20230107 2023. 01. 07.

 

 

A legnagyobb parancsolat azt mondja, hogy szeressük Istent. Máté evangéliumában lévő résznél jövő idő szerepel a felszólító mód helyett: Szeretni fogod Istent. Mondja Jézus Krisztus. Ez a legnagyobb ajándék, amelyet megkaptunk. A második parancsolat úgy hangzik, hogy szeressük a felebarátainkat. Ahogyan az Úr megerősítette, e két parancsolattal függ az egész törvény. Ez egy rúd, amin függ az összes szellemi valóság. Mivel az Isten iránti szeretet a legmagasabb rendű célunk, az életünknek elsődlegesen erre kell összpontosítani. Ez az oka annak, hogy az ellenség legmegtévesztőbb és legveszélyesebb támadásai a gyülekezet ellen ettől az alapvető iránytól akarnak eltéríteni bennünket. Az ellenség stratégiája az, hogy koncentráljunk az életünkben lévő gonosz dolgokra, s tudjuk jól, hogy olyanná válunk, amit szemlélünk. Amíg a gonoszra irányítjuk a tekintetünket, addig fogást is fog rajtunk venni. Ez a taktika a vallásos szellem formájában nyilvánul meg, ez az Isten iránti igaz szeretetnek és igazi imádásnak az ellentéte.

 

 

 

 

20230114 2023. 01.14.

 

Kérjétek, hogy szeretetetek legyen kiterjedtebb, intenzívebb, gyakorlatiasabb, befolyásoljon minden gondolatot, szót és tettet. Növekedjetek az alázatban, hogy a kegyelem növekedjen bennetek és értetek. Törekedjetek arra, hogy jobban megismerjétek saját személyiségeteket Krisztusban. Miközben alázatban lefelé növekedsz, törekedj arra is, hogy felfelé is növekedj. közelebb kerülj Istenhez az imádságban és bensőségesebb közösségben az Atyával. A Szent Szellem tegyen képessé arra, hogy "növekedj a mi Urunk és Megváltónk megismerésében".

 

 

 

 

20230128Radikális nézőpontváltást jelent, ha úgy határozunk, komolyan vesszük a szeretetet és eltávolodunk a világban jelenleg uralkodó szemlélettől. Félelmetes ez a gondolat, mert olyan egyszerű és egyben olyan hatalmas. A bűn sajnos elválasztott bennünket Istentől és a bűn tulajdonsága miatt sokszor félelmetesnek tartjuk Istent. Aki azt hiszi, Isten szeszélyes és ítélkező, annak nem tűnik túlzottan kellemes gondolatnak, hogy a segítségét kérje. Pedig Isten nem más, mint szeretet. A saját képmására teremtett bennünket, ami azt jelenti, hogy az isteni szeretet kiterjesztései vagyunk. Isten gyermekei. És mivel mi haragvók és ítélkezők vagyunk, ezeket a tulajdonságokat Istenre is kivetítjük. Alkotunk egy Istent a magunk képmására. Isten azonban ettől még az marad, aki mindig is volt. Bíróként ebben az üdvkorszakban Őt nem a harag és hibáztatás vezérli. Amikor komolyan veszem a szeretetet, az teljesen átalakítja a gondolkodásomat és szívemet.

 

 

 

 

202302112023. 02. 11.

Mindnyájunknak ki van jelölve a földünk egy szöglete, amely arra vár, hogy átalakítsuk. A saját életünket is, úgy, ahogy van. Sőt kapcsolatainkat, otthonunkat és az aktuális körülményeinket. Bárminemű helyzetben is találjuk magunkat, a Szent Szellem tökéletes tervezéssel segítségünkre lesz, hogy mindig szeretetre tanítson Bennünket. A félelem és elzárkózás helyett. Akármilyen energiák vesznek körül bennünket, az a feladatunk, hogy a saját szívünk és tetteink révén megtisztítsuk a környezetünk mentalitását. A gonoszt csak a szeretet tudja kezelni. Valójában sohasem a körülményeket kell megváltoztatnunk, nekünk van szükségünk változásra. Nem azért kell imádkoznunk Istenhez, hogy változtassa meg az életünket, hanem azért, hogy minket változtasson meg szeretetével. A legnagyobb és végső soron az egyetlen csoda, ha kitörsz az elkülönültség zárkájából és más emberré válsz. Közösségi emberré, aki jó dolgokat hoz létre közvetlen környezetében.

