A világtörténelem új mederbe terelődik és összetettségében példa nélküliek a jelenlegi folyamatok. Sajnos az egyház nagyobbik része lépéshátrányba került. Ebben a fázisban kötelező a győztes életvitelre való felkészülés a Jelenések könyve alapján. „De testvéreink legyőzték a Vádlót. A Bárány vérével győzték le, és azzal, hogy beszédükkel tanúskodtak az igazságról. Legyőzték,…
  A jelenlegi egyházkorszakban kevesen ébrednek rá a láthatatlan Királyság értékeire, illetve annak perspektíváira. Istennek hosszú távú célja az, hogy a mennyet és a Földet egybeszerkessze. Nagy kihívás az ember számára megérinteni és megtapasztalni ezt a láthatatlan mennyei valóságot. Azt a témát feszegetjük, hogyan gyakorolhat változást a Atyánk uralma természetünkre…
A pészách üzenete a kivásárlás és egyben a felhatalmazás üzenete. Ha Istennek örökkévaló ünnepe, - elkerülés ünnepe - szerint élünk, akkor a világ rendszere felett tudunk működni.. Mert „Egyiptomnak” rendszere alacsonyabb szintű, Krisztus Országánál. Ez csak hit által működik. Elméddel nem tudod kitalálni, hogyan működik az engesztelés vére. A bárány…
A Szentírás kijelenti Krisztusról, hogy alapvető természetei közé tartozik jósága is. Újjászületéskor szívünk un. „szellemi ízlelést” tapasztal meg. Ezt tej fogyasztásához hasonlítja levelében Péter apostol. Amikor Isten kinyilatkoztatja magát és megtapasztaljuk karakterét első kézből, a jóság Szelleme (Zsolt 143:10) által történik mindez. A tanítás rávilágít arra, hogy az ember függő…
Az üzenet témája, hogyan valósulnak meg az Egyháznak szóló ígéretek. Most a kegyelem általi hit korszakában élünk. Annyit kapunk az ígéretekből amennyit elhiszünk belőle. Sok rossz hírt hallunk arról, manapság mi folyik Krisztus testében. A mi részünk az, hogy ne csak várjuk az Urat, hanem aktívan nyomuljunk előre a királyságért,…
  A megbecsülés nem sokat mond a mai ember számára, pedig a kölcsönös elismerés hozzájárul társadalmunk és a család megtartó eleméhez. Istent tisztelni azt jelenti, hogy az Ő beszéde, véleménye döntő életvezetésünkben. Ennek kapcsán láthatjuk, hogyan tudott Sidonban Jézabel szülővárosában áldást létrehozni Illés szelleme. „Mégis azok közül senkihez nem küldetett…
Amikor a szívünk be van zárva, kivitelezhetetlen Istennel és az emberekkel bármilyen kapcsolatot megélni vagy egészségesen fenntartani. Amíg az Istenről alkotott képünk önelvetést és félelmet tart fenn bennünk, árvaként éljük meg hitéletünket. Ez a jelenség végigkísérheti hívő életünket mindaddig, amíg el nem fogadjuk a Szent Szellem gyámolítását. Sajnos a bezártság…
Mindannyiunk életében vannak kihívások, hiszen Isten akarata az, hogy harcok által elfoglaljuk az ígéret földjét. A harcok során le kell győznünk azokat az óriásokat, akik ellenünk jönnek, hogy megakadályozzanak bennünket a győzelem elérésében. Mit jelentenek az óriások az életünkben? Hogyan tudunk fölöttük győzni? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk ebben…
Az egyház egy szellemi konfliktusban van, szinte élet-halál harcban áll az ígéret földjének elfoglalásáért. A hívők közül sokan azt gondolják, hogy amit Isten megígért, azt automatikusan meg is történik. A tejjel-mézzel folyó föld megszemlélése után, a kémek jelentették, hogy a föld valóban jó és kívánatos, de azt elfoglalni csak harc…
  A tanítássorozat célja, bevezetni bennünket Atyánk mindent felülmúló személyes tervének megismerésébe, amely nem más: mint, a bennünk való gyönyörködése. A keresztény élet lényege az, hogy az ingyen ajándékba kapott kegyelmet meg tudjuk érteni, majd megragadni. Ez egy mennyei felhatalmazás, ami képessé tesz minket arra, hogy felülemelkedjünk a természetes képességeinken.…
