2020. 01. 18.

20200118A krisztusi fiúságunk nem garantálja a növekedést. Az építkezésünk egyedül a bennünket birtokló Krisztus szellemében lévő privilégiumok megismerése által történik. Ahhoz, hogy megváltozzunk újjászületésünk után, igazán meg kell értenünk, kik is vagyunk Isten fiában, a Krisztusban. Akkor kezdünk átalakulni, amikor hagyjuk, hogy Krisztus élete megváltoztassa gondolkodásunkat a törvény, megigazultság és szeretet kapcsán. Ellenség soha nem akarta azt, hogy megismerjük, kik is vagyunk Krisztusban, mert ez felhatalmaz bennünket a szeretetben való sikeres élethez. Törvényben mindig elítélve látjuk magunkat, de Isten szeretetébe nézve Jézust fogjuk meglátni, mint örökkévaló megváltót. Amikor szeretettől ösztönözve vagy, akkor elindultál az Isten megismerésében. Ha megismered egyre jobban a szeretet által Istent, nem csak keresni fogod Őt, hanem invitálva és ösztönözve leszel a szeretet kapcsolatára. A királyi törvény csak a királyoknak szól. Ez valóságos életvitel, életstílus, életmodell. Szeretet kinyilatkoztatása és megtapasztalása a kegyelemnek dagálya. Aki áthelyezkedik a szeretet világába, az csak a krisztusi élet által tudja megtenni. Pál szerint Krisztus életét bennünk a hit tartja fenn.

 

 

2020.01.11

20200111Egyház arra van tervezve, hogy a hit hallása által működjön a földön. Ekkor a mennyei valóság realitásának teljes lehetőségében otthonos lehet. Ragadd meg azt a sorsot, amelyet Isten készített Neked. Amikor keressük a halló és látó képességünk fejlődését, akkor a Biblia azt mondja: „akinek van füle a hallásra hallja, vagy Kinek van füle, hallja meg. Mert akinek van, annak adni fognak, úgyhogy feleslege lesz, de attól, akinek nincs, még amije volna, azt is elveszik”. Ekkor világos képet fogsz kapni arról, hogy ki vagy Te és miért teremtett újjá Isten. Ézsau, a föld egyik örököse eladta az első szülöttségi jogát, ezzel eladta a jogát arra, hogy halljon és lásson. Úgyhogy újítsd meg elmédet azzal kapcsolatban, hogy mit kell elfogadnod az újjászületésed örökségében és ragaszkodj is hozzá. Engedd meg Isten Szellemének, hogy felemelje a gondolataidat Isten színvonalára! Vess el, minden más gondolatot, koncepciót, megoldást, elképzelést, ami ellentétben áll azzal, amit Isten mond új természeted lehetőségeiről. Az ellenség azon van, hogy soha se mozdulj ki kijelentés alapú ismeretből. Neked folyamatosan fenn kell tartanod ezt az igényt és ezt az elvárást az építkezést hit által Önmagaddal kapcsolatban. Amikor vétkezik a megigazult ember a valóságnak egy dimenziója elkezd bezárulni előtte. Ettől kezdve a természetes szem irányítja a sorsot. Ez korlátozás…

 

 

20200104 2020.01.04

Mára a világ önértelmezése hatással lett az egyházra a dicsőség helyreállítása késik és az olajárusoknál az olaj egyre fogy. A világ gondolkozása Isten Igéjével ellentétes ideákból áll. A céljuk az, hogy egy alacsonyabb világosság szinten tartsanak bennünket, mint ahogy azt Isten tervezte felőlünk. A negyedik ipari forradalom nem a „hogyant”, hanem magát az embert változtatta meg. Az alapvető emberi értékek megőrzése jelentené a kulcsot egy élhető világhoz. Ez nincs már meg. Közben egy kulturális degenerációnak és őrült technológiai átalakulásának vagyunk tanúi. A kijelentés azért adatik, hogy visszanézhess arra a szintre, ahonnan kiestél. A hit azért adatott neked, hogy a világosságod szintjén tudj járni. Amikor Isten cselekszik az sokkoló és megdöbbentő. Minden, amit Jézus tett, belsejéből történt a földön és a világossága által jött létre. A mi képességünk nem bennünk van, hanem a világosságunkban.

 

 

201912228

Tóthné Kállai Klaudia – Az Úr, az én erőm és magaslataimon járni enged

2019.12.28

A valódi Istentől jövő vezetés (Isten hangja) imádkozásra, Isten Igéjének lelkes, szisztematikus tanulmányozására, elkötelezett keresztény életre serkent mindenkit. Az újjászületett ember nem tud megerősödni, Isten természetfeletti tervében járni, csak ha a Szent Szellem uralma alatt él. A mi emberi gondolkodásunk, látásunk nagyon szűk korlátok között mozog, Isten pedig az Ő dicső gazdagságának a mértékében tud minket megerősíteni és nem a saját elképzeléseink korlátaink szerint. Ez az üzenet nagyon szoros kapcsolatra bátorít és perspektívát nyújt, hogyan tudunk megigazult emberként az ige és a Szent Szellem közössége által megújulni, meggyógyulni a sérüléseinkből, illetve magasabb szellemi megtapasztalásokra eljutni. Az üzenet fókuszba helyezi, hogy Jézus Krisztus visszajövetele közel van, Ő Isten szerelmes fia, akiben gyönyörködik, az Ő hangját, vezetését szükséges meghallanunk a magunk ötletei, okoskodásai helyett. 

