20200627 2020. 06. 27. Aratás

Az új.sz.-i szabályszerű élet záloga a Szent Szellem személyes vezetése. Ez spirituális éhség által jön létre. Amire nem vagy nyitott, abban nem is bízol. A mindentudó Szellem tud és akar segíteni belső emberünk, külső segítségek és a lelkiismeretünk által. Milyen szomorú az, amikor valaki beszél, s nincs aki hallja, figyeljen rá. Az egyház arra megy, amerre vezetve van a Szent Szellemtől. Ha nem halljuk meg aktuálisan, mit mond a Szent Szellem, akkor rossz irányba fogunk haladni. Nincs más irányadó, csak Ő. Amennyire hallod a Szellem egyház felé való korrekcióját, annyira növekszel. Ez Krisztus és az Egyház titka. Amikor megtanulod értékelni, hogy az Isten Szelleme benned él és vezet, akkor Szellem által vezetett életet élsz majd. Tanulj meg Isten jelzésére figyelni, mielőtt bármilyen döntést hozol. Zákeus megakarta nézni Jézus szolgálatát. Valószínűleg elege lett a korrupt életéből és Kajafásék által irányított vallásból. A szellemének éhsége vezette a megfelelő helyre. A helyre. Ott Jézus Krisztus észre is vette és Zákeust saját otthonába hívta. Ennek egyik célja az volt, hogy meglássa Zákeus, mi van a szívében. És ezek hamis imázsok voltak. Senkinek sem fognak nyilvánvalóvá válni a torz iimázsok, amíg bizonyos kapcsolódásba nem kerülünk Jézus Krisztussal. Zákeus visszakapta a helyes identitását Urunktól és kilépett bűnös életviteléből.

 

2020. 06. 20. Aratás

20200620Azt hiszem, azok a keresztények változtak meg az egyháztörténelemben, akik az egyház vagy önmaguk állapota reményvesztettség olyan szintjére vitte, hogy már csak Isten személyét kezdték keresni. Ekkor segíthet igazából Isten, mert Ők változni akarnak, de jó irányultság felé. A másik ok, ami miatt szomjúságukat Isten meghallgatja az a hitetlenség és a meggyőzhetetlenség bűnéből való elfordulás. Ekkor azzal a hozzáállással jönnek Istenhez, hogy „most ezt el fogom fogadni és hinni”.  Végül pedig azt gondolom, amikor az evangélium ígéretei leplezettek, akkor azok előtt leplezett, akik el akarják rejteni szívüket Isten előtt. Itt az idő Isten házának az Istenkeresésük újjáépítésére. Isten tovább szeretné vinni az Ő népét a következő generációért, amelynek érdekében felhasználja a szomjas istenkeresőket. Akik valódi követőkké válnak és tökéletesen akarják követni Isten céljait, terveit. Ők azok, akik hitükben kémek, mint Józsué és Káleb. Kitartanak a mennyei látás következtében akkor is, amikor nem látják Isten hatalmas teremtő és mindenható kezét működni a földön.

 

202006132016. 06. 13. A vallás ellenszere Isten személyes jelenlétének (kenetének) megőrzése. Szinte minden keresztény gyülekezetben, ha azonosítanánk az első számú problémát, az a mélystruktúrás vallási trauma lenne, amelyet Isten jelenlétének hiánya hozott létre. Ez a „jelenlét közöny” lett alapja életünk szinte majdnem minden problémájának. Tegyük hozzá Isten jelenlétének hatása pozitív traumát okozhat. Ugyanis az életünkben szétfeszíti az én határokat és egzisztenciálisan újrafogalmazza létünk értelmét. Ezt nem egyszerű feldolgozni. Az Isten jelenlétének szomjúságában jelentkező szellemi lét egyik alapvető jellemzője az érzékelés és a tuda­tosság. A bennünk lévő szellemünk, ha megismert lett, akkor önmaga és Isten számára jelentőséggel bíró létet hoz létre. Isten személynek megragadása közvetlen isme­retet jelent, ami nem más, mint Isten jelenlétének befolyása szellemünk számára. A kenetről és jellemzőiről azt az igazságot, amelyet korábban nem láttun,k fel kell tudnunk dolgozni. abban is, hogy igazakként szembeszálljunk az Anti-kenettel (Antikrisztussal).

 

2020060622020.06.06.