 

 

 

 

20210218

 

Az Istennek szeretetéről való tanítás Isten lényéről való tanítása. Csak azt választhatod meg, hogy mikor kerítesz sort erre. A szabad akarat nem azt jelenti, hogy te szabod meg a tantervet. Csupán azt, hogy megválaszthatod, mikor melyik tantárggyal akarsz foglalkozni. A tanítás célja nem az, hogy megtanítson a szeretet értelmére, mert ez túlmutat mindazon, amit tanítani lehet. Ám Isten célul tűzte ki, hogy eltávolítsa mindazt, ami megakadályozza, hogy tudatára ébredj a szeretet jelenlétének (Szellemének) önmagadban. Az isteni szeretet logikája távol van, sőt fölötte van az én emberi határaimnak. Sejtéseim vannak róla.

 

 

 

 

20210225

 

Mit keres a kegyelem az Ószövetségben? A Bibliában Noénál találunk arra példát, amikor az emberek abszolút megromlottak. Így meg tudjuk nézni, hogy Isten miközben szigorúan, haraggal, ítélettel viszonyul az ilyen emberekhez, mégis az isteni reakció azonban elüt az általános gondolatvilágunktól. Isten nagyon szomorkodott szívében. Ezért adott még százhúsz évet az embereknek a megmenekülésükért. Noé személyében egy „látó” embert küldött, a minden jóságát teljesen elvesztett emberiségnek. Isten nemcsak igazságos, hanem jó és irgalmas is. Azokban az elmékben, csoportokban, ahol az igazságosság és jóság harmóniája felbomlik a jószívűség rovására, könnyen szívtelen közhangulat, közszellem alakulhat ki, ami idegen Isten lényegétől. A szeretetétől.

 

 

 

 

20230226

 Kereszténységünkben a megadás pillanata nem akkor jön el, amikor vége az életnek. Az élet akkor kezdődik, amikor engedelmeskedünk a szeretet üzenetének. Sajnos nem arról van szó, hogy a nagy megtérésünk pillanata után – amikor Istenhez közeledtünk – rögtön a szeretet általi totális gyógyulásban találjuk magunkat. Ekkor egyszerűen elkezdünk felfelé kapaszkodni. Sok ember számára a dolgok nagyon rosszra fordulnak, mielőtt bekövetkezik az a változás: szükségünk van Isten szeretetének való engedelmességre. Lehet, hogy egész életünkben szinte ellenállunk annak, hogy segítséget kérjünk Isten szeretetétől…

 

 

 

 

20230311

 

Az ismeret nem feltétlen változás, pusztán felismerés. Az igazság, hogy valójában felismerjük, kik is vagyunk Krisztusban, homályos terület is lehet. Ekkor egyszerűen csak elfelejtettük azt, Isten szeretett gyermeke. A szeretet változatlanul fenntartott. Azért vagy értékes számára, mert az vagy, aki vagy. Az Ő fia. Értékességed nem azon múlik, hogy mit teszel, vagy nem teszel. Az előrejutásod Krisztusban viszont igen, de az értéked semmiképp. Igaz ember vagy. Már nem bűnben, hanem szeretetben teremtettél.

 

 

 

 

20230318

A félelem elleni küzdés 1 folyamat. Olyan fájdalmas is lehet, hogy megkísért bennünket a visszafordulás gondolata. Nagyobb bátorságot igényel a teljes szeretete felfedezése, mint gondolnánk. Ez minden, csak nem könnyű. Szembe kell néznünk az egóval, mielőtt erőt gyűjtenénk, hogy lemondjunk róla. Ha tökéletesek lennénk, könnyebb lenne. Az a küldetésünk, hogy tökéletessé váljunk, mindamellett a folyamat fontos része, hogy elismerjük, miben nem vagyunk tökéletesek. Hol hiányzik a teljes szeretet. Tökéletes személyekké a bennünk élő szeretet tökéletes munkájának elfogadásával válunk.

