige: Jelenések 1,9-18

Ez az igehirdetés 2021 április 4-dikén a sárbogárdi evangélikus gyülekezet online istentiszteletén hangzott el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210410

2021.04.10.

"Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, az enyéim ismernek engem." Ján. 10:14. A víztől és Szellemtől való újjáteremtés az Újszövetségbe helyezi a hívőket. A hívő élet életértelme nem a lelkünk élete lett, hanem a mennyei birodalom.  Főpapunk a Krisztus ott tartózkodik. Most már az ádámi ember vagy Krisztus gondolkozása között választhatunk. Számukra a menny elérhető lett, sikerünk garanciája, mert ez jelent számunkra valóságos és futurisztikus perspektívát. Krisztusi emberek, akiket Krisztus birtokol mennyei identitású emberek, mert Krisztus véréből és szelleméből részesednek. A szellemi és hétköznapi tevékenységeik fókuszában a Krisztus szellemével való élet beteljesedése és fejlesztése áll.

 

 

 

 

2021.04.17.

20210417 2021. 04. 17.

A Krisztussal való megfelelő közösséget (részesedést) megvalósítani úgy tudjuk, hogy összekapcsoljuk szívünket a Szent Szellem Új.sz.-i szolgálatának kijelentés útján. Az isteni élet növekedése során Krisztus növekszik bennünk, mi pedig folyamatosan képviseljük Krisztust a világ és a Teste felé. Minél jobban megújul az értelmünk az Új.sz.-i Istentiszteletre vonatkozóan, annál jobban növekszik bennünk Krisztus. A mi szellemi növekedésünk Krisztusban a gyülekezet épülését szolgálja. A gyülekezeti élet csak a Krisztus megtapasztalásában való növekedésünk által lesz valódi. Ha nem növekszünk a szellemi fejlődésünk megbotránkozásaink miatt, akkor nincs áradása Krisztus életének bennünk. A gyülekezet épülése teljes mértékben a szellemünkben élő Krisztus kiterjesztésétől függ. A valódi átalakulás nem a tudás alapú, az ajándékok vagy az erő növekedése szerinti, hanem Krisztus növekedése bennünk a Szent Szellem által. Amikor a Szellem világosságot ad, meglátunk valamit Krisztusban. Ekkora a Szellem munkája intenzívebbé válik, nekünk azonnal engedelmeskednünk kellene neki, hogy kifejlődjön spirituális érzékenységünk. Amilyen mértékben sikerül elhagynod az érzéki élet (megbotránkozások) irányítását, olyan mértékű lesz a szellemi fejlődésed Krisztusban.

 

 

 

202104242021.04.24

Isten segítsen minket, hogy gondolkodásunkban tudatosan is foglalkozzunk a bensőnkben lévő megbotránkozásokkal (pl. sérülés, harag, fájdalom, bűnre csábítás) kapcsolatos dolgokkal józanul, a Biblia alapján. Isten adjon kegyelmet, hogy az egész szellemi életünk azért legyen egyre fejlődő, mert mi őrizzük a menyasszony tisztaságát a vőlegény (Krisztus) számára. Ő rajta kívül senkivel nem akarunk szellemi-lelki közösséget létesíteni, noha az idegen istenek körbevesznek bennünket, közöttük a haszon Istene. Telhetetlenség, korrupció és ragadomány. A botránkozásból szükség lesz meggyógyulni, mert függőséget alakít ki a haraggal, korrupcióval és téves ítéleteket teremt. Krisztus szelleme adjon nekünk erőt és bátorságot ahhoz, a hogy eltökélt állhatatossággal ragaszkodunk hozzá. A hitünket felfrissítve aktualizált kapcsolatot kialakítva Ö vele. 

 

 

 

 

- 2021.05.01.

20210501Ismeretes minden Krisztust követő számára Jézus felhívása: „Legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei Atyátok irgalmas”. Ezzel mintegy a Biblia alapfogalmává, Isten legfontosabb jellemzőjévé s ugyanakkor mindannyiunk számára életcéllá is teszi az irgalmasságot Urunk. Azonban tisztázásra szorul a téma. Ugyan meghatározó parancs és fogalom, mégis sok félreértés kapcsolódik hozzá. Az irgalmasság bibliai értelemben gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a kegyelem összes megnyilvánulását a kiszolgáltatottság és sorstalanság felé, amely a szabadságát vesztett ember szellemi-lelki rehabilitációját célozza meg. Az emberi méltóság alapja is. Nem a humanizmusról beszélünk, hanem az Isten-képűségről. Ezért az isteni irgalmasság emberi szolidaritással (sajnálattal) sem teljesen azonos. Irgalmasság megnyilatkozásának szükségszerű feltétele a kiszolgáltatottság felé való együttérzés. Azért kell az együttérzésről beszélnünk, mert az irgalmasság egyértelmű megnyilvánulási formája. Együttérzés az Isten által bennünk (bensőnkben) keltett emocionális és pszichológiai része. Az együttérzés amiatt is fontos, hogy megértsük, milyen háttere van egy gonosz korszaknak, embereknek és tetteknek. Illetve Isten válasza minderre, hogyan ad megoldást a megváltásban.