Valódi isteni buzgalom vagy szomjúság mindig Jézus Krisztushoz vezet elsősorban és nem szellemi élményekbe vagy elképzelt spirituális vágyak felé. Minden szellemi vágynak célja a láthatatlan Istennel való találkozás. Mivel az újszövetségben élünk, ezért a Szent Szellem szolgálatában állunk. Nem lehet újszövetségben élni Szent Szellem behatásai nélkül. A Biblia előtérbe állítja azt, hogy Isten az élők Istene, tehát a vele való közösség előfeltétele az örök életre való újjászületés. Az újjászületés utáni szellemi életet nem csak az emberi természet megújítását kell érteni, hanem olyan változást, amely az ember belső (has tájékén) lényegét érinti. A keresztény életekben sajnos nagyon gyakran egy un. vallási neurózis van jelen, amely az isteni élet helyett örömtelenség, keserű irigység és frusztráció fémjelez. Ennek előidézője az evangélium céljának hamis értelmezése, hamis buzgalom és spirituális célok. Isten Igéje az új szellemesünket nevezi belső embernek, amely alá van vetve a szomjúság általi fejlődésnek. A szellem nem csupán az ember isteni egzisztenciáját biztosítja, hanem olyan belső kút is, amelyen keresztül a láthatatlan Isten természete érintkezik az emberrel. A Szent Szellem belső munkája utáni vágyunk döntően meghatározza szellemi-lelki magatartásunkat, később identitásunkat, sőt a transzcendenshez való viszonyunkat is.

 

20200606

2020. 06. 06.

Ez egy bátorító üzenet, amelynek apropóját egy felvillanó szellemi látás adta. Az izraelita kémeknek bizonyítékaik voltak az Ígéret földjéről: gránátalma, füge, szőlő-fürtök, amelyeket 2 ember cipelt a vállán. Pont úgy volt, ahogy Isten leírta. Mégis az önképük és az ígéretekről alkotott képük különbözött attól, ahogy Isten látta őket. A belső gondolkodásuk továbbra is ellentétes Isten beszédével. Isten népe a pusztában, azon tanakodott, hogy jobb volt nekik az egyiptomi szolgaságban. Isten egyházában lévő minden tagnak kiáltania kell Istenhez, hogy megszabaduljon egyrészt a bűneiből, függőségeiből, kötelékeiből, lelki sérüléseiből, hogy tovább tudjon menni egészen addig, amíg Isten Királyságának hatékony aktív szolgálója nem lesz. Más időszámítás kezdődik most a korszakunkban, itt az ideje a helyreállásnak! Nem az a jó kém, aki vizsgál, kutat, hanem aki be is megy arra a földe és haza is hozza, azaz beviszi a Krisztus Testébe. Sokszor csak kémlelünk, kutatunk (elteológizálgatunk) és még sincs jó riportunk, mert összehasonlítjuk a jelent a jövővel és az ígéretekkel, majd olyanok leszünk, mint a tíz kém. Egész életünkben tanulmányozzuk a szellemi dolgokat ahelyett, hogy elfogadnánk végre.

20200527 2020. 05. 27.

Az egyház úgy lett tervezve, hogy pont úgy működjön, ahogyan Isten is a királyságában. A királyságot három oldalról is éri behatás: sötétség erői, profán személyek, Istenkereső keresztények. Soha nem volt úgy tervezve, hogy ne a királyság által működjön az életed. Soha. Istentől a mennyei királyságból születtél és teremtettél bizonyos célokra, amelyeket csak Isten képességeivel tudsz elvégezni. Minden, ami a királyságban jelen van, az a mi örökségünk is. Az összes szellemi dolog Istenünktől szívünkön, szellemünkön keresztül jön létre bennünk. Fogadd el és építsd ki a helyes krisztusi imázst magadról és nemsokára ez az isteni részed meg fog jelenni hétköznapjaidban és győzelemre fog segíteni harcaidban. Isten kész téged tovább vinni, sokkal messzebb, mint a te természetes elméd gondolja. Itt az ideje annak, hogy a Krisztus Teste ne úgy nézzen ki, mint akit elvetettek, hanem mint akit örökössé tettek.

 

20200520

Az ébredések első generációjához tartozó hívők még radikális megtérést éltek át. Ezért az első helyre Isten országának keresése került és Isten segítségére hagyatkozás. A Jelenések könyvében lévő közösségek felé Jézus Krisztus kifejezte, hogy ne elégedjenek meg az egyházi eredményeikkel, hanem vegyenek részt az Istennel való közösség újragondolásában, újjáépítésében és az azzal kapcsolatos nehézségeket vállalják fel. Ma az Istennel való mély megismerés alapú közösségteremtés a legfontosabb rendeltetése a keresztényeknek. A jövőben azok az egyházak fognak megújulni, amelyekben a karizmatikus ajándékok működése mellett, a testvéri közösség kiterjesztésén túl, az Isten valóságos megismerésére nagyon nagy hangsúlyt helyeznek. A megújulások második hullámában jelenlevő keresztények szellemi fejlődésében gyakran nagyobb hangsúlyt kapott az egzisztencia teremtése és sokadik helyre szorult az Isten rajongó szeretetéből való engedelmes szolgálat fenntartása.