 

 

 

 

 

20230325

Sok területen életünkről alkotott képünk vagy elgondolásaink mélyen be vannak írva az elménkbe. Egy olyan szinten, hogy nem könnyű megváltoztatni. Pál apostol magaslatoknak nevezte ezeket. Szemben állnak vagy akadályozzák Isten megismerését. Ezek hitrendszerek. Izráel az egyiptomi fogságból fizikálisan kint voltak ugyan a pusztában, de az elméjük nem volt kint. Még mindig rabszolgai mentalitással rendelkeztek. A 12 kém közül 10 úgy tért vissza az Ígéret földjének megkémleléséből, hogy megváltoztatták közel 2-3 millió ember sorsát. Teljes hatással volt üzenetük döntéseikre. Ahogy magadat látod Isten szeretetében, ez határozza meg az életed szellemi-lelki színvonalát. Az izraelitáknak bizonyítékaik voltak az Ígéret földjéről: gránátalma, füge, szőlő-fürtök, amelyeket 2 ember cipelt a vállán. Pont úgy volt, ahogy Isten leírta. De önképük különbözött attól, ahogy Isten látta őket, mert föld lakosaival szemben sáskáknak látták magukat.

 

 

 

 

 

20230401A múlt vizsgálata segíthet tisztázni problémáink nagy részét, de a gyógyulás nem a múltban történik. Hited által a jelenben. Pontosabban a benned lévő Jézus hitén keresztül. Napjaink egyik mániája, hogy jelenlegi kétségbeesésünkért, frusztrációinkért másokat vagy bizonyos dolgokat okoljuk. Az ego, félelmeink, szorongásaink nem akarják, hogy észrevegyük: fájdalmaink lehetnek a múltban hiányzó szeretetből, de abból a szeretetből gyógyulunk meg hitünk által, amit megkapunk a jelenben. A megváltás csak a jelenben lehetséges számunkra. Minden pillanatban esélyünk nyílik arra, hogy megváltoztassuk a múltunkat és a jövőnket azáltal, hogy újraprogramozzuk Isten jelenléte (kenet tanítása által) a jelent. Ez a szemlélet eretnekség az ego és intellektus számára és keményen elítél először bennünket, ha elfogadjuk.

 

 

 

 

 

 

202304223

 

A törvénytelenség sokasodása a szeretet hiánya. A hitetlenség nem a hit hiánya bennünk, hanem a szeretet elvesztése és a félelem ereje. A félelem visszafog bennünket, neurotizál. Néhányan azt mondják maguknak, nem kell aggódnom az ördög miatt. Az Egyházban nincs is jelen a gonosz (törvénytelenség, amely (a szellemi szabályok áthágása). Aztán rájövünk, hogy a szeretethiány helyett a törvénytelenség megnövekedett. Ez egyáltalán nem jó hír. Bár igaz, hogy nem járkál körülöttünk, lelkünkre vadászva a gonosz nap, mint nap, de az elménk meglehetősen erős hajlandóságot tanúsít arra, hogy szeretet nélkül szemlélje a világot.

 

 

 

 

 

20230507

 

 2023. 05. 07.

Az apostoli kor után a keresztény élet és szolgálat fokozatosan veszítette el azt a szellemi vitalitást, amelyet a Szent Szellem kijelentése, vezetése és ereje képviselt. A pünkösdkor megszületett egyház földi működésében is láthatóak nehézségek Isten jelenlétének megtartásában. Jóel próféciája, amelyből pünkösd napján Péter kijelentette, hogy Isten igazság szerint küld majd „mennyei esőt”. Az ébredés és egyházi reform alapja és mintája az apostoli, korai egyház. A mai hívők spirituális és erkölcsi életének és szolgálatának egységben kell állnia az apostoli egyházéval. A Szentlélek kiáradásának ez is célja, Isten akarata nem változott meg. Mindenkor, miként az apostolok leveleiben látjuk, az Ige és a Szent Szellem élő munkája a tanítványokban is megtestesül, ezért ők krisztusi emberek lettek.

 

 

 

 

 

20230513

 

2023. 05. 13.