 

 

 

 

20210508 2021.05.08

Az irgalmasságok Atyja (2Kor.1:3) eltökélt azzal kapcsolatban, hogy irgalmát megmutassa felénk. Az irgalom (Isten flow-ja) elérhetővé vált az Újszövetségben! Miért? Mert jelenleg a kegyelem kijelölt korszakában élünk. Az irgalom tartalma több, mint szánalom. Jelentheti: támogatni, segíteni, gondoskodni, előnyben részesíteni vagy könnyebbé tenni. Isten nem azért tette, mert megérdemeltük, megszolgáltuk. Minek kell működni ahhoz, hogy együtt tudjunk működni Isten irgalmával? Mi nem is kapcsolódhatunk semmivel ami Istennel kapcsolatos, irgalmának szándéka nélkül! Mielőtt újjászülettünk, Istennél már megvolt minden irgalommal telt együttérzése. Isten meg nem érdemelt irgalma által születtünk újjá (Tit.3:5) és lettünk irgalommal felruházott népe. „Akik egykor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok, akik azelőtt nem nyertetek irgalmat, most pedig irgalmat nyertetek.” (1Pt. 2:10)

 

 

 

 

20210522

 2021. 05. 22.

 Hogyan jön létre az egység? Nem tanítások révén, hanem a mi Urunkkal kiépített egység által, aki halálával és feltámadásával mindent megvalósított. Mindent véghezvitt, amire neki és nekünk szükséges volt a szövetség, közösség és az egység kiépítéséhez. Az egység lehet cél, de nem végcél. Sokkal több. A hitbeli közösségünk fejlődést támogató kapcsolat Istennel. A gyülekezet pont pünkösd napján lett megalapítva a földön. Különféle nyelvet beszélő ember voltak jelen Jeruzsálemben. Mégis eggyé váltak az Úrban. Ne feledjük, hogy ennek az új, spirituális és egyedi egység megjelenése nem egy mozgalomra, hanem a szellemi életükre épült. Engedelmesek voltak Jézus krisztus 40 napos tanításának. Nem arról volt szó, hogy hatottak egymásra, hanem arról, hogy mindegyikük Krisztust tapasztalta meg, majd egységet alakítottak ki egymással. A cél pünkösdi megtapasztalások általi életvitel kialakítása volt. A kereszténység, mint vallási irányzat senkit sem képes átformálni. A Biblia szerint az Újszövetség üdvrendjének lényege az átformálódás, majd az egységesülés a Szent Szellem által.

 

 

 

 

20210529

 2021. 05. 29.

Ezekben az üzenetekben Krisztus megváltott testületével (Test) foglalkozni. Efézusi levél határozottan beszél a Testről és annak Tagjairól. A Test a gyülekezet. Ami bennünket illet, a szívünknek nyitottnak és teljes lényünknek befogadásra késznek kell lennie mindarra, amelyet a feltámadásban Jézus Krisztus létrehozott. Sem az Úr feltámadása és mennybemenetele előtt, sem a Pünkösd napja előtt nem létezett Krisztus Teste. Pál leveleinek üzenete igazából a Test működése, szerepe. A Test a tárgy, a működése pedig a tárgy tartalma. Látnunk kell, mi a gyülekezet szerepe. Ez Pál szavával élve: titok. Világosságra és kinyilatkoztatás tudományára van szükségünk annak felismeréséhez, hogy mi is a gyülekezet, azaz a Test. Ma a földön sok keresztyénnek nevezett közösség létezik, de az nem mind bibliai alapokon működő Test. Alap csak egy lehet, az újjászületés. A Test a teljesség, amely abból származik, hogy Krisztus belülről betölti mindazokat, akik közösséget építenek Ő vele. A gyülekezet Krisztus Teste, és ez a Test az Ő teljessége. „Mindent az Ő lábai alá vetett, és Őt tette meg mindenek fölött az egyház fejévé, amely az Ő teste, teljessége annak, aki a mindenséget minden létező közepette betölti” Ef 1:22

 

 

 

 

202106052021. 06. 05.

Ma az Úr rekonstrukciós munkája nagyrészt, a Krisztus testének egységének helyreállítása helyi szinteken. Nem egy bizonyos igazság vagy dogmatika, hanem a Krisztusban való egység helyreállítása a cél. Ebben az üzenetben magáról a Testről fogunk beszélni. Újtestamentumban több vers ad választ arra, mi is a Test(ület). „Mely [a gyülekezet] az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekben” Ef.1:23. Tudjuk, hogy aki mindeneket betölt mindenekben, az a Krisztus. Krisztus mindenekben jelen van. Minél többet táplálkozol Isten igéjén keresztül Krisztusból, a teljességének annál több javára teszel szert. Hiszem, hogy Krisztus teljessége nem más, mint a személyesen megtapasztalt, megemésztett és a bensőnkbe épült Krisztus. Mi a gyümölcse bennünk Krisztus teljességének? Az, hogy belsőleg élvezzük, megtapasztaljuk és megosztjuk Krisztust. Ez a Test(ület) megnyilvánulása.

 

 

 

 

 

 

20210612

 2021. 06. 12.

Az Ószövetségben Isten különféle Nevein keresztül jelentette ki népének önmagát, de az Újszövetségben mindez egy Névbe sűrűsödött. A pünkösdi szentek bírták és alkalmazták ezt a Nevet. Ez a Név része volt az egyház akaratának. Nekünk bizonyságot kell lennünk erről, mert kezdetben, az első keresztények ezzel a Névvel felforgatták az egész világukat. És ez része annak is, aki vagy. Ez a családi neved. Én azt akarom, hogy hited legyen ebben a Névben! Neked sokkal több ismereted van, mint a korai egyháznak volt! De egy valamiben jobban tudtak érvényesülni, Jézus Nevében! Összhang volt a szívük és a szájuk között. A hit ebben a Névben megvolt nekik! Mert a Név önmagában nem tesz semmit. Nem elég csak az emberek figyelmét felkelteni Jézus Nevével. A csoda bizonyíték lehet arról, hogy akinek a Nevét használod, az él! Jézus feltámadt. Az apostolok idejében a vallási és világi vezetők el akarták titkolni, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, majd feltámadt. Az ördögöt jobban idegesítette ez, mint a naponkénti egységük. Az egység katalizátora Isten akaratának. Jézus nevének hiteles alkalmazása pedig Isten hatását közvetíti.