2020.05.20.

 

 

20200513Amikor megszülettél, testedet szüleidtől kaptad, de szellemedet nem. Azért születtünk újjá, hogy megismerjük és szeressük Atyánkat. Isten szellemünket újjászülte, hogy közösséget tudjunk létrehozni Ő vele. Amikor hitről beszélünk, tudjuk, hogy a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Viszont a hit szellemi komponensek nélkül nem fog egyensúlyban működni, sőt ekkor elveszíthetjük a látó képességünket is. A megigazultságunk és a kegyelem Isten természete bennünk. De képesség arra is, hogy Isten az Atya előtt megálljunk, és szoros közösséget építsünk ki. Sokan nem tudnak kimozdulni hitben – nem azért, mert nem próbálják meghallani az Igét – hanem azért, mert nincs helyén életükbe a hit szerepe. Péter apostol rámutat arra, hogy hét platformot kell építenünk a hitük számára. Akkor váltunk igazzá, amikor kegyelmet nyertünk, de sem a megigazultság, sem a kegyelem nem lesz hatással belső emberünkre, ha nem tesszük cselekedeteinket egyensúlyba Istennel való közösség által.

 

 

 

20200506

 2020. 05. 06.

Ahogy tanulmányozzuk az Írásokat, Szent Szellem elfogja kezdeni, egy alap lerakását szívünkben, amelyet az ördög nem tud megrendíteni. Amikor Jézus azt mondta, olyan Istennek Országa, mint egy elvetett mag, akkor világossá tette, hogy a mag nélkül nemfog Isten munkája hatással lenni életünkben. Sokan ismerik ezeket a verseket a Szentírásból, de nem ismerték fel, hogy ez magában foglalja a hatalmat a belső életünkön keresztül életünk megváltoztatására is. Ahhoz, hogy elsődlegessé tegyük Isten Országának eredményességét, át kell törnünk az elrelytett dolgokon. Fel kell fednünk az igazságot, amit Isten ki akar jelenteni nekünk szaván keresztül. Csak olyan szellemi helyekre mehetünk, amekkora kijelentést befogadunk. Ha bevesszük és elkezdünk cselekedni ez alapján, látni fogjuk a mag hatásának működését saját életünkben. Visszatérünk az eredeti életvitelre, életminőségre, életmódra.

 

 

20200502

 2020. 05.02.

Az Isten kormányzása arról szól, hogy elhozd Isten tervét saját és mások életére nézve. A szellemi életben való növekedés nem szólhat csak arról, hogy egy önző haszon legyen, vagy „jól érzem magam” klubot hozzunk létre. Az Isten Királyságának a növekedéséről van szó, amely az egész életünket mennyei perspektívába állítja. Isten Országa, azaz Királysága a plántálás, vetés és öntözés szellemi egymásrautaltságának felépítése. Azt aratod, amit vetsz. Isten mindent vissza tud állítani a vele való együttműködés érdekében, amennyiben aszerint cselekszünk, ahogyan Isten előre megtervezte. Ez egy egyetemesen elfogadott törvény, amely az élete minden területén működni szeretne. Ha van magod, lehetséges lesz az aratásod. Úgy gondolom, ez egy olyan törvény, amelyet mindenki olvasott a Szentírásban, de mégsem egy olyan törvény, amelyet mindenki követ is. Nagyon sok ember megpróbál csúsztatni ebben a rendszerben. Megpróbálják ezt megkerülni, és olyan – a valóságtól elrugaszkodott – gondolataik vannak, amelyek nem fognak működni. De a lehetetlen, hogy ez a törvény ne működjön, hisz Isten beszéde mozgatja. Minden szellemi ígéret vagy ösztönzés, ami le van írva a Szentírásban, vagy ki van mondva egy mag. Azonban amikor ez el van vetve a szívben, csak akkor fogja meg teremni vagy eredményezni, amit Isten mondott. Ha a helyes útmutatást követjük Isten Királyságában, akkor a „magunk” eredményeket fog létrehozni életünkben. A szívünk és az életünk egy kert. Isten úgy tervezte, hogy az Ő Igemagja, már újjászületéskor benne legyen a mi szívünkben.

 

 

1. oldal / 39