Azért, mert nem tudjuk elképzelni azt a csodát, amit Istentől várunk, nem jelenti azt, hogy nem képes rá. Isten terve mindig ugrásra készen vár Bennünket. A történelem sötét fordulójának közeledtével mindenkit bevezet Isten az „átalakulásba”. Az előkészületekhez tartoznak olyan látszólag negatív jelenségek is, amelyek az elmúlt években megráztak számos gyülekezetet.  Ha az egyház visszaszerzi az egyenességét, önismeretét önmagával szemben, akkor kezd előállni egy hiteles és egyértelmű kép a Szent Szellem megnyilvánulásainak természetéről. A szellemi utánzatok leleplezése ezután fog eljönni. Az utánzatok, hamisítványok éppen azért szaporodhatnak el, mert keresztény rétegek számára az eredeti megújulás, felébredés atmoszférája ismeretlen vagy homályos.

 

 

 

 

 

20230520

 

 2023. 05. 20.

A világosságot megkaptuk megtérésünkkor, de nem ismerjük mélyen és nem járunk benne azonnal.

A világosság felé való nyitottság egyben nemet is jelent a sötétségeinkkel és tudatlanságainkkal szemben.  A világosság felé kell egy nyitottság, hogy kilépj a tudatlanságból sötétség legyőzése miatt.

Az Isten világossága által mutatott önismeret megtanít Isten rólunk alkotott véleményére.

Önmagunkról való véleményünk soha nem lehet olyan pontos, mint Isten helyes és világos ítélete felőlünk. Isten fénye megmutatja, amit Ö tud rólunk a Szent Szelleme által. Kész a világosság rád áradni. Világosság mennyei tudás alapján működik. A homály az ellentétje. A világosság teremti meg a javak (ajándékok, világosságokat) helyét benned.

 

 

 

 

 

 

 202306032023. 06. 03.

Isten nem tud munkálkodni az életünkben csak azon a szinten, ahogy hiszünk a világosságban. A mi hitünk ad Neki felhatalmazást. Tehát valaki imádkozhat érted, de ahhoz, hogy Isten működjön a te életedben, valakinek hinnie kell. Mindenki eljut egyszer egy olyan pontra, ahol nem működnek a megszokott probléma megoldási rutinok, az addig felhalmozott rengeteg tudás. Kulcs Isten válaszainak és erre való reakcióinknak megértése. Nem biztos, hogy olyan nyilvánvaló, hogy mikor kell megfordulni. Lehet, hogy még nem állsz készen rá. Lehet, hogy nem tudod tökéletesen megmagyarázni. De általában érezni lehet. Az Ő terve az, hogy elvigyen onnan, ahol vagy, oda, ahová szántak! Légy engedelmes, miközben Ő felkészít téged a sorsfordító pillanatra. Figyeljétek és keressétek Istent.

 

 

 

 

 

 

 

20220617

Az imádás által, mint teremtmények elismerjük Isten fensőbbségét, egyedüliségét és a tőle való teljes függést. Az imádás belső és külső tiszteletadásban fejeződik ki. Isten számára teljesen mindegy, hogy a látható illetve a láthatatlan világról van szó, mert teljesen más Isten gondolkodása. Tehát Isten nem választja ilyen módon szét a természetfeletti világot a természetfelettitől. Van egy összekötő, az a Názáreti Jézus Krisztus. Krisztus uralja a látható világot is, ebben kell hinnünk. Amikor elkezdünk imádkozni és magasztalni Istent Jézuson keresztül, - az ő vérén keresztül -, akkor a szellemünk bekerül Isten valóságos jelenlétébe. A szellem közösség megéléséből, az intuícióból és a lelkiismeretből áll. Ebből levezetve az igazi Isten imádat nem létezik Krisztussal való közösség gyakorlása nélkül. Ha pedig folyamatos, rendszeres közösségben vagyunk Istennel, az intuíciónk egyre élesebb lesz és egyre jobban megtisztulunk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20230624Amikor Isten dicsősége erőteljesen jelen volt egy korszakban, akkor jelenlétével való együtt haladásához, szinkronizáláshoz bölcsességre volt szükség. Ezeknek a lépéseknek halandó szemmel nem lesz értelme, és nem is kell, hogy legyen. Dávid király engedelmességének mozgatórugója, az Atya dicsőségének megtartása volt. Bármi áron. Ehhez meg kell törnöd a vallási hagyományokat az életedben. A múltadtól függetlenül Isten elhatározta, hogy az Ő "jelenléthordozója" legyél. A hagyomány hiedelmeket épít fel bennünk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20230701Kezdetben Isten az embert földi kormányzójának rendelte, de a bukás miatt elveszítette az Atya dicsőségének képességét. Az Újszövetség által az Atya elindította az istenképűség és dicsőség helyreállításának lehetőségeit. Az evangélium, Jézus Krisztus dicsőségét hirdeti. Az Atya Fiának dicsőségével teszi hasonlóvá az elhívott és megigazított embereket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20230715