 

 

 

 

 

 

20210619

 2021. 06. 19.

Arról beszélünk többedszerre tehát, hogy fontos Krisztus test(ület)ének helyes  hozzáállása az egységhez, mint katalizátorhoz. A következő lépés Jézus Krisztus nevének segítségül hívása volt pünkösd után. A hívő élet célja ma is az, hogy a Név erejének használata egységben álljon szívünkben lévő hittel. Erről meggyőződést kell kapnunk Istentől. A kettő elszakadása egymástól (szív és a száj) a hívő életet hatástalanná teszi, majd később károkat okozhat szellemi életünkben. Ennek a mostani üdvkorszaknak egyik jellemzője, hogy az Úr Jézus nem közvetlenül cselekszik. A Biblia nemcsak az Úr Jézus mindenek felett való nevéről beszél, hanem arról is, mit jelent a Jézus nevének használata Krisztus tetsében. Szinte rá bízza a Fiát a testre, amikor átadja az Ő nevét. Küldve van Isten fia a test részére a névének hatalmában. A név használata nélkül nem lesz működőképes soha az eklézsia. Amikor Jézus nevében alkalmazzuk, nem leszünk feltétlenül gonosz példák. Nem a név általi eredményekbe vagyunk szerelmesek. Sokan jobban beleszeretetnek az ajándékba, mint az ajándékozóba. Ez pusztulást hoz majd egyeseknek. Nem Jézus nevében történő profitot követem, hanem az isteni célt. Ha követed a célt, a profit követni fog téged. Ha a profitot követjük, akkor Isten nem fog követni bennünket.

 

 

 

 

 

 

 202106262021. 06. 26.

„És nektek kenetetek van a Szenttől és mindent tudtok.” 1Ján 2:20. Amikor újjászülettél a Szent Szellem beléd költözött és kiöntetett a Szentnek kenete szívedbe. Saját újjáteremtett szellemünkben lakozik a kenet. Mi a kenet (gr. Kenőcs)? A Kenet egy isteni erőtér és egyben Isten saját személyének jelenléte is. A kenet célja mindig egy közösség kialakítására és egyben megtartására való képesség is. Ekkor Isten adottságai kiáradhatnak egy emberi edényen keresztül. Abban az időben vagyunk, hogy Ő (Isten kenete) ki akar áradni Krisztus Testén keresztül. A Te életeden keresztül, hogy megérintsen valaki mást. A Szent Szellem kenete egy kvalitás a személyiségedben a beteljesedéshez, majd a befejezéshez. Keveset láttunk az erő (kenet) hatékony megnyilvánulásából családjainkban, munkánkban és sorsunk részleteiben. Szeretném, ha felkészülnétek a benneteket lévő erő megismerésére és vele való együttműködésére. Nemcsak beszelni, hanem meg is mutatni, hogy a mi Istenünk kenetet adott bensőnkbe, ahogy János apostol tanítja levelében többször. Isten jelenlétének több megnyilvánulását látjuk az ókeresztények napjaiban, mint most, mert valami hiányzik nálunk. Többek között a kenet megértése és annak tanítása. Ez az a pont, ahova el kell érkeznünk.

 

 

 

 

 

 

 

20210703Sokszor csak az Újszövetség vonatkozásában gondolunk a Szent Szellemre. A Szent Szellem kenete már a teremtésben is megnyilvánult. Az 1 Mózes 1,2 azt mondja, hogy „Isten Szelleme lebegett a vizek felett”. A Szent Szellem jelenléte a kezdetekkor is ott volt. Minden, ami Istenből kiárad, vagy felénk jön, a kenete által történik. Ez az élet folyója. A keresztényeknek maguknak kell eldönteniük, hogy kifizetik-e az árát. Az ár kenet tanításának igénylése, elfogadása és követése. Ezt a döntést senki más nem tudja meghozni helyettünk. Csak mi. Isten nem erőlteti ránk akaratát. Éppen ezért a kenet különböző munkái akkor jelennek meg benned, amikor engedelmes követőjévé válsz Istennek. Elfogadod a kenet kormányzását és hatalmát. Pál apostolhoz keményen fogalmaz Jézus Krisztus: a 2Kor 12:9-től: „De Ő ezt válaszolta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az erő erőtlenségben teljesedik be.” Legszívesebben tehát erőtlenségeimmel büszkélkedem, hogy a Krisztus ereje sátrat verjen rajtam. Ezért kedvemet lelem Krisztusért az erőtlenségekben, bántalmaztatásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és a szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.”

 

 

 

 

 

 

202107102021. 07. 10.