Az egyház most keresztülmegy egy paradigmaváltozáson. Új minta, új cselekvési mód, új látásmód. Egy változáson (megtérésen) megyünk át. Az egyházáról alkotott látásunkban is átvonul a királysági gondolkozásmód transzformációja. A királyság azért jött el, hogy Isten koncepciójának és természetének teljes kifejeződése történjen meg az egyház által. Amit mi csinálunk: megtérés által…
Isten jóságos,  az Ő jóakarata bármikor elérhető számunkra. Isten megáldott minket, mint újsz.-i szenteket jóakaratával, de nekünk aktívan egyet is kell értenünk ezzel. Nincs és nem is lesz ehhez hasonló időszak az egyháztörténelemben. Mennyben nem készült részünkre meghátrálási terv, mert a kegyelemből való ígéret mindig értünk működik. Isten azt akarja,…
Az Újszövetségben a királyok és a papok, mint Isten munkatársai, királyságának kiterjesztésén munkálkodnak. Ebben a folyamatban megtapasztaljuk a Krisztusi életnek, Isten királyságának és az Ő céljának valóságából. Isteni partnerségről beszélünk, amely által beléphetünk nem csupán Isten kijelentéseibe, hanem  feltámadás erején keresztül megnyílvánulásaiba, amilyeket még nem láttunk ezen a földön. Isten…
Szentírás kijelenti, hogy a gyülekezetek nagy többsége (un. parázna asszony) már nem lesz képes visszafordulni az Antikrisztus (gr.felkent ellen) szellemeinek hatásaitól. Az egyház (gr. khrisztianosz - kenettel felruházottak) elsősorban kenet hordozói, hogy örökséget és hagyatékot hozzanak létre a szellemi világban. A kenet mára szinte „ingerszóként” van jelen a M.O.-i szolgálók…
Illés története fontos üzenettel bír a mostani időkben élő keresztények számára. Már hosszabb ideje elmélkedem a próféta szolgálatával kapcsolatban. Célunk Akháb és Jézabel munkájának, valamint az ellenük fellépő próféta szolgálatának megértése. A kinyilatkoztatás által felismerjük Illés Szellemének munkáját az egyházában. Illés sok nehézség ellenére felül tudott kerekedni Jézabel ellenreformációján, mert…
Isten megáldotta és megszentelte a szombatot. Ezzel kifejezte, hogy elkülöníteni és spirituálissá akarja tenni a többi naptól. Meg akarja osztani egyházával karakterének valóságát és szent javait. A szentség Isten lényegének tulajdonsága. Isten szentsége és a világ romlott természete rendíthetetlen ellentétben állnak egymással. Az egyháznak Isten szentségének ábrázatára kell elváltoznia. Mennyei…
Sátán a tradíciót a menny megtapasztalható jelenléte helyett ajánlja fel. A felekezeti hagyomány helyettesítheti Krisztus szeretetét és a mennyei image-et. Hatástalanná teszi a gyülekezetet, mert kijelentésen alapuló igazságokat hazugságokra cserél fel. Ennek a folyamatnak a vége emberi feltételezéseken alapuló szeretet és hit. Antiókhiában a hívőket nem keresztényeknek hívták, hanem Krisztusiaknak,…
  Ez egy négy részből álló nagyon tartalmas tanítás, amely arról szól, hogy miként tudjuk a gyakran sivár hétköznapi valóságunkról átemelni a tekintetünket az örökkévalóságra, és hogyan tudunk belépni abba az új korszakba, amelyet Isten elkészített nekünk. Tovább  
Megelevenedett szellemünknek bejárata van a mennyei lehetőségekhez. A kegyelem és megigazultságunk által bejárásunk van a "lehetőségek valóságába". Mennyei kompetencia jelentése: elsajátított emberi ill. bibliai ismeretek alkalmazásán túli mennyei képesség. A királyság gondoskodik mindenki számára ugyanarról a játéktérről és egyforma bejárásról a forráshoz. Amikor ez az igazság életre kel, és te…