20190112

Lehetsz igaz ember, hitedet alkalmazhatod a kegyelem elérése miatt, de nem biztos, hogy vezetés alatt vagy Isten részéről. Szent Szellem adja a világosságot arra, hogy elkezdjen megszűnni az un. „szellemi vakság” életünkben. A vallás adott valami teológiait, de az egyáltalán nem volt mindig világosság és igazság. Isten Szelleme megtanítani jött, miként alkalmazzuk Istentiszteletetekben (imádásunkban) mindazt, amit az Új.sz. elhozott. Ellenség több dolgot használ a szellemi életünk hátráltatására és visszatartására, majd vakká tételére. Ezek lehetnek gondjaink, kényszerűségek, elvárások, igények, kívánságok. Jézus szavával élve: tövisek. Tövis személyiségünkre nyomást, terhet és gondot helyezhet, hogy vakká tegyen bennünket. Visszatarthat attól, hogy beleláss a megváltás lehetőségeibe életedre vonatkozóan. Különbség van a szellemben járás és a testben járás között. Tehát szellemben járni azt jelenti: Isten Szellemének vezetésében együtt járni. A szellemben járni az a Szellem által fejlesztett gondolkodásmódot jelenti. Sátán keresi azt, hogy kinek a gondolkodására hathat kételkedéssel, hitetlenséggel, félelmekkel és aggodalommal.

 

 

 

20190105 Szellem azért jött, hogy kijelentést adjon fiúságukról Isten fiainak. Ő tudja a kegyelem manifesztációját minden helyzetünkre, mert ismeri Isten mélységeit. Meg kell engedni neki, hogy feltárja és beillessze személyiségünkbe az újjászületés lehetőségeit és azokat az igazságokat, amelyeket tudnunk kellene új önmagunkról. Ha a bensődben van egy bizonyosság vagy információ, akkor semmi sem állíthat meg. Isten Szelleme befolyást és élményt ad, de nem lehet csak érzésként realizálni. Ő egy személy. Szent Szellem neked adta Isten szeretetét. Szeretetben való életvitelünk eldönti, hogy hozzáférhetünk-e az elénk adott színvonalhoz, hogy ne alatt éljünk. Ha nem jársz szeretetben, a Szent Szellem nem tud segíteni. Ő láthatatlan a világ számára, de mégis valóságos Isten, mentor, segítség, társ és szövetséges. Központi szereplője az egyháznak és minden áttörésnek a királyságban. Mivel a hit hallásából lehet átvenni a Szellem vezetését, ezért nem szükséges látnunk a Szellemet, egyszerűen tudjuk és ismerjük. Ő majd bizonyítani fogja a jelenlétét. Az, hogy milyen szinten vagyunk a szeretetben és bölcsességben, megfogja határozni a Szellem befolyását és lehetőségeit életünkben.

 

 

 

Kapcsolódó videók

20121229

Ma több gyülekezet, úgy tűnik, feladta a Szellem általi vezetésért való célt. Viszont a gyógyulásba vetett hitet, prófétai extatikus élményeket és más igazságokat igen magasba emelték. Minden megújulásban csak akkor tudjuk megőrizni és megerősíteni szellemi pozícióinkat, ha nem fordulunk el a Szellem tervétől és a kenet tanításától. Lehetünk gyógyultak, prófétálhatunk is, miközben nem ismerjük a Szellem belső vezetését. Ez a mai egyház stigmája. A vakság a szív megkeményedését is jelképezi a Bibliában. Laodiceabeli gyülekezetről, amelyet a mai dölyfösségben élő kereszténységgel azonosítanak azt írta János apostol:„…és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen…szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss…Íme az ajtó előtt állok és zörgetek…” (Jel 3:17—20) Az emmauszi tanítványok abszolúte spirituális homálya is intő, akik akkor sem ismerték fel Jézust, amikor magyarázta nekik szenvedésének és halálának szükségszerűségét, de a kenyeret később megáldotta és megszegte, ekkor megnyilatkoztak szemeik és megismerték őt. (Lk 24:31). Majd azt parancsolta nekik, hogy várják be a Szellem kitöltetését, mert vezetés nélkül a láthatatlan világból kiesik szellemük belátó képessége és nem lesznek képesek benne élni, járni. Az ószövetségi Izrael összeomlásának előzménye és elsődleges oka a spirituális szabadság elvesztése volt (Ikabod), amelyet Dávid értett meg és hozott újra létre az un. dávidi sátor” által. Célja a frigyláda rehabilitációja volt. Tudta, hogy ezért követték Izraelt a szociális és vallási igazságtalanságok, katonai vereségek. Figyelmeztető az ószövetségi Izrael viszonyulása a frigyláda szerepéhez, amely ma többek között Krisztust, az Ő beszédét, kegyelmét és vezetését szimbolizálja.