Az Isten megnyilvánuló jelenlétéről beszélünk, amelyet kenetnek is nevez a Szentírás. A kenet kommunikációja kapcsolatot épít ki velünk. Isten, Szelleme által munkálkodik bennünk. De a fiúsági identitásban értjük meg a kenet összetevőit. Az fiúságunk, amely a megigazulásban kapcsolódik Istenhez, nem a jó cselekedetekből következett, hanem hitünk által. Persze hatni fog a cselekedeteinkre is, mert a megigazultság egy képesség az Isten szerinti életre. Amikor befogadtuk Urunkat, hatalmat adott nekünk. A fiúságunkra való ráébredésünkkor Isten természetének hatalma birtokba vesz bennünket.  A kenet nagyon egyszerűen megbízás egy feladat teljesítéséhez. Egy isteni képesítés. Ha az ellenség megfoszt az új karakteredtől (fiúságodba vetett hitedtől), akkor megfoszthat az erődtől is. Amikor nem tudsz a fiúságodban járni, akkor nem leszel képes Isten képességében járni sem.

 

 

 

 

 

 

20210717Az 1János 2,27-28 szerint a kenet (vagyis a Szent Szellem) mindenre megtanít minket azért, hogy megmaradjunk Krisztusban, hogy amikor ő eljön, ne szégyenüljünk meg. Jézus Krisztus számára az a legfontosabb, hogy amikor ő eljön értünk és színről-színre találkozunk vele, felismerje bennünk önmagát. Az Atya számára is az a legfontosabb, hogy az ő első szülött fiát felismerje bennünk. A felkentet. Isten és az ember között az út nem egy irányú, mert nem csak Isten tud jönni mi hozzánk, hanem mi is mehetünk ő hozzá, amennyiben hallgatunk az ő szavára és engedünk a kenet tanításának. A Szent Szellem ugyanis vezetni és tanácsolni akar minket, Isten megismerésében is.

Igehelyek: 1János 2,27-28 Énekek Éneke 3,1-4 Énekek Éneke 5,2-7

 

 

 

 

 

 

20210717

 

Isten fia lelkünk pásztora is, akinek a szavai mögött lévő erő építőelem sorsunkra nézve. Sorsképző faktor. Ezáltal felépítheted életedet és jövődet. Krisztus pásztori kenete képezi életünk alapköveit. Hogy milyen korlátok közé kényszerítve éljük az életünket, azt saját szívünk gondolatai határozzák meg. Az élethelyzetek, körülmények és az életfeltételek mind megváltozhatnak Isten szelleme segítségével. Isten kenetének véleménye alapvetően fontosak az egészséged és közérzeted szempontjából. Úgy hiszem, bizonyos betegségekből mindaddig nem lehet meggyógyulni, amíg az ember meg nem tanul egészségesen gondolkodni a kenet tanításán keresztül. A kenet zálog és garancia. Amikor Isten Igéjét a kenet segítségével magadba oltod, garantált a gyógyulásod. A tested és lelked számára ez jelenti az egészség nyelvét. Ha Isten Igéje folyamatosan dolgozik benned hited segítségével, azzal olyan isteni életet építesz be a szellemi-lelki immunrendszeredbe, ami magától értetődő módon képes a betegségek, traumák kiküszöbölésére.

 

 

 

 

 

 

20210731 2021. 07. 31.

A Szent Szellem belső gyógyító tevékenysége (vigasztalása) sok segítséget tartalmaz számunkra. A Szent Szellem koordinálja a földön Isten egyházát, amelyben mi itt élünk. Ő olyan személyeket közvetít környezetünkben, akik által közelebb kerülhetünk a kenet mély tanításához. Minden találkozás a kenettel, egy gyógyulás. Jézus Krisztus visszajövetele előtt az egyház több szakaszban válik alkalmassá az elragadtatásra. Ebben szerepet kap Krisztus Testének segítsége is. Nem szabad megtagadnunk azokat a kenet által tanított személyeket, akiket Isten a javunkra használ. A felkészülés azt jelenti, hogy a kenet tanítását begyűjtjük, majd a „kenet olaja” elkészít bennünket először kisebb, majd később a nagy találkozásra Krisztussal. Ez már most elkezdődik megtapasztalásainkban. Erre a legjobb példa Eszter királyné története, akit hat hónapig olajjal, hat hónapig pedig illatos szerekkel készítettek fel a királlyal való találkozásra. Ez is azt mintázza, Szent Szellem képes elkészíteni bennünket a változásra és az elragadtatásra is.


 

 

 

 

 

 

 202108072021. 08. 07.

Fontos, hogy ne csak a betegségből való gyógyulásra fókuszáljunk, mert Isten az egész személyiségünk számára gyógyulást készített, Jézus Krisztus engesztelő áldozata által. A 2Mózes 15,22-27 szerint Isten ígéretet tett Izraelnek, hogy ha a nép hallgat rá és az ő akaratát cselekszi, akkor az Úr nem fogja rájuk engedni az egyiptomi betegségeket. Itt Isten gyógyítóként, egészen pontosan orvosként jelenti ki magát a nép számára. A Zsoltár 105,37 is erről tesz bizonyságot. Ez az ígéret, életünk minden területére vonatkozik. A gyógyulás átvételének egyik isteni alapelvét a 4Mózes 21,6-9-ben találjuk meg. Ahogy az izraelieknek fel kellett nézniük a Mózes által póznára tett rézkígyóra, úgy nekünk is fel kell tekintenünk Jézus Krisztusra, amikor a személyiségünk valamelyik területén gyógyulásra van szükségünk.

 

 

 

 

 

 

 

202108142021. 08. 14.

