20170317

2019. 03. 17. Aratás gyülekezete

 

Minden mélyülő Isten-ismeret egyedivé tesz bennünket - visszatérünk imázsunkhoz - és személyes egységet hoz az Atyával. A gonosz szellemvilág ezt a folyamatot ismeri, ezért mindent bevet ennek hátráltatására. Jelentéktelenség életérzése egy vírus a szívben, ráismerni még kevés, ki is kell irtani. Amalek története Saul életében ezt is üzeni. Hét nap alatt Saul szellemi elnyomás alá került, hogy szíve kijöjjön a prófétai vezetés alól. Jelentéktelenség ’feelingje’ ráneveli énünket szeretetére. Blokkolja jogosultságunkat, mert megfélemlít. Szellemünk és szívünk tevékenysége révén ismerünk. Egyik legbiztosabb jele, hogy vezetés alatt szeretnénk maradni, ösztönösen késztetést érzünk erre. Istenismeretünktől függ keresztény tevékenységeink s annak határai. A szellemi valóságok vizsgálatát (pl.kegyelem) nem függetleníthetjük ismeretélményünktől. Amikor transzcendens (túlhaladó) kívülálló élményben van része szellemünknek, meghaladjuk tapasztalatainkat, de Isten-ismerete és Isten bennünket való megismerése nélkül nem lesz hosszú távú siker.

 

 

 

 

20190309

2019. 03. 09. Aratás gyülekezete

 

Sokszor nem vagyunk eredményesek a kegyelemben való járásában, mert ’új emberünkben’ megadatott lehetőségeinket nem ismerjük. Megismerés szó, amelyet megvilágítanék a görög „epignosis"-ból származik. Amikor újjászülettünk Isten-ismeret határokkal rendelkezünk. Isten-ismeretétől függnek hitéleti tevékenységeink és annak határai. Isten-ismerete döntő a kegyelmi ajándékok elfogadásában. Minden szellemi vezetés és megvalósítás Istenismeret alapján jön, és intenzív hatással rendelkezik. Szent Szellem ajándékai révén ismerünk. Isten megismerése (Szent Szellem megismerése) mindig befolyásol és átalakít, mert egy konkrét mennyei tapasztalatok egyenlő értékű sorozatát hozza létre bennünk. Isten-ismeret tartalmaz egy visszatérést is az eredeti önmagunkhoz, melyet Isten eltervezett az idő előtt. Nem lehet Istennek megismerésétől független szellemi magánvalóság életünkben.

 

 

 

 

20190302

2019. 03. 02. Aratás gyülekezete

 

Keresztény lét lényege a Szent Szellem megismerése, nem csak vezetése eszközként. Ez az eredeti tervhez való visszatérés. Ennek kifejeződése, hogy szeretve vagyunk és ezt el is hittük. Szellemünk tevékenysége révén ismeri meg valójában saját személyiségét az ember. Miközben a kor, amelyben élünk, mind nagyobb teljesítményt követel, egyre többen küzdenek kiégéssel a keresztények között is. Egyházban jelen van egy fokozott külső-belső elvárásnak olyan szintje, amely összeroppantja az embert. A törvénykezés tulajdonképpen nem csak radikális vallási viselkedés, inkább eredményalapú elfogadottság. Ez három lábon áll: mechanikus szellemi élet, teljesítmény alapúság és Isten ismerete nélküli kereszténység. Csapda az, hogy gyakran éppen a Krisztus iránt elkötelezett embereket sújtja. A kegyelem hatását nélkülöző hitéletben legkésőbb ismerik fel azt, hogy kiégtek. A keresztény kiégés szerencsére megelőzhető a Szent Szellem előretudásából, illetve kezelhető állapot, amennyiben tudatosítjuk, hogy létező veszélyként leselkedik ránk, de Isten Szelleme segítséget ad gyógyforrásként.