 

A legkiemelkedőbb esemény Dávid városa történetében akkor jött létre, amikor Dávid a Szövetség Ládáját Kirjat Jeárimból (Mózes sátrát) – felvitette saját palotájába. Mai szemmel nézve is óriási merészségnek tűnhet Dávid cselekedete. Örökkévaló dicsőséges jelenlétét a frigyládát, egyszerűen magához hozta. Természetesen Isten célja volt mindez, de a történet megmutatja, hogy Dávid, Isten szövetségese milyen univerzális látással rendelkezett Isten jelenlétéhez való viszonyról, Jeruzsálemről és ebben lévő elhívásáról. A „Dávid sátra” kifejezés mind az Ó-, mind az Újszövetségben a  dicsőség kinyilatkoztatása lett. A babiloni fogság előtti prófécia visszatér Jakab apostol beszédében is.

 

 

 

 

 

 

 

 

  20230721

 

Jézus Krisztusban Isten dicsősége jelent meg. A dicsőség nagyon különlegesen volt közöttünk: szolgai és kiüresedett formában. Atya dicsősége az ember számára megismerhető, megtapasztalható és megérinthető. Újszövetség alapján Isten dicsőségébe fokozatosan vezet be bennünket a Szent Szellem akarata szerint. Ha az ember a dicsőség hordozása mellett kitart egészen haláláig, akkor Isten dicsőségéből még nagyobb mértékben részesül az örök életben.

 

 

 

 

 

 

 

 

20230728

 

Dátum: 2023.07.29 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

A Máté 28,18-20 szerint Jézus megbízatást adott tanítványainak, hogy tegyék tanítványokká a nemzeteket és merítsék be őket, az Atya, Fiú és Szent Szellem nevében, ő pedig velük lesz minden nap, e világkorszak végéig. Ebből azt tanulhatjuk meg, hogy ha benne maradunk abban a világosságban, amelyet Isten kijelentett számunkra, akkor mi is át fogjuk élni Isten jelenlétét az életünkben. A Szent Szellem Isten igéje alapján vezet minket. Az ő vezetése az életünkben bizonyítja, hogy valóban Isten fiai vagyunk. (Róma 8,14-16) Isten dicsőségébe is csak a Szent Szellem tud minket bevezetni. A dicsőség megnyilvánulása összefüggésben van az Igéhez és a Szellem vezetéséhez való viszonyulásunkkal. Isten már a zsidó népet is értelmessé akarta tenni a pusztai vándorlás során jóságos Szelleme által, de ők engedetlenek és bálványimádók maradtak annak ellenére, hogy vándorlásuk során mindvégig velük volt a felhő oszlop, a tűz oszlop, volt elegendő vizük és mannájuk is. Ez bizonyos értelemben jelképe a mostani hívőknek is, akik nagy része súlyos engedetlenségben él már évtizedek óta.

 

 

 

 

 

 

20230805

 

 2023. 08. 05.

A Bibliában emlékeztetnek minket arra, hogy gondolataink nagyban befolyásolják az életünkben megtermő gyümölcsöt. Ezért elengedhetetlen, hogy Isten Igéjén elmélkedjünk. A biblia képes megnyitni szívedet és az elmédet, hogy egy állandó friss ismeret, tanács és támogatás szabadon áramolhasson! Miközben tapasztalatokban növekedsz, törekedj arra is, hogy felfelé is növekedj. Azaz közelebb kerülj Istenhez az imádságban és bensőségesebb közösségben Isten igéjével. Újjászületett szíved rendkívüli hatalommal bír. Jézus szerint gondolataid irányítanak és határoznak meg szinte mindent, ami veled történik.