Nem az a célunk a téma kapcsán, hogy felmagasztaljuk az ellenség romboló munkáját az egyház életében vagy, hogy hitelt adjunk azoknak. Az ellenség vagy felfújja a keserűség jellemzőit vagy azt a látszatot kelti, hogy tehetetlenül nézzük végig azt, miként befolyásolják életünket. A mi célunk, hogy napvilágra hozzuk, amint felismerjük. Keserűségeink mélyen gyökereznek bennünk, hogy megfosszák tőlünk Isten szabadságát. Az újszövetség terve az, hogy eredményesen halálra adjuk a keserűség indítékait és kezdjünk Jézussal egy új feltámadott életet. Van egy veszélye annak, ha a keserűség sebeiről beszélünk. Azzal járhat, inkább a fájdalmainkra koncentrálunk, mint Isten kenetének gyógyító képességére. Ez egy „áldozat”- mentalitást teremthet. Ekkor elhisszük, hogy minden problémánknak mások az okozói. Nem a hiba-és-felelősség megközelítést állítjuk a középpontba, hanem az ok-és-okozati összefüggést. Mindig a Keresztet kell a középpontban tartanunk és ezzel a megtérés üzenetét.


 

 

 

 

 

 

202108212020.08.21.

Ha az ellenség megfoszt a kenet belső hatásától karakteredben, akkor először érdektelenné tesz, majd szellemi erőtlenséget hoz létre. Jézus Krisztus visszajövetelekor az egyház több szakaszban válik alkalmassá a vőlegénnyel való találkozásra. A bölcs közösségek annyi extra olajat (kenetet) gyűjtenek össze, amennyit Isten mutat nekik. Az ostoba és okos szüzek eszkatológiai példázatában látványos fordulattal szembesülnek, késik a vőlegény. Sötét lett és alszik minden szűz. Ha, valóban elhisszük a példázat valódiságát, akkor a Szent Szellem kész segíteni nekünk mindenben. A vőlegénnyel való találkozás előtt, fel kell ismerni az idők új típusú kihívásait és Isten kenetének blokkoló erőit. A kenet már most jelezi nekünk, hogy miként legyünk öntudatra ébredt és előrelátó keresztények. Az okos szüzek többek, mint értelmesek.

 


 

 

 

 

 

 

202108282021. 08. 28.  

Jézus Krisztus minta vezető, akit utánoznunk szükséges. A krisztusi vezető nélkülözhetetlen tulajdonsága ebben a korszakban az, hogy nem ő mutatja egyedül az utat másoknak, (mert jobban lát­ja az irányt, mint a legtöbb em­ber), hanem elősegíti a Krisztus személyes pásztorlását. Előmozdítva ezzel a személyes felelősség szerepét az egyénben. Az előrelátás a ve­zető ‚iránytűje’. Az apostolok nem veszítették el ezt az iránytűt, mert értették Jézus szolgai mentalitását és a szellemi papság funkcióit. Jézus Krisztus szolgálói mentalitással vezetett, ezzel bemutatta a kenet általi vezetés titkát. Harag és a körülötte lévő érzelmi események (bűnök) kény­szerpályájára viszik a személyes vezetést Istennel. Ekkor lelassulhat a kenet tanítása és tanulságainak létjogosultsága életünkben. Isten tanácsolása ekkor névlegesnek tekinthető. Milyen elemekből épül tehát fel a kenet előrelátásának nevezett ké­pes­ség? Az előrelátás első építőeleme a saját életünk valóságos értelmezése, majd a képzelőerő, a belső szemmel va­ló lá­tás. Meg­tör­tén­het, hogy az ember szó szerint képeket lát az elméjében. Általá­no­sabb az, hogy ötletek, fogalmak, gon­dolatok formájában jelentkezik.

 


 

 

 

 

 

 

20219042021. 09. 04.

Jézus egyszerűen és letisztultan tanított a szeretetről és a megbocsátásról. A megbocsátás azért is fontos, mert amíg ragaszkodunk a meg nem bocsátáshoz, a sérülésünkért felelős személy vagy helyzet uralma alatt is vagyunk. Nem vagyunk szabadok érzéseink vagy reakcióink megválasztásában. A megbocsátás nem elnézés. Bizonyos értelemben csak Isten nézheti el a vétket. Ami­kor megbocsátok valakinek, akkor nem azt mondom, hogy rossz cselekedete he­lyes volt, hanem a vele kapcsolatos érzelmi reakciómmal foglalkozom. Fel­sza­ba­dí­tom az illetőt az alól a harag és rossz érzés alól, amit vele szemben fenntartottam. Ez aka­rat dolga. Az akaratomon múlik, hogy fenntartok-e valaki ellen valamit; ezért sza­bad választásom szerint el is engedhetem azt, amit fenntartok. Ezért a megbocsátás Is­ten parancsa; azzal kezdődik, hogy a helyes magatartás mellett döntök el­len­sé­geim­mel szemben.


 

 

 

 

 

 

202109112021. 09. 11.

Istennek a szeretete keres mindnyájunkat. Szükségünk van, hisz így teremtett minket Isten. Ez a szeretet - Isten feltétlen, örök, végtelen szeretete - az emberi élet minden szeretetéhségét ki tudja elégíteni. Az isteni szeretet nélkül viszont mindig szeretet­hiányunk van. A megbocsátás gyakran előfeltétele a gyógyulásnak, de a megbocsátás önmagában nem gyógyít meg minket. Ugyanúgy szükséges a fájdalmas, negatív érzéseket a velük való foglal­kozás miatt felszínre hozni, de ez még önmagában nem tesz minket teljesen éppé. A sérülést át kell adni Krisztusnak. Az Evangéliumi gyógyítást az teszi egyedülállóvá (és az különbözteti meg minden emberi pszichoterápiától), hogy egy valóságos, élő természetfölötti Megváltó és Gyógyító jön segítségünkre. Mivel az érzelmi sérülés sokszor éretlenséget okoz, a sérülés gyógyulásához növe­kedési folya­mat is tartozik. Általánosan úgy fogalmazhatunk, hogy az éretlenségből nem lehet meggyó­gyulni vagy megszabadulni: abból csak kinőni lehet.

