20210321Isten központi vágyáról szeretnék beszélni. Ez a látás az Ő szíve vágyát, az újjászületettekkel kapcsolatos tervének lényegét tárja elénk. Ha figyelmesen olvassuk az Igét, láthatjuk, hogy Isten figyelme mindig Krisztusra és a gyülekezetére fókuszál. A Krisztus követő ember számára elengedhetetlen, hogy látással rendelkezzen arról, milyen kapcsolatot tart Urunkkal és egyben a Testével. Azonban néhányunk mára nem közvetlenül az Úrtól, hanem mások közvetítése által kapja a Krisztusról szóló látást. Pál apostol egész életében alárendelte magát a Krisztusról szóló mennyei látásának. Ő rámutatott, hogy ez a kijelentése egy titok. A Krisztusról és a gyülekezetről kapott látás nemcsak a személyes szellemi növekedésünkkel áll kapcsolatban, hanem a gyülekezet építésével is. Krisztus növekedését az egyénben és a Testben. Amikor Krisztus életét éljük, akkor lehetőséget adunk ennek az életnek a növekedésre a Testen keresztül is.

 

 

20200327

2021.03.27

A bibliai világnézet Krisztus középpontúnak láttatja az újszövetséget ill. fundamentumát az Atyának és Fiának akarata képezi. Az antikrisztusi kihívásokkal szemben az egyház akkor képes Krisztust vonzóvá tenni és újszövetségi értékeken alapuló lehetőséget képviselni, ha a Krisztus munkájáról szóló bibliai tanításokkal tisztában van és szellemének értelmével befogadta azokat. Isten Szelleme a következő igazságot jelentette ki Pál apostolon keresztül: „Ti azonban nem így tanultatok Krisztusról feltéve, hogy csakugyan róla hallottatok és Őbenne kaptatok tanítást annak megfelelően, ami a valóság a Jézusban.”  Ef. 4:20-21 Jézus Krisztus megváltói munkája az újszövetség lett, amely lehetővé tette az ember újjáteremtését. A mennyből újjászületett egyház Jézus Krisztus követésére és képmásának hordozására van kiválasztva. Ma kevés szó esik arról, hogy Krisztus és az egyház nem szakadhat el egymástól. Az ember létének oka nem önmagában, hanem Krisztusban van. Eredetileg Isten az embert földi képének rendelte el. Az újszövetség átalakító munkájának igazságairól szóló látás hatékony belső ösztönző erőként kijelöli Krisztust Úrként és haladásunk irányát.

 

 

20210403

 2021. 04. 03.

 

Amikor a feltámadás történelmi ténye és jelenvalósága személyesen szól hozzánk, akkor annak hatalmas igazságait, üdvtörténelmi erejét egyre jobban szellemünkkel és értelmünkkel meg tudjuk ragadni. Ekkor a feltámadás élete is megragad bennünket. Isten Szelleme fokozatosan föltárja bennünk ennek a világüdvözítő tettnek hatalmas horderejét. Ez garantálja számunkra az eltervezett jövőt. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy reménykedjünk, pontosabban reménykedjünk a feltámadás általi újjáteremtésünk fokozataiban. Jézus Krisztus engesztelő áldozata és feltámadása az ember és a Sátán pozíciójában is visszafordíthatatlan változást eredményezett. Ha tudatosan elmélkedem a megváltás igazságában, akkor Isten Szelleme ráilleszti a szívemet annak tényeire, és elkezd kitárulkozni előttem. Amikor fokozatosan belelátok Isten megválói igazságaiba, bekerülök Isten jelenlétébe általuk.  

 

 

2. rész

nochtafénykép1A Covid-19 miatt valamilyen módon mindegyikünknek sok nehézséggel és tragédiával kellett szembesülni a járvány kezdete óta. Ebben az időszakban az istenfélő emberek közül is sokan veszteséget élnek át a járvány miatt. A kérdés: hol van most Isten ebben a tragédiákkal terhelt időszakban? Vajon mi Isten akarata most az életünkben? Mit csinál most Isten? Alap ige: Ézsaiás 26,12-13 Ez az igehirdetés 2021 április 3-dikán a sárbogárdi evangélikus gyülekezet online istentiszteletén hangzott el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nochtafénykép2

Domitianus római császár időszámításunk szerint 81-től 96-ig uralkodott. Elődjéhez hasonlóan ő is erőteljesen üldözte a keresztényeket. Körülbelül a 90-es évek elején (az I. század utolsó évtizedében) János apostolt is elfogták és egy időre Patmos szigetére száműzték.  Ebben az időszakban olyan hatalmas méretű lett a keresztények üldözése, hogy sokak szerint kétségessé vált az egyház fennmaradása. Ekkor a száműzetésben lévő Jánosnak Isten, egészen új módon nyilatkoztatta ki magát. A mostani időszakban a kereszténység a világ egyes részein nagyon komoly üldözést szenved, a nyugati világban pedig már hosszú ideje hanyatló állapotban van. Ezek a szenvedések és nehézségek a Covid-19 megjelenése óta csak fokozódtak. Újra feltesszük a kérdést: mit csinál most Isten, ebben a helyzetben?

Alapige: Jelenések 1,9-18

Ez az igehirdetés 2021 április 4-dikén a sárbogárdi evangélikus gyülekezet online istentiszteletén hangzott el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. oldal / 3