20180831

Aratás gyülekezete 2019.08.31.


Ebben a prédikációban Isten dicséretének és imádatának fontosságról, ill. az imádó élet főbb jellemzőiről lesz szó. Az imádásban már nem a kéréseink, vágyaink,  könyörgéseink játsszák a főszerepet.  Nincsenek öncélok, mert az imádó önmagáért imádja Istent. Azért van közösségben Istennel, mert szeretne vele lenni és magasztalni Őt. Nem is egy munkakapcsolat az imádás.  Az imádás Isten önzetlen szeretete, mélységes jelenléte felé való sóvárgás és az Ő teljes megismerésére való vágy. Ezen túlmenően Isten dicsőségének az Egyházban való megjelenésére való szomjúság. Szót ejtünk a szívben lévő rejtett bálványokról, ami azért nem egykönnyen felismerhető, mert az Isten imádása mellett sajnos létezhet nem bibliai Istenkeresés vagy hamis imádás. Az Atya házához való féltékeny buzgó szeretet, ami miatt  a kegyelmes, szerető, irgalmas Isten ostort ragad, felborítja a pénzváltók asztalait a templomból. Az imádó számára az egyik legfontosabb, hogy Isten tökéletes akarata valósuljon meg belső templomában és egyháza életében. Istenkeresésünk hogyanjában való eligazodást a Szent Szellem és a Szentírás vezetése segíti, hogy egyre helyesebben tudjunk imádkozni minden élethelyzetünkben.

 

20190907

Aratás gyülekezete 2019.09.07.


Ez a tanítás folytatása az imádás témakörének. Isten valódi imádókat keres, akiknek az imádása istenismereten alapul és ismerik Isten egyik elhanyagolt nevét: Féltőn szerető Isten (hb.elkana). Az Őbenne hívők fiak a királyi papság részesei és testük a Szent Szellem temploma. Isten templomunkban lakozást vett, aki egyedüli kizárólagos imádást fogad el. Féltőn szeret bennünket. Teljesen felismerhető - nem hagy kétséget afelől Isten -, hogy a bálványimádás, tudatos bűnökben való megmaradás, istentelen lelki kötelékekkel való istenkeresést nem nevezhetjük valódi és igaz imádatnak. A mostani egyházkorszak kísértése az, hogy a bűnöket mindössze gyengeségnek nevezzük. Nagy veszély a jelenlegi egyházkorszakban a hívők elvilágiasodása. Újszövetség pedig egy határtalan perspektívát és kiváltságot ad bűneink feletti győzelemhez és az való imádathoz. Imádd Istent és lépj be a valódi szabadságodba.

 

20190915

Aratás gyülekezete 2019.09.015.


Az újjászületés után nagyon fontos, hogy kialakuljon egy isteni befolyással, korrekcióra való nyitottság a szívben. Pedagógiai érzékenység. Még megigazult emberek is elbizakodhatnak a Szellem által adatott változások és eredmények láttán. Ekkor az önteltség vakká teszi a lelkiismeretet és az imaélet nem hallgattatik meg. Az emberi szív úgy lett megteremtve Istentől, hogy szüksége van Istenre, nélküle kiüresedik és eltorzul. A szívben nem hiszünk. Amikor Imaéletünk helyes funkcionál a földi célok, értékek nem homályosítják el Isten jelenlétét. Az imaéletben mindig a Szent Szellemtől eredő motivációk, érdekek inspirálnak elsősorban bennünket. Isten létezésébe alapozott hit nem tartalmazza még a közösséget, részesedést Istennel. Isten létezésének és szeretetének együttes realizálása imában történik meg. A hit tárgya, Isten szeretete nincs jelen az érzékelhető világunkban. Isten szeretetéről való benső ismeretet a Szent Szellem építi ki az emberben. Tudatosítani kell rendszeresen szívünkben, hogy Isten fiának áldozata örök és valóságos szeretet értékeket képes közvetíteni felénk. Aki hagyja szívéből kiesni a Golgotát, annak életéből kiesik a szeretet minősége. A szív rejtett részeiben lévő őszinteség nélküliség határokat, korlátokat állítanak, amelyek visszatartják a növekedést és a kiterjedést imaéletünkben. Ha a bűnök által létrehozott trükkök, hazugságok kitöröltetnek, akkor elménk összhangba kerül Istennel.