 

 

 

20190223

2019. 02. 23. Aratás gyülekezete

Isten féltékeny s ez ellentmondásos, megtéveszti az Ő létezésének valóságos képét. Azonban ez azt jelenti, hogy Isten éberen őriz valamit, türelmetlenül szeret vagy igazságos buzgalma folytonos. Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy áldott, sikeres és boldog az, aki Isten jelenlétére előkészíti szívét azzal, hogy megtisztítja. Akik isteni karakterrel rendelkeznek, azok várják, hogy megjelenjen életükben a féltőn és elkötelezetten szerető Atya. Jézus Krisztus megváltásán keresztül már megtette mindazt, amibe hitünk kapaszkodik. Ez a hit lehetővé teszi számunkra, hogy alávessük szívünket a Szellemnek. Engedelmességünk a kegyelem korszakában hit szavának való engedelmességet jelenti. Hétköznapok megszokásainak és magától értetődéseinek világában többnyire másodlagos az ember számára Isten vezetése. Minden, ami elindítja a vezetést életünkben először szokatlan és inspiratív, de ezen a ponton túl kell jutnunk, mert innovációvá kell válnia tetteinkben.

 

 

 

20190216

2019. 02. 16. Aratás gyülekezete

Egyháznak nincs arra lehetősége, hogy harcát kijátszva nyerje el a kegyelem segítségét. Kegyelem megnyilvánulásai nem csak békességes állapotban nyilvánulhatnak meg, mert a kegyelemnek oka lehet szenvedéseink eltűrésének teljesítőképessége. Aki azt a következtetést vonja le, hogy a kereszténység csak harc, az nagyot téved. Bár rengeteg hátráltató körülmény áll sorsunkban melyekkel szemben van küzdelmünk. Ennek célja: Istentől a haladási irányt megtartsuk. Természetfölötti siker érdekében vállaljuk szenvedésünket, mert reménykedünk abban, hogy a következő korszakunkban áttörés jön. Pál küzdelmei azzal a céllal rendelkeztek, hogy Isten seregének élére álljon, majd erkölcsi és spirituális példamutatással munkatársait motiválja. Isten hősei különösebben nem foglalkoztak azzal, hogy miért vagy mennyit szenvednek, inkább igyekeztek minden sérelmet túlélni hitük céljáért és győzelméért. "Kitartotok az élet Igéje mellett, dicsekvésem tárgya lesztek a Felkentnek napján, hogy nem hiába futottam, fáradoztam.”Fil.2:16

 

 

 

20190209

2019. 02. 09. Aratás gyülekezete

Pál apostol szerint a szellemi életünk egy versenyhez hasonlít, ahol jelen vannak ígéreteink is. A hit, azaz a hűséges kitartás nem más, mint az embernek egész személyiségével a hit hallásához való kitartó ragaszkodás. Kihívásunk abban áll, hogy un.„mese evangéliumot” vagy Krisztus evangéliumát fogadjuk el. Számolnunk kell a ránk váró jövőbeli megpróbáltatásokkal azáltal, hogy bizalmunkat Ábrahám áldásába helyezzük. Ez reménységünk tartalma. Mindig megújuló jó reménységünk kilátásai megerősítenek minket, hogy kitartsunk és előrenyomuljunk. Tehát már most értékesek, pedig be sem teljesültek. Isten látszólagos késlekedése ugyanúgy győzelem számunkra, mint azonnali válasza. Tudnunk kell, hogy szeret minket, de sokszor késlelteti válaszát. Szeretete visszatarthatja a kegyelem kiáradását, ha úgy látja, hogy a megpróbáltatásból komoly előny származhat részünkre. Nem lehet lerövidíteni ezeket az időszakokat, mert a türelem még nem fejezte be munkáját. Lehet, hogy szívünkben lévő szétválasztás folyamata nem ért véget, még epekedünk bizonyos hiábavaló dolgok után, amelyekről az Úr szeretne leszoktatni bennünket.

 

 

 

20190202

 2019.02.02.

Jézust lehet követni a kenyerek szintjén, a csodák szintjén és a kinyilatkoztatás szintjén is, de az igazi egyház a kinyilatkoztatás szintjén, a Simon Péternek adott alapkinyilatkoztatásra épül fel. Erre épül a többi kijelentés, amelyeket a szívben kell befogadni, feldolgozni és gyakorlatba átültetni. E folyamat sikerességéhez a szívet igei életvezetéssel védelem alá kell helyezni. Így lesznek a hívők olyan élő kövek, amelyekből erős szellemi ház épül fel. „...ezen a kősziklán építem fel az én Ekklésziámat…”Mt.16:18a

 

 

 