 

 

 

 

 

 

 

20230812

 

 

Az Újszövetség törekvése az Atya dicsőségének megnyilvánuló és átalakító megvalósítása felé fordította Isten népét. A korai egyház keresztényeinek spirituális ereje abból származott, hogy megigazulásukat és megdicsőülésüket az örökkévalóság távlatából értelmezték, de megtapasztalták már jelenvalóságukban is. Atya céljainak megvalósulását szolgáló életre, nem az emberi képességeink, tudásunk, hanem Isten Szelleme tesz bennünket alkalmassá. Aki egyre több szentséget, igazságot, kegyelmi megnyilvánulást szeretne megosztani velünk. Emellett Isten jelenlétének munkája jellemformáló összetevő is bennünk.

 

 

 

 

 

20230819

 2023. 08. 19.
Isten lényének kisugárzása a dicsőség. Akiket Isten közel engedett magához, azokban kívánta megmutatni szentségét és dicsőségét. Ezért Mózes szövetségében részletes szabályozást kaptak arról, milyen követelményeknek kell megfelelniük, hogy Isten előtt elfogadható legyenek. Ebből látható, hogy a szentség céljai között szerepel egy izgalmas dolog is: a dicsőség megérintése. Szent az, ami megérinthetetlen emberi oldalról. Azonban az Atya mégis érzékelhetővé teszi magát, dicsősége betölti az egész Földet. Dicsősége által rendelkezésre állóvá teszi magát. Szelleme és kijelentése az, ami által önmaga, hozzáférhetővé válik…”Szent, szent, szent a Seregek Ura, teljes mind a széles föld az Ő dicsőségével!” Ézs 6:3

 

 

 

 

 

 

20230826

 

 

A szombat (nyugalom) tartalmának jelentése, a munkától való megszűnés, a békesség napja. Ezen felül Isten megosztja a javait és szent karakterét a szombati nap által. Tehát ez a szombat vagy szombat igazsága, törvénye, ami a megpihenés és Istenre találás ünnepnapja. A szombat az idő és az örökkévalóság metszéspontja szellemünk által. Jézus Krisztus az atyától tanítva életszerűen közelítette meg a szombattal kapcsolatos összetűzést. Felhívja a figyelmet arra, hogy ennek a napnak célját félreértették, elidegenedett az isteni feladattól. Jézus Krisztusnak eleve a természetfeletti élet felé kellett vezetnie az embereket.

 

 

 

 

 

 

20230902

 

 

Jézus Krisztusban van szombatunk. A szombat megtartása egyedül a hiten nyugszik, amikor elfogadjuk a szombatot, azért fogadjuk el, mert hiszünk az Úr Jézus Krisztusban és a negyedik törvényemben is. Isten nem azért ment el megnyugodni, mert fáradt lett volna, hanem azért nyugodott meg, mert befejezte a munkáját. A 6. nap végén megteremtette az embert az ellátáshoz. Aztán a 7. napot, a nyugalom napját. Minden ellátás szombatban kész volt. Isten a szombat törvényét használta, hogy megőrizze a gondoskodását gyermekeiről.

 

 

 

 

 

 

20230909

 Van vetőmag a földedben? Az életedben bekövetkező minden fejlődés az elmédben, mentális képed fejlődésével kezdődik. A belső képek befolyásolják az érzelmeidet, a viselkedésedet, az attitűdödet, sőt még azt is, ahogy mások reagálnak rád. Van vetőmag a földben? Miközben a betakarításra vársz, értsd meg, hogy az ültetés folyamata nagyban függ az öntözéstől és az időzítéstől. Szeretnénk azonnal látni munkánk gyümölcsét, de az élet legnagyobb dolgaihoz idő kell. A magok lefelé, majd felfelé nőnek. Amíg a magod nem lesz mentes a gonosz jelenlététől, de az ellenség nem tudja megakadályozni azt, amit Isten megáldott. Tarts ki még egy kicsit - az aratási időszakodhoz közeledsz, és hinned kell abban, hogy az időzítés Isten kezében van!

 

 

 

 

 

 

 

20230916Ahogyan ellentét van a Mózes által adott törvény és Jézus által adott kegyelem között, úgy az erőlködés általi Istenkeresés és a pihenés között is ellentét van. Isten csak akkor dolgozik értünk, ha meg akarunk nyugodni Ő benne. A stressz és az aggodalom annak a jele lehet, hogy még mindig erőlködünk. A szellemi-lelki nyugalom definíciója az, ha elhisszük, Jézus rendelkezésünkre bocsátotta a békességünk belső gyógyító erejét.

