202109182021. 09. 18.

Pál világosan felismerte, hogy a keresztények személyiségét támadás érheti az ördög részéről és hozzáférhet az ember elméjéhez. A „kísértő” elménket, mint belépési pontot, kísértések beplántálására használja. Ke­resztényeket kiborítják az elméjükbe lévő rettenetes gon­dolatok. A Szent Szellem minden sátáni képesség ellenére képes behatolni a meg­sö­té­te­dett, megsérült és megkeseredett elmébe, hogy gyógyulásra hívja az embert. Elménk önmagában olyan tehetetlen, hogy még a megtérés hatása is Isten ajándéka. A kapcsolati sérüléseinket gyakran neheztelés és keserűség követi. Keserűség a bűn hatása, amely egy idő után kontrolállhatatlan lesz személyiségünkben. A szív önmagától nem képes a gyógyulásra. Foglalkozni kell vele. Amíg keserűségünkhöz ragaszkodunk, addig gyakorlatilag Krisztust és kegyelmét kizárjuk életünk helyzeteiből. Ő nem tud belépni, hogy meggyógyítson, bármennyire kérjük is erre, ha a gyógyítás neheztelésünk okát igazolná.

 

 

202109112021. 09. 11.

Istennek a szeretete keres mindnyájunkat. Szükségünk van, hisz így teremtett minket Isten. Ez a szeretet - Isten feltétlen, örök, végtelen szeretete - az emberi élet minden szeretetéhségét ki tudja elégíteni. Az isteni szeretet nélkül viszont mindig szeretet­hiányunk van. A megbocsátás gyakran előfeltétele a gyógyulásnak, de a megbocsátás önmagában nem gyógyít meg minket. Ugyanúgy szükséges a fájdalmas, negatív érzéseket a velük való foglal­kozás miatt felszínre hozni, de ez még önmagában nem tesz minket teljesen éppé. A sérülést át kell adni Krisztusnak. Az Evangéliumi gyógyítást az teszi egyedülállóvá (és az különbözteti meg minden emberi pszichoterápiától), hogy egy valóságos, élő természetfölötti Megváltó és Gyógyító jön segítségünkre. Mivel az érzelmi sérülés sokszor éretlenséget okoz, a sérülés gyógyulásához növe­kedési folya­mat is tartozik. Általánosan úgy fogalmazhatunk, hogy az éretlenségből nem lehet meggyó­gyulni vagy megszabadulni: abból csak kinőni lehet.

 


 

 

 

 

 

 

20219042021. 09. 04.

Jézus egyszerűen és letisztultan tanított a szeretetről és a megbocsátásról. A megbocsátás azért is fontos, mert amíg ragaszkodunk a meg nem bocsátáshoz, a sérülésünkért felelős személy vagy helyzet uralma alatt is vagyunk. Nem vagyunk szabadok érzéseink vagy reakcióink megválasztásában. A megbocsátás nem elnézés. Bizonyos értelemben csak Isten nézheti el a vétket. Ami­kor megbocsátok valakinek, akkor nem azt mondom, hogy rossz cselekedete he­lyes volt, hanem a vele kapcsolatos érzelmi reakciómmal foglalkozom. Fel­sza­ba­dí­tom az illetőt az alól a harag és rossz érzés alól, amit vele szemben fenntartottam. Ez aka­rat dolga. Az akaratomon múlik, hogy fenntartok-e valaki ellen valamit; ezért sza­bad választásom szerint el is engedhetem azt, amit fenntartok. Ezért a megbocsátás Is­ten parancsa; azzal kezdődik, hogy a helyes magatartás mellett döntök el­len­sé­geim­mel szemben.


 

 

 

 

 

 

202108282021. 08. 28.  