 


 

 

 

 

 

 

202109182021. 09. 18.

Pál világosan felismerte, hogy a keresztények személyiségét támadás érheti az ördög részéről és hozzáférhet az ember elméjéhez. A „kísértő” elménket, mint belépési pontot, kísértések beplántálására használja. Ke­resztényeket kiborítják az elméjükbe lévő rettenetes gon­dolatok. A Szent Szellem minden sátáni képesség ellenére képes behatolni a meg­sö­té­te­dett, megsérült és megkeseredett elmébe, hogy gyógyulásra hívja az embert. Elménk önmagában olyan tehetetlen, hogy még a megtérés hatása is Isten ajándéka. A kapcsolati sérüléseinket gyakran neheztelés és keserűség követi. Keserűség a bűn hatása, amely egy idő után kontrolállhatatlan lesz személyiségünkben. A szív önmagától nem képes a gyógyulásra. Foglalkozni kell vele. Amíg keserűségünkhöz ragaszkodunk, addig gyakorlatilag Krisztust és kegyelmét kizárjuk életünk helyzeteiből. Ő nem tud belépni, hogy meggyógyítson, bármennyire kérjük is erre, ha a gyógyítás neheztelésünk okát igazolná.

 

 

20210925

 

Dátum: 2021.09.25 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

A Zsidókhoz írt levél 11-dik fejezetében a hit hőseiről olvashatunk, akik kijelentés által kaptak hitet és világosságot, ezért voltak képesek győzni az őket érő megpróbáltatásokban és kihívásokban. Fontos, hogy helyes definíciónk legyen a hitről, illetve tisztában legyünk azzal, hogy mi az ami nem tekinthető hitnek Isten szerint, mi a hitetlenség és mi a hamis hit. Fontos tudni, hogy a hit nem azonos az akarnokságunkkal vagy a vágyainkkal. A hit, Krisztus beszédének hallásából származik és ezt a hitet a Szent Szellem megerősítheti bennünk a hit tárgyával, kapcsolatos vágyakkal is. A hitnek legfontosabb szerepe azonban a megigazulásunkban és Istennel való kapcsolatunkban van, ezt példázza Ábrahám is, akinek Isten, hite által tulajdonított igazságot. (1Mózes 15,1-6) Ábrahám példája is azt bizonyítja számunkra, hogy ha valódi hitünk van, akkor nem fogunk a sátán megtévesztése alá kerülni mint Akháb, hanem Krisztust fogjuk követni, betöltjük az elhívásunkat, befutjuk a pályánkat és elnyerjük az ígéreteket vagyis mi is hősök leszünk.

 

 

 

 

20211009M

 2021.10.09.

Megtérésünk után Jézus Krisztus elvégzett munkája által megkaptunk mindent. Mindent, ami a keresztény élethez megadja a teljes eszköztárat, hogy teljes életet éljünk. Erre, gondja van Istennek felénk. Az Ő békességében teljességet akar átadni, ehhez sokszor a keresztény életünk során meg kell tudnunk bocsátani. Megbékülni magával Istennel is. Meg kell tartani békességünket Istennel, hogy tovább tudjon minket vinni a személyes ígéreteinkbe. Egyetlen kapcsolat sem maradhat életben, még kevésbé lehet virágzó a megbocsátás békességének hatalma nélkül. A megbocsátás kegyelemből származik, mivel az, aki meg­­bo­csát, lemond valamiről, és ezzel együtt le­zár­ja az ügyet. A bu­kott ember nem képes megváltoztatni Istennel szembeni hozzáállását. Nincs az em­be­ri természetnek egyetlen érintetlenül maradt darabja sem, amelyre tá­­masz­kod­va megváltoztathatnánk a szívünket. Krisztus testet öltésében Isten megtalálta a szükséges eszközt. Fi­á­ban meglelte azt a fogódzót, amelynek segítségével lehetővé vált a békesség kialakítása az emberrel.

 

 

 

 

 

20211009R 2021.10.09.

Jézus Krisztus keresztáldozatán döntő győzelmi üzenet hangzott el, amely szó megváltoztatta a bukott ember lázadásának következményeit. Az ember iránt való végtelen szeretetének döntő diadallal telt kijelentése hangzik fel, amely ma is szól nekünk: “ELVÉGEZTETETT”. Atya iránt való engedelmesség kifejezése volt ez. Fontos tudni, hogy ezt a Krisztusi győzelmet igazán csak kijelentés és bölcsesség által tudjuk megragadni. Jézus Krisztus egyházának átadta ezt a győzelmet. Erről beszél Pál apostol az Efézusbeliekhez írt levelének első fejezetében. (Ef.1:16-23) Pál apostol hétféle uralmi pozíciót mutat meg levelében, ami Krisztus teljes uralmát és tejhatalmát jelenti az egész emberiség és a gonoszság erői fölött. Az Egyház önismerete egyenesen arányos Krisztus ismeretével. Erről tanítja Pétert Urunk, mikor az Atya kijelenti az ő fiát neki. (Máté 16:13-19) A Krisztusról alkotott látást próbálja a Sátán eltorzítani a varázslás különböző okkult praktikáival, ezért álljunk meg és maradjunk abban a pozícióban, amire elhívott bennünket urunk. Nem más ez, mint az Ő rendíthetetlen győzelme.

