20181215

Krisztus valóságos pásztorlása egy tanítványságon belül történik. Gyümölcse bölcs és értelmes szívű ember. Ennek hiánya folyamatokat indít el, s végül nehéz felfogásúakká, eltévelyedett gondolkodókká válnak a tudatlanság hiányában a hívek. Egyházban az intellektuális értelmezésnek nem szabadna felülírnia a mennyei mentorlásból fakadó bölcsességet. Egyensúlyra lenne szükség. A földön tanítók is végezhetik az értelem megnyitását (Dán 11,33). A bibliában látható, ahogy Isten és a próféták keresnek értelmes, bölcs embert (Hos.14:10). Amikor a bölcsesség és kijelentés belső munkája nem hoz létre Istent ismerő értelmes népet, akkor egy un. ’értelem hiány’ lép fel az egyházban. Bár nyelveken szólnak, prófétálnak, gyógyulást élnek át, de ne Ismerik a Szellem tanácsadását. Minden bölcsesség két mozzanatból áll: egyik az általános vagy aktuális bölcsesség.  Bizonyos dolgok kezelésére adatik. A másik pedig a mássá válás lehetőségével rendelkezik. A mennyei bölcsesség egy folyamatot akar elindítani, melynek hatására végbemegy egy élethosszig tartó fejlődés. „Meg van írva a prófétáknál: és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő.” Jn. 6:45

 

 

 

20181223

Manapság tabu téma lett a Szent Szellem vezetése sokak életében. Sajnos nem csak tabu lehet, hanem egy ködös terület is. Ahogy Micimackó mondta: Aki a ködben felkerekedik, könnyen elkeveredik. Ha egy szokás vagy tevékenység tabunak számít, akkor az ember szívében kialakul az is, hogy azt tilos megtenni. Ezt a jelenséget sok-sok szélsőséges történés alapozta meg az egyházban. Isten Szelleme láthatatlan módon motivál és vezet, de valóságos Istenélmények megtapasztalásaiba visz bennünket. A keresztényeknek el kell sajátítaniuk a Szellem láthatatlan inspirálását és nem külső jelek után áhítozva élni. A jelenlegi korszakunkban két ószövetségi időszak példáját kellene helyesen kombinálni: Mózesi sátor központi jelentőségét, amely a frigyláda szerepe és Jakab apostol által kijelentett Dávid sátra adta reformkorszakot. Kettőt együtt kell alkalmazni a Szellem vezetésében. Jézus utolsó időkkel kapcsolatos üzenetei arra engednek következtetni, hogy a Noé típusú „előrelátó” szolgálók nem csak kegyelmet találnak az Úr előtt, ill. igaz emberként tökéletesek, hanem állhatatosan hitükben kitartva Istennel Szellemével karöltve járnak, amikor mindenki más megrontja szívét és útját.

 

 

 

20121229

Ma több gyülekezet, úgy tűnik, feladta a Szellem általi vezetésért való célt. Viszont a gyógyulásba vetett hitet, prófétai extatikus élményeket és más igazságokat igen magasba emelték. Minden megújulásban csak akkor tudjuk megőrizni és megerősíteni szellemi pozícióinkat, ha nem fordulunk el a Szellem tervétől és a kenet tanításától. Lehetünk gyógyultak, prófétálhatunk is, miközben nem ismerjük a Szellem belső vezetését. Ez a mai egyház stigmája. A vakság a szív megkeményedését is jelképezi a Bibliában. Laodiceabeli gyülekezetről, amelyet a mai dölyfösségben élő kereszténységgel azonosítanak azt írta János apostol:„…és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen…szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss…Íme az ajtó előtt állok és zörgetek…” (Jel 3:17—20) Az emmauszi tanítványok abszolúte spirituális homálya is intő, akik akkor sem ismerték fel Jézust, amikor magyarázta nekik szenvedésének és halálának szükségszerűségét, de a kenyeret később megáldotta és megszegte, ekkor megnyilatkoztak szemeik és megismerték őt. (Lk 24:31). Majd azt parancsolta nekik, hogy várják be a Szellem kitöltetését, mert vezetés nélkül a láthatatlan világból kiesik szellemük belátó képessége és nem lesznek képesek benne élni, járni. Az ószövetségi Izrael összeomlásának előzménye és elsődleges oka a spirituális szabadság elvesztése volt (Ikabod), amelyet Dávid értett meg és hozott újra létre az un. dávidi sátor” által. Célja a frigyláda rehabilitációja volt. Tudta, hogy ezért követték Izraelt a szociális és vallási igazságtalanságok, katonai vereségek. Figyelmeztető az ószövetségi Izrael viszonyulása a frigyláda szerepéhez, amely ma többek között Krisztust, az Ő beszédét, kegyelmét és vezetését szimbolizálja.

 

 

 

20190105 Szellem azért jött, hogy kijelentést adjon fiúságukról Isten fiainak. Ő tudja a kegyelem manifesztációját minden helyzetünkre, mert ismeri Isten mélységeit. Meg kell engedni neki, hogy feltárja és beillessze személyiségünkbe az újjászületés lehetőségeit és azokat az igazságokat, amelyeket tudnunk kellene új önmagunkról. Ha a bensődben van egy bizonyosság vagy információ, akkor semmi sem állíthat meg. Isten Szelleme befolyást és élményt ad, de nem lehet csak érzésként realizálni. Ő egy személy. Szent Szellem neked adta Isten szeretetét. Szeretetben való életvitelünk eldönti, hogy hozzáférhetünk-e az elénk adott színvonalhoz, hogy ne alatt éljünk. Ha nem jársz szeretetben, a Szent Szellem nem tud segíteni. Ő láthatatlan a világ számára, de mégis valóságos Isten, mentor, segítség, társ és szövetséges. Központi szereplője az egyháznak és minden áttörésnek a királyságban. Mivel a hit hallásából lehet átvenni a Szellem vezetését, ezért nem szükséges látnunk a Szellemet, egyszerűen tudjuk és ismerjük. Ő majd bizonyítani fogja a jelenlétét. Az, hogy milyen szinten vagyunk a szeretetben és bölcsességben, megfogja határozni a Szellem befolyását és lehetőségeit életünkben.

 

 

 

20190112

Lehetsz igaz ember, hitedet alkalmazhatod a kegyelem elérése miatt, de nem biztos, hogy vezetés alatt vagy Isten részéről. Szent Szellem adja a világosságot arra, hogy elkezdjen megszűnni az un. „szellemi vakság” életünkben. A vallás adott valami teológiait, de az egyáltalán nem volt mindig világosság és igazság. Isten Szelleme megtanítani jött, miként alkalmazzuk Istentiszteletetekben (imádásunkban) mindazt, amit az Új.sz. elhozott. Ellenség több dolgot használ a szellemi életünk hátráltatására és visszatartására, majd vakká tételére. Ezek lehetnek gondjaink, kényszerűségek, elvárások, igények, kívánságok. Jézus szavával élve: tövisek. Tövis személyiségünkre nyomást, terhet és gondot helyezhet, hogy vakká tegyen bennünket. Visszatarthat attól, hogy beleláss a megváltás lehetőségeibe életedre vonatkozóan. Különbség van a szellemben járás és a testben járás között. Tehát szellemben járni azt jelenti: Isten Szellemének vezetésében együtt járni. A szellemben járni az a Szellem által fejlesztett gondolkodásmódot jelenti. Sátán keresi azt, hogy kinek a gondolkodására hathat kételkedéssel, hitetlenséggel, félelmekkel és aggodalommal.

 

 

 

1. oldal / 4