 

 

 

 

 

 

 

 20230923A pihenés nem tétlenséget jelent. Isten szándéka szerinti pihenés azt jelenti, hogy bizalommal félreteszünk minden aggodalmat vagy szorongást. Ha világi mércével mérve próbálunk sikeresnek lenni, az mindig megfog terhelni minket. Ez a világ terhe. Krisztus a mi szombatunk és a mi pihenésünk. Az Ő jelenlétébe való belépés pihenést ad nekünk a fáradozásainktól, ugyanúgy, ahogyan Isten pihen az övétől. Nekünk azon kell fáradoznunk, hogy belépjünk ebbe a nyugalomba, nem szabad hitetlenségbe esnünk ezen a ponton. Megéri az odaszánást, erőfeszítést.

 

 

 

 

 

 

 

 20230930

A szíved nem csak visszafelé, hanem előre is képes látni! A kultúrák időnként olyan mélyreható és tartós változásokon mennek át, amelyeket korábban elképzelni sem tudtunk. Ma már látjuk, hogy a jövő bizar és kilátástalannak tűnik. Felismerjük azt is, hogy eddigi megküzdési módszereink az egészséges, boldog élet biztosítására már nem mindig működnek. Óriási kihívást jelent a kereszténységnek, hogy reményteljesnek és felkészültnek érezzük magunkat. Sőt optimistán tekintsünk a jövőbe, miközben lehetetlennek tűnik megjósolni, milyen lesz a következő világ. Jézus Krisztus szerint Isten Szelleme átlagon felüli képességgel mutatja meg azokat a jövőbeni eseményeket, amelyeket a legtöbben még csak felfogni sem tudunk.

 

 

 

 

 

 

 

 20231007A gondolatainknak nagy hatalmuk van, és egész életünket befolyásolhatják. Ha kiigazítjuk elménket Isten szerinti mentalitásra, akkor nagyobb valószínűséggel követhetünk olyan tetteket, amelyek isteni eredményre vezetnek. Isten soha nem akarta, hogy romboló gondolkodással küzdjünk, ezért adott nekünk iránymutatásokat, hogy segítsen istenfélő gondolkodásmódot kialakítani. A gondolkodásmódunk és a hozzáállásunk alakítja a gondolatainkat, és fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy mi jut az elménkbe azon keresztül, amit látunk és hallunk. Nem légüres térben élünk, és rengeteg jó és rossz hatás verseng a figyelmünkért. Végső soron mi irányítjuk, hogy mely gondolatokat és eszméket fogadjuk el, és melyeket utasítjuk el. Azzá válunk, amiben hiszünk, ezért gondolatainkat úgy igazítjuk, hogy azok összhangban legyenek Isten igéjével, és így nyugalomban, azaz biztonságban tartjuk elménket.

 

 

 

 

 

 

 

 20231014

 

Izsák, az apa Ézsau fiát jobban szerette, mint Jájobot. Úgy tűnik. Őt akarta megáldani, mint elsőszülöttet, hogy rajta legyen az Ábrahám áldásának a teljessége. És Rebeka tudta, hogy ez Isten akaratával ellentétes, ezért cselhez folyamodott. Szeretném elmondani, hogy győztes volt Jákób ebben, és a kettősség végül eltűnt teljes mértékben az életéből, majd teljes áldásban és győzelemben fejezte be az életét. De nem volt könnyű élete. Az Új.sz. ben Ábrahám áldása (Jákob áldása) örökölhetővé vált számunkra, és mi az Ábrahám áldása alatt állunk. Jézus Krisztus azért lett átkozottá a Golgotai kereszten egy rövid időre, ameddig fán függött, hogy ezáltal magára vegye azokat az átkokat, amelyek mi ránk nehezedtek, mi rajtunk voltak. Ő mindezt azért tette, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, vagyis a nemzeteken, vagyis a nem zsidókon, mert ugye az eredeti szöveg szerint az a szó, amit pogánynak fordítanak.