20190119

Szent Szellem mindig elkötelezett a változtatásodra! Ő vég nélküli gyógyulást, szabadulást, tudást és szellemi-lelki betekintést hoz a megváltás érdemeibe. Szellem vezetése nem 1x-i döntés, nem végleges és megváltoztathatatlan, hanem lehetőségek, bizonytalanságok közötti körforgás egy aktuális helyzetnek megfelelően. Ha a keresztények életében azonosítanánk az első számú ellenséget, az a szellemi-lelki vakság lenne mindarra nézve, amelyet megválónk Krisztus értünk tett. A sötétség munkája a hibás szellemi tudás, érzékelés, megtapasztalás, analízis. Ez lenne az alapja életünk minden problémájának. A legnagyobb kihívás, amellyel az újjászületett hívőnek szembe kell néznie. Harc folyik minden szent életében a kegyelem evangéliumáról szóló helyes kép miatt. Ha nem látunk bele a hit és kegyelem munkájába, akkor szellemileg vakok maradunk. A szellemi sötétségben tartás összehasonlítható egy fizikailag vak emberrel, aki világos fényben áll, de nem tudja látni a fényt. Amikor szellemileg-lelkileg homályban vagyunk, akkor természetes érzékeinket fogjuk követni. Ekkor érzelmeink fognak irányítani, amelyben kétségeink, félelmeink a Szellem hangját fogják zavarni.  Isten Szelleme mindig teljesen optimista.  

 2019.01.19

 

 

20190112

Lehetsz igaz ember, hitedet alkalmazhatod a kegyelem elérése miatt, de nem biztos, hogy vezetés alatt vagy Isten részéről. Szent Szellem adja a világosságot arra, hogy elkezdjen megszűnni az un. „szellemi vakság” életünkben. A vallás adott valami teológiait, de az egyáltalán nem volt mindig világosság és igazság. Isten Szelleme megtanítani jött, miként alkalmazzuk Istentiszteletetekben (imádásunkban) mindazt, amit az Új.sz. elhozott. Ellenség több dolgot használ a szellemi életünk hátráltatására és visszatartására, majd vakká tételére. Ezek lehetnek gondjaink, kényszerűségek, elvárások, igények, kívánságok. Jézus szavával élve: tövisek. Tövis személyiségünkre nyomást, terhet és gondot helyezhet, hogy vakká tegyen bennünket. Visszatarthat attól, hogy beleláss a megváltás lehetőségeibe életedre vonatkozóan. Különbség van a szellemben járás és a testben járás között. Tehát szellemben járni azt jelenti: Isten Szellemének vezetésében együtt járni. A szellemben járni az a Szellem által fejlesztett gondolkodásmódot jelenti. Sátán keresi azt, hogy kinek a gondolkodására hathat kételkedéssel, hitetlenséggel, félelmekkel és aggodalommal.

 

 

 

20190105 Szellem azért jött, hogy kijelentést adjon fiúságukról Isten fiainak. Ő tudja a kegyelem manifesztációját minden helyzetünkre, mert ismeri Isten mélységeit. Meg kell engedni neki, hogy feltárja és beillessze személyiségünkbe az újjászületés lehetőségeit és azokat az igazságokat, amelyeket tudnunk kellene új önmagunkról. Ha a bensődben van egy bizonyosság vagy információ, akkor semmi sem állíthat meg. Isten Szelleme befolyást és élményt ad, de nem lehet csak érzésként realizálni. Ő egy személy. Szent Szellem neked adta Isten szeretetét. Szeretetben való életvitelünk eldönti, hogy hozzáférhetünk-e az elénk adott színvonalhoz, hogy ne alatt éljünk. Ha nem jársz szeretetben, a Szent Szellem nem tud segíteni. Ő láthatatlan a világ számára, de mégis valóságos Isten, mentor, segítség, társ és szövetséges. Központi szereplője az egyháznak és minden áttörésnek a királyságban. Mivel a hit hallásából lehet átvenni a Szellem vezetését, ezért nem szükséges látnunk a Szellemet, egyszerűen tudjuk és ismerjük. Ő majd bizonyítani fogja a jelenlétét. Az, hogy milyen szinten vagyunk a szeretetben és bölcsességben, megfogja határozni a Szellem befolyását és lehetőségeit életünkben.

 

 

 

Kapcsolódó videók

1. oldal / 34