 

 

 

20181223

Manapság tabu téma lett a Szent Szellem vezetése sokak életében. Sajnos nem csak tabu lehet, hanem egy ködös terület is. Ahogy Micimackó mondta: Aki a ködben felkerekedik, könnyen elkeveredik. Ha egy szokás vagy tevékenység tabunak számít, akkor az ember szívében kialakul az is, hogy azt tilos megtenni. Ezt a jelenséget sok-sok szélsőséges történés alapozta meg az egyházban. Isten Szelleme láthatatlan módon motivál és vezet, de valóságos Istenélmények megtapasztalásaiba visz bennünket. A keresztényeknek el kell sajátítaniuk a Szellem láthatatlan inspirálását és nem külső jelek után áhítozva élni. A jelenlegi korszakunkban két ószövetségi időszak példáját kellene helyesen kombinálni: Mózesi sátor központi jelentőségét, amely a frigyláda szerepe és Jakab apostol által kijelentett Dávid sátra adta reformkorszakot. Kettőt együtt kell alkalmazni a Szellem vezetésében. Jézus utolsó időkkel kapcsolatos üzenetei arra engednek következtetni, hogy a Noé típusú „előrelátó” szolgálók nem csak kegyelmet találnak az Úr előtt, ill. igaz emberként tökéletesek, hanem állhatatosan hitükben kitartva Istennel Szellemével karöltve járnak, amikor mindenki más megrontja szívét és útját.

 

 

 

Kapcsolódó videók

20181215

Krisztus valóságos pásztorlása egy tanítványságon belül történik. Gyümölcse bölcs és értelmes szívű ember. Ennek hiánya folyamatokat indít el, s végül nehéz felfogásúakká, eltévelyedett gondolkodókká válnak a tudatlanság hiányában a hívek. Egyházban az intellektuális értelmezésnek nem szabadna felülírnia a mennyei mentorlásból fakadó bölcsességet. Egyensúlyra lenne szükség. A földön tanítók is végezhetik az értelem megnyitását (Dán 11,33). A bibliában látható, ahogy Isten és a próféták keresnek értelmes, bölcs embert (Hos.14:10). Amikor a bölcsesség és kijelentés belső munkája nem hoz létre Istent ismerő értelmes népet, akkor egy un. ’értelem hiány’ lép fel az egyházban. Bár nyelveken szólnak, prófétálnak, gyógyulást élnek át, de ne Ismerik a Szellem tanácsadását. Minden bölcsesség két mozzanatból áll: egyik az általános vagy aktuális bölcsesség.  Bizonyos dolgok kezelésére adatik. A másik pedig a mássá válás lehetőségével rendelkezik. A mennyei bölcsesség egy folyamatot akar elindítani, melynek hatására végbemegy egy élethosszig tartó fejlődés. „Meg van írva a prófétáknál: és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő.” Jn. 6:45

 

 

 

2018. december 8. Aratás gyülekezet

20181208

 

A Szent Szellem tud beszélni. Milyen szomorú, ha valaki beszél, és nincs aki hallja. A siker valódi kulcsa, hogy megvan a képességed arra, hogy Isten Szelleme vezessen és a megfelelő helyen legyél. A Szellemed aktív mindig. A Szent Szellem lakozása benned Isten tervezése. Megvannak a válaszok a földi életedhez a bensődben. Isten Szelleme kutatja Isten mélységeit. Ő ismeri Isten értelmét és mindent, amit Isten tud, Ő is tudja. Aki mindent tud, beléd költözött. Micsoda haszon (áldás) számunkra, hogy képesek vagyunk hallani. Ha megtanulod értékelni Őt és úgy döntesz, hogy a Szellem általi vezetett életet akarsz élni, akkor spirituálisan gazdaggá fog tenni Isten Szelleme. Szükséges tudatában lenned a három részes anatómiádnak ahhoz, hogy tisztában légy azzal a részeddel, ahol Isten Szelleme beszél veled. Új teremtésként szellemi ember vagyok, de birtokolok egy lelket és élek egy testben. Az Istennel való kapcsolatteremtés naponkénti döntés abban, hogy elfogadom és elhiszem új emberem létezését. Ez azt eredményezi, hogy tudatában legyek a szellememnek, vannak szellemi füleim, és halljak Istentől. Mert amikor újjászülettem örökkévaló új élet költözött a bensőmbe.

 

 

 

 

 

 

2018. december 1. Aratás gyülekezet

20181201

 

Újjászületésünkben nem értünk a végcélba. Ekkor nyert „új emberünk” megformálásán és hatásán együtt kell működnünk Isten Szellemével. Az újjáteremtettségünk után az lenne a következő kapcsolódási szintünk Istennel, hogy Szellemén keresztül elkezdi személyiségünket vezetni, belső mélységeinket kutatni, indítékaink rejtett részeit átvilágítani. Hajlandóságot kell mutatnunk Isten szelleme felé az alakíthatóságra és vezetésre. Szent Szellem betölthet és vezethet bennünket. De ezen belül is van egy speciális munkája a szolgálatra való fölkészítés, amely természetfölötti kategóriába vezet Bennünket. De, nem ettől függ keresztény életünkben való életörömünk személyiségünkben. Csak a Szellemmel való kapcsolatunk határozza meg gyümölcsöző szellemi érvényesülésünket, nem tetteink. Amíg hűséges vagy az Isten Szelleméhez, addig aktív és komplex munkája folytonos maradhat benned. Az „áldás” fogalma legáltalánosabban írja le a Szellem munkáját bennünk. Ez azt jelenti, hogy az élet minden területén megsegít Isten Szelleme. Veled van. Talán így lehetne megfogalmazni: a láthatatlan világból jön egy olyan erő és támogatás az életvezetésedhez, amely által Ő a láthatatlan világban tanít, a látható világban beavatkozik érted.