 

 

 20231021

 

Egy magasabb elhívásra tekintett Jákob és Rebeka, mikor cselhez folyamodott. Bár az eszközük nem volt szent. De egy magasabb hívás jele felé tekintettek. Bármilyen küzdelmet és korrekciót jelentett ez később. Megérte azért, hogy megtudja, ki is ő, mire lesz képes, és mi jöhet létre családjuk történelmében. Az igazi étéket meglátni, kegyelem ebben a kultúrában. Koncentrálj az értékes dolgokra. Használd azokat az ismereteket és erőforrásokat, amelyeket Isten adott neked. Nem várhatsz sokat akkor, hogy keveset fektetsz be saját és mások életében. Adj vissza, amikor neked adtak. Törődj azokkal, akik törődnek veled.
 

 

 

20231104

A szellemi papság definíciója nem az újszövetségben kezdődött. A papság mindig kapcsolatban van Istennel és teljesen át kell adnia magát neki, hogy az Ő életének áramlásában egybeépüljön a mennyei élettel. Ez áramlás. A papság szónak két jelentése van: Az első a papi hivatalt, a papi szolgálatot jelenti (Zsid 7.) a második, ennél fontosabb jelentés a papi testületre, a papok testületi csoportjára vonatkozik (1Pt 2,5.9). Isten üdvrendjében az elsőrendű szolgálat a papság szolgálata. Isten az Ő terve, vagy üdvrendje szerint kormányozza a világegyetemet. Az isteni üdvrend az isteni terv végrehajtásának módját jelenti. A teljes Biblia szerint Istennél három fő szolgálat található: a papság, a királyság és a prófétaság. A vezető szolgálat a papság, mert ez hozza működésbe a másik kettőt. Másképp fogalmazva a királyság és a prófétaság egyaránt a papság szolgálatától függ.

 

 

 

20231111

 

Ma az Úr által betöltött, újjászületett szellemünk a Mi templomunk és Isten temploma. A szentek szentje. Csak a papok hordozhatták Isten képmását, mert csak ők mehettek be a szentek szentjébe, és csak ők tartózkodhattak Isten látható jelenlétében. Nem a módszer számít, hanem az isteni élet.

A Szent Szellem és a szentek szentjében szolgáló papság együtt tud csak mozogni. Egészen addig nem talál a papság nyugalmat, amíg be nem lép szellemében, ebben az együttműködésbe. A nyugalom helye nem a lelkünk, hanem a szellemünk. Krisztus ma megelevenítő Szellemként a szellemünkben van. Csak a szellemünkben találkozhatunk Krisztussal.

 

 

 

20231209

 

 

A megtéréskor minden kereszténynek tudnia kell, hogy Krisztus akkor tud hitelesen megnyilvánulni benne, ha erre a célra odaszánja egész életét. Jézus Krisztus megváltása a hívők számára lehetővé tette, hogy a mennyei embert (Krisztust) magára ölthesse. Sőt hordozza személyében, magatartásában. Amennyiben földi élete alatt hűséggel tükrözi a benne élő Krisztust, akkor tulajdonságait tükrözi és megnyeri az örök életet. Krisztus spirituális ereje függ a Szent Szellemmel való kapcsolatunktól és hűséges követésétől. Isten Szelleme legfontosabb szolgálata az, hogy az ember szívébe ismeretet adjon, hogy Jézus a Messiás, az Isten Fia és képes naggyá fejlődni bennünk.

 

 

 

 

20231230

 

 

 

Ez az üzenet, amiről szó lesz a következőkben: Az Úr Félelme. Az üzenetekben a Szent Szellem segítségével keressük, nemcsak az Úr félelmének értelmét, hanem azt is, hogyan járjunk Isten igazságának kincseiben. Tanulni fogunk az ígéretek megvalósulásának szabályairól, és arról is amikor hiányzik a szent félelem Krisztus testéből, Krisztus szolgálóinál a Szentírás tükrében. Mielőtt az Úr félelméről beszélnénk, vetnünk kell egy pillantást annak az Istennek szerető kedvességére, akit szolgálunk. Az üzenetben azt akarjuk, hogy elmélkedjünk Isten karakterén is. Mert, hogyan tudnánk Őt kellőképpen tisztelni és félni, ha nem vagyunk tudatában egyedülállóságának?