 

 

 

 

 

20211016

 2021. 10. 16.

Úgy hiszem, hogy nagyon félreértettük azt a lényeges szellemi igazságot Isten munkájával kapcsolatban, mit is jelent Isten áttörésének korszakai. Ha úgy tanítunk Isten segítségéről, hogy közben nem figyelünk arra, hogy van egy stratégiája Istennek sorsunkra nézve, az hibás életszemléletet okozhat. Ekkor zűrzavart hozunk létre önmagunkban. Mert mi történik akkor, amikor tanítunk az ígéretekbe vetett hitről anélkül, hogy beszélnénk az áttörés szakaszairól és szellemi alapelveiről? Az emberek megpróbálnak hozzájutni az ígéretekhez, saját életükben lévő korszakok megértése nélkül. Nem étik önmaguk életét, közben Isten tervét sem látják. De nem kaphatod meg mindazt, amelyet Isten elkészített számunkra az elrendelt idő előtt.

 

 

 

 

20211022

„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak bizonyítéka.” mondja Isten igéje a Zsidó 11,1-ben. Fontos tudni azonban azt, hogy a valódi hit, mindig Krisztus beszédéből származik. Mindenkiben, aki újjászületett Isten hite van, mégis felvetődik az a kérdés, hogy miért tapasztalnak meg sokan az újjászületésük után olyan tragédiákat, sorscsapásokat, amelyek elkerülhetőek lennének. Az elkerülhető tragédiáknak vagy nehézségeknek az az oka, hogy számos keresztény, amikor próbába kerül, nem várja meg azt, amíg Isten kijelenti az általa elkészített megoldást. Sokan próbálkoznak emberi megoldásokkal, amikor nehéz helyzetbe vagy valamilyen komolyabb szükségbe kerülnek. Izsák, Mária és József, valamint Zakariás és Erzsébet példájából is megtanulhatjuk, hogy azon lehet Isten segítsége és áldása, amelyet Ő kezdeményez az életünkben. Ezzel kapcsolatban az Ezékiel 14,1-10 is arra figyelmeztet bennünket, hogy ha a szívünkben bálványimádók vagyunk, nem fogunk kijelentést kapni Istentől.

 

 

 

 

 

 

 

 

202110302021. 10. 30. Aratás

Nincs maximalizálva Isten részéről bármely szellemi áttörés. Az áttörés atmoszférája mindig motiválja Isten népét a Vele való közösség építésére és fejlődésére. Minden áttörés szakaszokból áll. Az úttörés az első etap, hogy az úttörő személyiségek vagy csoportok átvegyék és megőrizzék Isten friss jelenlétét. Minden nehézségük közepette. Céljukban azt akarják látni, amelyet Isten láttat meg velük. Az áttörés munkájakor az Úrral való kapcsolatfelvételben szellemünk képességei nagyon ösztönző erővel bírnak. Jézus Krisztus is egy áttörő személyiség volt, hisz életeket és sorsokat formáló energiával rendelkezett. Ha nem hajlandó hallani az ember, a szív nem hajlandó elhinni majd a hallottakat. Amíg hallasz, addig hited működésben van. Amit nem hallunk, abban nem tudunk hinni. Ha hallunk Krisztustól személyes kommunikációt, lesz természetfeletti érintettség.

 

 

 

 

 

 

20211106  2021. 11. 06.

Az Istenkereső emberek hitének gyermekkorából a felnőttkorba fog átlépni. Nincs más esélye. Mert úgy gondolom a gyülekezet nagy része hitének éretlenségében élt idáig és a kiváltságai alatt működött. Ha elfogyott reménységünk életünkre nézve, akkor nem voltunk egyensúlyban vagy összhangban hitünk képességeivel. Az áttörés munkája Isten részéről, Isten Igéjével mindig összhangban álló képet alakít ki az Úr tervéről életünkre nézve. Az áttörésnek vannak sajátosságai és mondanivalói. Nem mindig az áttörés a cél, hanem Isten akarata. Ő mindig nagyobb áttöréssel akar jelentkezni népe életében, mint amit prognosztizálna. Ha Isten közbelép népe életében, akkor felülhaladják a Róla szerzett tapasztalatainkat, ismereteinket. Ezért nem szabad abszolutizálni az Istenre vonatkozó gondolati képünket, mert ez később akadállyá válik. A gyülekezet ebben az órában, ennek a célnak a beteljesedése.

 

 

 

 

 

 

20211120  2021. 11. 20.

 

Áttörés egy beteg, valószínűtlen, ellenséges, elképzelhetetlen, rendkívüli és döbbenetes környezetben dolgozik. Kihív és közben meg is változtat. Ez a keresztény fejlődés szellemi mechanizmusa. Isten munkája jöhet hírtelen is, de ekkor is saját időzítése szerint történik. Az áttörés fejlődésben mozog. Ez egy olyan mozgó valóság, amit nem lehet megállítani, állandóan önmaga fölé lép, és minduntalan túl próbálja lépni a meglévő korlátokat és kereteket. A keresztény élet izgalma az Istennel való találkozásból származik, és ez hoz létre horizontális szinten áttörést mindennapjainkba. Az egyház egy változásban lévő közösség. Ezért az áttörés nem zárt, hanem nyitott és befogadó. Megvannak ebben azok az erkölcsi-szellemi normák, amelyek alapján valaki beépülhet egy ilyen jellegű áttörésbe, közösségbe. Az Úrnak harcai között különbség van, de általában az elválasztottakért történik.