 

 

 

 

 

 

2018. november 24. Aratás gyülekezet

20181124

 

Az üzenet célja, hogy a keresztények tisztába legyenek a Szellemtől jövő segítséggel még a pusztában is. Életünkben gyakran tükröződik egy konfrontációsorozat. Ugyanis a természetes világban is jelen van a természetfölötti. Sorsunk alakító tényezője lehet a pusztánk negatív vagy pozitív vonatkozásban. Ebben a pusztai szituációsorozatnak több oka is lehet. Életedben a legtöbb körülmény abból áll elő (annak a kivetülése), ahogyan gondolkodsz. Még a nehéz korszakunk is összedolgozik azoknak a javára, akik elhívásukat az Ő céljai szerint akarják megvalósítani. Hiszem, hogy Isten rendeli a lépteinket, de Te határozod el a lépéseket, lépteid gyorsaságát, esetleg nagyságát. Az isteni terveket és célokat kérni kell a Szent Szellemtől, aki összerakhatóvá teszi Isten álmát felőlünk. Ha azon a szinten kommunikálsz, amerre és ahová Isten tart Veled, akkor követni fogod tudni Őt! Ha nem vagy progresszív követője a Szellemnek, akkor garantálom, hogy gátolva vagy! A siker életünkben szándékos. Soha nem véletlenszerű. Ne engedd, hogy a következményeid rabja legyél!

 

 

 

 

 

 

2018. november 17. Aratás gyülekezet

20181117

Sokszor úgy gondoljuk, hogy a hit egyenlő a magabiztossággal, sőt, némelyek pedig a bibliai hitet gyakorlását elbizakodottságnak látják, pedig nem az. A hit valójában életünk teljes súlyával való rátámaszkodása arra, amit Isten nekünk mond igéjén keresztül, vagyis rátámaszkodás Isten beszédére. Ehhez alázat kell, mert a biztosnak tűnő láthatót fel kell adni a bizonytalannak látszó láthatatlanért. Ezt tette a hatalmas római birodalom egyik századosa is, amikor megalázta magát egy „egyszerű” zsidó rabbi (Jézus) előtt, amikor azt mondta neki, hogy nem kell ellátogatnia a házába, (tehát elfogadta, hogy egy zsidó nem mehetett be egy pogány házába) hanem csak szóljon egy szót, mert hitte, hogy Jézus szavában benne van a gyógyulás. Ha már újjászülettünk, akkor van hitünk, de úgy tűnik, hogy ennek a hitnek a további épülése és megnyilvánulása nem tud megtörténni, a büszkeségünk miatt, pedig a hit, amivel szolgálnunk kell Istent, nem nyilvánulhat meg alázat nélkül, nem is képes rá, mert az isteni hit nem tud létezni alázat nélkül.

 

 

 

 

2018. november 11. Aratás gyülekezet

20181110

Mi a Szent Szellemmel törődünk, nem a dogmatikus tanokkal. Az első felében elkezdünk beszélni a Szellem mennyei szempontjairól, másodikban tékozló fiú történetében látjuk meg, milyen gazdag élményként van jelen életünkben a Szellem visszatérító és visszaállító munkája. Bármit tanulunk a Szellemről, az nem tanítás csak, hanem tapasztalattá kell, hogy váljon. Amikor azért teszel bármit Istenért, hogy elnyerj valamit, nem fogod tudni átvenni a megváltó segítségét. Megváltódban van a Te „elég” szinted, nem tetteidben. Senki sem tud megállítani, csak saját magad a Krisztusban való felnövekedésedben. Szellem szolgálata segít abban, hogy megtanuljunk hit által beszélni. Amit nem jelentesz ki, azt birtokolni akarja az ellenséged. Megvallás nem az énemből jön, nem keresem az értékeimet énemben. Megvallás azt jelenti: egyetértek azzal, amit Isten mondott, gondolt és eltervezett Rólam. Megváltó lett főpapod, aki egyben közbenjáród, jogászod, ügyvéded. Nekünk nem volna szabad kevesebbet kívánnunk, mint amit Isten kíván nekünk adni. Az első lépés az, hogy íróként jelen tudjon lenni szívünk talaján. Újszövetség a Szellem szolgálata, mi pedig az Ő levelei vagyunk. Meg kell nyilvánulnia bennünk az isteni életnek az ige és a Szent Szellem kapcsolata által, ami bizonyítja, hogy Isten beszéde lényünk minden részébe beíródik. Isten csak azt támogatja, amit Ö elgondolt és elmondott. Amikor íróként a Szellem munkálkodik, bensőnk mélyéből az isteni élet kútként akar kiáradni szánkon keresztül.

 

 

 

 

1. rész

2. rész

1. oldal / 33