 

20190921

Aratás gyülekezete 2019.09.21.

A bálványimádás témakörében különbséget kell tennünk két dolog közt: a testi természet és a démonok munkája közt. A test régi hústesti természet, amit Ádámtól örököltünk. Az Ő leszármazói vagyunk. Látjuk, hogy vannak, akik vétkeznek, és abba tudják hagyni, ha eldöntik. Vétkezett, de nincs függőségben, szolgaságban. A démonok viszont becsapnak, mert rejtett bálványokat hoznak létre a szívben. A mai bálványainkban az a furcsa, hogy fejlődnek, átalakulnak vagy eltűnnek. Mindig más módon jelennek meg. Új alakokban. Ezek ma a társadalomban és a vallásban is megfigyelhetőek. Miközben templomunkban Istent imádjuk, mellette szerepet kaphatnak világkorszakunkban és vallásainkban összeszedett idegen Istenek vagy bálványok. Esetleg páli fordulattal élve igézetek. Általában a vallásban elbújócskáznak képmutatásaink által. A gyülekezetbe járás, igazságokba vetett hit, kegyelem, buzgó hitélet, nem óvja meg az embert a házi bálványoktól, függőségektől. Sőt, ma az lett a trendi a földön, hogy a kegyelemmel visszaélve megvetjük azokat, akik másképp gondolkodnak, mint Mi. Ez a bálvány által kitermelt érzelem. Ha megpróbáljuk megérteni a bálványimádást, a fokozatosan kialakuló ingatag fiúsági énkép és a bigott Istenkeresés szerepet játszik benne. A teljességre jutott bálványimádásban az ember megszűnik az adott függőségi kapcsolódáson kívül létezni. Sajnos mindeközben szorong, mert a vallásának vagy barátainak elvárását képtelen teljesítenie. A modern kor pszichiáterei mára egyre csak függőségekről beszélnek gyermekeink életében. Egy felmérés szerint átlagosan kb.50 másodpercig bírjuk mobil nélkül.

 

20190928

Aratás gyülekezete 2019.09.28.

Egyház egyik feladata, hogy a földön képviselje és bemutassa Isten országát a bálványokkal szemben, visszatartsa a gonoszságot és birtokba vegye az örökségét. „Filléres emlékeim oly drágák nekem. Kidobni őket nincs erőm, s mind értéktelen. Ők tudják, mennyit ér az életem.”Bródytól idézve, hűen leírja a gondolati területen létrehozott un. ’magaslatokat’. Két típusú Istentisztelet jelenik meg az Ú.sz.-ben: Magaválasztotta és Isten által kialakított. Ha szentnek vagy szeretetnek, kegyelemnek stb. nevezünk valamit, ami nem az, akkor bálványimádás bűnébe fogunk esni. Előbb vagy utóbb. A bálványimádás az is, ha olyan tisztelettel, imádattal és hódolattal adózunk hétköznapi dolgoknak, ami kizárólag Istent illeti meg. Úgyhogy nekünk szembe kell néznünk az „idolokkal”. Ellene kell mennünk házi, vallási és világkorszakban lévő gonosz rendszernek és vissza kell szereznünk, amit az ördög ellopott. Hit beszédének sikere az Isten beszédére adott választól függ nem attól, mennyire jó vagy! Nem az ige tudása, hanem a látásod megtartásán múlik az imádkozás fenntartása. Ha a kijelentés elmegy, az imaélet meg fog rekedni. Győzelmünket az imaélet határozza meg. Isten 1 következő szintre visz, ha kimondjuk és elmondjuk, válaszolunk és egyetértünk Istennel, amelyet láttunk Tőle. A hit segít abban, hogy ne vallásos bálványok diktálta megfelelésből és teljesítménykényszerből élj, hanem hited munkájából. Hajrá!

 

1. oldal / 5