 

 

 

 

 

 

20211127  2021. 11. 27.

 

Olyan helyzetbe kell hoznom szívemet, amely előmozdítja a bennem lévő Krisztust. Aki a főpapom. Az Újszövetség rendszeresen ösztönöz bennünket, hogy Krisztust, a főpapunkat ne veszítsük el. A főpap áll minden áttöréseink mögött. Belső áttörésnek hívom ezt. Azzal, hogy úgy gondolkodom, ahogy Ő, hozzáférek ahhoz, amit Ő megtett értem. Ahhoz hogy egyre jobban figyelembe vegyem azt, amit Isten mondott nekem, szívben lévő keménységet (figyelmetlen hozzáállást) kell eltávolítani. Ami felé nyitok szívemben, afelé megszűnik a szellemi vakságom. Józsué és Káleb másképp dolgozta fel az áttörés lehetőségét, mint Izrael vénei. Józsué és Káleb nem tagadta, hogy óriások élnek azon földön, ahol jártak. De elhitték, le tudják tudni győzni őket és elfoglalják a földet. A tíz kém önmagát győzte le. Nem Kánaán óriásai tartották vissza az Izraelitákat attól, hogy belépjenek a várva várt áldásba. Nem és nem. Rossz gondolkodásuk, rossz hitük vezette be őket saját csapdájukba. A szöcske mentalitás.  Nem az élet viharai győznek le téged. Ha vereséget szenvedsz, saját rossz gondolkodásmóddal győzted le önmagadat. Amikor megújul elméd, akkor értelmes szíved szemei megvilágosodtak. Pár napon vagy héten belül többet haladhatsz szellemileg, mint 100 év bibliatanulmányozás és tanítás hallgatása alatt. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell tanulmányoznunk a bibliát. 

 

 

 

20211204Minden újjászületett keresztény bűnös (félelemmel és szégyennel) teli gondolkodási mintával születik újjá. Ez azt jelenti, hogy amikor te és én bejöttünk Isten családjába, még mindig ennek a világnak a szokásai és félelmei szerint okoskodtunk, amíg el nem kezdtük megújítani az elménket. A félelem sosem vitatkozik a hiteddel. Szó szerint döntéseket akar hozni a félelem mentalitása, hogy visszatartson téged – ha akarod, ha nem – anélkül, hogy tudatában lennél ennek. Általában a gondolkodásunk továbbra is bizalmatlan, kétkedő és ellentétes Isten útjaival, és azzal, amit Ő rólunk mondott. Ha megpróbálod megváltoztatni, a félelmeid és kételyeid szabotálni akarják ötleteidet és életedet, hogy azon a szinten tartson, ahol a toxikus elméd van. Egy másik dolog a bűnös gondolkodás kapcsán, hogy amit elhittél, ahhoz vonzódik a szíved. Gondolkozz Isten Igéjén és érts egyet vele, azt fogja eredményezni, hogy valósággá fog válni az életedben.

 

 

 

 

20211211

2021. 12. 11.

Mi kell az áttörés fenntartásához? 1. Az első áttörési pontunk a múltban lett létrehozva! Lásd meg a hit szemével múltbeli áttörésed alapját a kereszten. Ez az a helyzet, ahonnan elindítjuk az imádkozásainkat. 2. Hidd el az örökkévaló kiválasztásod terveit.  Itt van az áttörés másik jelentős kulcsa. Tehát áttörésünket (jó cselekedeteinket) Krisztus biztosította a múltban. Isten meghatározta áttörésünket az örökkévalóság területén is. Nem csak általánosságban értjük, hanem személyesen. 3. Ismerd meg Istent, aki már elfoglalta a jövődet. Akár óriások nézhetnek veled szembe, ez egy csodálatos igazság: Istened már elfoglalta a másik oldalt, Kánaán földjét. Hogy lehet ez?  Mert amíg te az időben gondolkozol, Ő az örökkévalóságban már megtervezte győzelmedet! Atyád már túl van azon a problémán, amellyel mostanában szembesültél. Ő birtokában van az ígéreteidnek! A hit hallása által Istennel lehetsz az áttörésen túl. Józsué és Káleb amikor az óriásokra néztek, már előre kijelentették bukásukat.  

 

 

 

 

20220101

2022.01.01

A Szentírás általi általános ismeret azt mutatja meg, amelyet felfogtunk, azaz amit ésszel felérhetünk. Isten fénye viszont megmutatja, amit Isten tud, és amelyet Ő nekünk kijelent Szent Szelleme által. A Szent Szellem ereje által nyert ismeret valóban Istentől való világosság. Amennyiben azonban az Istentől kapott világosságot elraktározzuk, akkor pusztán ismeretanyaggá tesszük. Nem világít. Úrtól jövő fénynél különböztethetjük meg a jót a rossztól. Hirdetnünk kell az embereknek azt a jó hírt, hogy ha hozzáfordulnak, Istennek Jézus Krisztus arcán való világossága megszabadítja őket a világ üres hiábavalóságaitól, majd beviszi őket Isten országának teljes világosságába. Gyülekezetet ezért a kettős küldetéséért gyűlöli a Sátán. Minden nagy áttörésnél „1 sötétség” (Góliát) áll szembe velünk. Semmi sem dühíti annyira a sötétséget, mint a Gyülekezet világosságának jelenléte. Ezt a jelenlétet mindig „1 Dávid” tartóztatja fel. A kenet jelenléte nélkül a mécsesünkben nincs világításunk. Újjászületésünknél fogva minden, ami az Istentől született, az világosságból született és győzelemre van determinálva.