Jézus Krisztus minta vezető, akit utánoznunk szükséges. A krisztusi vezető nélkülözhetetlen tulajdonsága ebben a korszakban az, hogy nem ő mutatja egyedül az utat másoknak, (mert jobban lát­ja az irányt, mint a legtöbb em­ber), hanem elősegíti a Krisztus személyes pásztorlását. Előmozdítva ezzel a személyes felelősség szerepét az egyénben. Az előrelátás a ve­zető ‚iránytűje’. Az apostolok nem veszítették el ezt az iránytűt, mert értették Jézus szolgai mentalitását és a szellemi papság funkcióit. Jézus Krisztus szolgálói mentalitással vezetett, ezzel bemutatta a kenet általi vezetés titkát. Harag és a körülötte lévő érzelmi események (bűnök) kény­szerpályájára viszik a személyes vezetést Istennel. Ekkor lelassulhat a kenet tanítása és tanulságainak létjogosultsága életünkben. Isten tanácsolása ekkor névlegesnek tekinthető. Milyen elemekből épül tehát fel a kenet előrelátásának nevezett ké­pes­ség? Az előrelátás első építőeleme a saját életünk valóságos értelmezése, majd a képzelőerő, a belső szemmel va­ló lá­tás. Meg­tör­tén­het, hogy az ember szó szerint képeket lát az elméjében. Általá­no­sabb az, hogy ötletek, fogalmak, gon­dolatok formájában jelentkezik.

 


 

 

 

 

 

 

202108212020.08.21.

Ha az ellenség megfoszt a kenet belső hatásától karakteredben, akkor először érdektelenné tesz, majd szellemi erőtlenséget hoz létre. Jézus Krisztus visszajövetelekor az egyház több szakaszban válik alkalmassá a vőlegénnyel való találkozásra. A bölcs közösségek annyi extra olajat (kenetet) gyűjtenek össze, amennyit Isten mutat nekik. Az ostoba és okos szüzek eszkatológiai példázatában látványos fordulattal szembesülnek, késik a vőlegény. Sötét lett és alszik minden szűz. Ha, valóban elhisszük a példázat valódiságát, akkor a Szent Szellem kész segíteni nekünk mindenben. A vőlegénnyel való találkozás előtt, fel kell ismerni az idők új típusú kihívásait és Isten kenetének blokkoló erőit. A kenet már most jelezi nekünk, hogy miként legyünk öntudatra ébredt és előrelátó keresztények. Az okos szüzek többek, mint értelmesek.

 


 

 

 

 

 

 

202108142021. 08. 14.

Nem az a célunk a téma kapcsán, hogy felmagasztaljuk az ellenség romboló munkáját az egyház életében vagy, hogy hitelt adjunk azoknak. Az ellenség vagy felfújja a keserűség jellemzőit vagy azt a látszatot kelti, hogy tehetetlenül nézzük végig azt, miként befolyásolják életünket. A mi célunk, hogy napvilágra hozzuk, amint felismerjük. Keserűségeink mélyen gyökereznek bennünk, hogy megfosszák tőlünk Isten szabadságát. Az újszövetség terve az, hogy eredményesen halálra adjuk a keserűség indítékait és kezdjünk Jézussal egy új feltámadott életet. Van egy veszélye annak, ha a keserűség sebeiről beszélünk. Azzal járhat, inkább a fájdalmainkra koncentrálunk, mint Isten kenetének gyógyító képességére. Ez egy „áldozat”- mentalitást teremthet. Ekkor elhisszük, hogy minden problémánknak mások az okozói. Nem a hiba-és-felelősség megközelítést állítjuk a középpontba, hanem az ok-és-okozati összefüggést. Mindig a Keresztet kell a középpontban tartanunk és ezzel a megtérés üzenetét.


 

 

 

 

 

 

 202108072021. 08. 07.

Fontos, hogy ne csak a betegségből való gyógyulásra fókuszáljunk, mert Isten az egész személyiségünk számára gyógyulást készített, Jézus Krisztus engesztelő áldozata által. A 2Mózes 15,22-27 szerint Isten ígéretet tett Izraelnek, hogy ha a nép hallgat rá és az ő akaratát cselekszi, akkor az Úr nem fogja rájuk engedni az egyiptomi betegségeket. Itt Isten gyógyítóként, egészen pontosan orvosként jelenti ki magát a nép számára. A Zsoltár 105,37 is erről tesz bizonyságot. Ez az ígéret, életünk minden területére vonatkozik. A gyógyulás átvételének egyik isteni alapelvét a 4Mózes 21,6-9-ben találjuk meg. Ahogy az izraelieknek fel kellett nézniük a Mózes által póznára tett rézkígyóra, úgy nekünk is fel kell tekintenünk Jézus Krisztusra, amikor a személyiségünk valamelyik területén gyógyulásra van szükségünk.

 

 

 

 

 

 

 

20210731 2021. 07. 31.

A Szent Szellem belső gyógyító tevékenysége (vigasztalása) sok segítséget tartalmaz számunkra. A Szent Szellem koordinálja a földön Isten egyházát, amelyben mi itt élünk. Ő olyan személyeket közvetít környezetünkben, akik által közelebb kerülhetünk a kenet mély tanításához. Minden találkozás a kenettel, egy gyógyulás. Jézus Krisztus visszajövetele előtt az egyház több szakaszban válik alkalmassá az elragadtatásra. Ebben szerepet kap Krisztus Testének segítsége is. Nem szabad megtagadnunk azokat a kenet által tanított személyeket, akiket Isten a javunkra használ. A felkészülés azt jelenti, hogy a kenet tanítását begyűjtjük, majd a „kenet olaja” elkészít bennünket először kisebb, majd később a nagy találkozásra Krisztussal. Ez már most elkezdődik megtapasztalásainkban. Erre a legjobb példa Eszter királyné története, akit hat hónapig olajjal, hat hónapig pedig illatos szerekkel készítettek fel a királlyal való találkozásra. Ez is azt mintázza, Szent Szellem képes elkészíteni bennünket a változásra és az elragadtatásra is.


 

 

 

 

 

 

20210717

 

Isten fia lelkünk pásztora is, akinek a szavai mögött lévő erő építőelem sorsunkra nézve. Sorsképző faktor. Ezáltal felépítheted életedet és jövődet. Krisztus pásztori kenete képezi életünk alapköveit. Hogy milyen korlátok közé kényszerítve éljük az életünket, azt saját szívünk gondolatai határozzák meg. Az élethelyzetek, körülmények és az életfeltételek mind megváltozhatnak Isten szelleme segítségével. Isten kenetének véleménye alapvetően fontosak az egészséged és közérzeted szempontjából. Úgy hiszem, bizonyos betegségekből mindaddig nem lehet meggyógyulni, amíg az ember meg nem tanul egészségesen gondolkodni a kenet tanításán keresztül. A kenet zálog és garancia. Amikor Isten Igéjét a kenet segítségével magadba oltod, garantált a gyógyulásod. A tested és lelked számára ez jelenti az egészség nyelvét. Ha Isten Igéje folyamatosan dolgozik benned hited segítségével, azzal olyan isteni életet építesz be a szellemi-lelki immunrendszeredbe, ami magától értetődő módon képes a betegségek, traumák kiküszöbölésére.

 

 

 

 

 

 

20210717Az 1János 2,27-28 szerint a kenet (vagyis a Szent Szellem) mindenre megtanít minket azért, hogy megmaradjunk Krisztusban, hogy amikor ő eljön, ne szégyenüljünk meg. Jézus Krisztus számára az a legfontosabb, hogy amikor ő eljön értünk és színről-színre találkozunk vele, felismerje bennünk önmagát. Az Atya számára is az a legfontosabb, hogy az ő első szülött fiát felismerje bennünk. A felkentet. Isten és az ember között az út nem egy irányú, mert nem csak Isten tud jönni mi hozzánk, hanem mi is mehetünk ő hozzá, amennyiben hallgatunk az ő szavára és engedünk a kenet tanításának. A Szent Szellem ugyanis vezetni és tanácsolni akar minket, Isten megismerésében is.

Igehelyek: 1János 2,27-28 Énekek Éneke 3,1-4 Énekek Éneke 5,2-7

 

 

 

 

 

 

1. oldal / 44