 

 

 

20191214

2019.12.14

A szellemi érvényesülés záloga, belső emberünk általi képességeink. Óriási vágyunk, hogy Isten Szelleme vezessen és a megfelelő helyen fejezzük be életünket. Nagy kihívása az utolsó idők egyházának az, hogy felismerje az antikrisztusi korszakot és felkészítse az eszkatológiai jövőre önmagát. Mi Istenhez az Ő Beszédén keresztül, de saját szellemünk által kapcsolódunk. Újjászületéskor a szellemi embered születik újjá, de a lelkednek megváltás javaira van szüksége. Ezt neked kell igényelni, nem automatikusan jön létre. A lelked megmentése kegyelmi folyamat hit által. Amit Isten mondani akar nekem, azt az Igéjén keresztül fogja mondani, én pedig a szellemem által fogom hallani. A hallás folyamatai: 1. tudatában legyek, hogy vannak szellemi füleim, és hallok Istentől 2. amikor újjászülettem örökkévaló élet költözött a bensőmbe, 3. ez a mennyei élet tartalmazza Isten kegyelmében bővölködő élet. Mi jön ki a belső emberedből? Élő vizek bővölködő folyói. Pl. a Bölcsesség, amely magas szintű információt tartalmaz. De lehet hasznos utasítások, vezetés, válaszok a kérdéseidre, képzelőtehetség, felfogóképesség, találékonyság, stratégia, kijelentés arról, amit nem tudsz. Ha a Szent Szellem általi életet élek, szellemben fogok járni.

 

 

20191207 2019.12.07

Ha nincs Istentől kialakított realista Istenkép a Szent Szellemről, nem valószínű, hogy ’hitbéli’ számításaink abban a formában teljesülnek majd, ahogyan azt elgondoljuk. Helyes Istenismeret alapja a helyes Istentiszteletnek. Lelkükből jövő idealizált Istenképből ugyanis könnyű eltérni hétköznapjaink sodrásában. Káin óta Isten javaiért történik a félreértett Istenkeresés. Ábel & Káin típusú kereszténység meghatározója az üdvtörténelemnek. Ábel istenismerete a kegyelem és megigazultság helyes igazságait fogadta magában. Istenhez való közeledése és Őrá irányuló tisztelete ezeknek a bibliai tényeknek a pontos figyelembe vételén és követésén alapult. Minden emberi természetből (lélek) származó gondolat Isten szent háromságáról vagy a Szentírás tartalmáról hamis. Tulajdonképpen az ember saját erőfeszítése által kialakított gondolatok, eszmények a Szent Szellem identitásáról, vezetéséről képezik a vallásos életben lévő megtévesztés alapját. Ekkor nyitja meg az az Istenkereső ember szívét „idegen hangok” előtt.

 

 

20191130 2019.11.30.

A spirituális leépülés akkor jelenhet meg életünkben, ha nem vesszük tudomásul vagy megkeményítjük szívünket az Úr vezetése kapcsán. Saját szellemünk működésének fontos szerepe van az Úr hangának realizálásában. De ennek rendeltetését nem szabad eltúlozni. A megtérés után még megromlott fantáziával rendelkezünk és nem megszentelt módon gondolkodunk. A hallás jelentősége és szívünk készsége az engedelmességre döntő ebben. János apostol a hallás megőrzésében és a kenet helyes működésében látja a hívő ember boldogulását még az Antikrisztus szellemével szemben is. Tudatosítanunk kell önmagunkban, hogy az újjászületés szellemünket látó és halló szereppé teremtette. Bensőnkön keresztül az Úr jelenléte és képessége belép életünkbe, hogy utat mutasson. Később természetünk állandó alkotórészévé váljon. Az imádkozást ennek a célnak kell alárendelni, ehhez pedig szükséges időt biztosítani a Szent Szellemnek. Sajnos imádkozni lehet úgy is, hogy az ember még gyengébbé teszi szívét, mert alárendeli a lelke félelmeinek, fájdalmainak. Ha ezek uralkodnak belső emberünk fölött, akkor egy elválasztó paravánon keresztül akarunk közösséget tartani a Szent Szellemmel.

 

 

20191123 2019.11.23

Mai kereszténység egyik fő problémája az, nem különíti el magát a profán világtól Isten Szellemének vezetésére. Képtelenség úgy hatékony hitéletet élni, hogy az ember szellemi identitása önmaga előtt nem fontos. Ekkor létezés válságot élhetünk át. Az imaélet sikerét befolyásolja, ha szellemünk szüksége annyira fontos, mint a fizikai szükségeink. Ekkor szellemi tevékenységeinknek belső értéke és ösztönző ereje lesz. A belső ember megerősítése figyelmes, fegyelmezett és következetes együttélést igényel az Úrral. De valójában egy érési folyamatról van szó, ami előbb-utóbb sikereket fog eredményezni vezetésünkben. Ráeszmélünk, hogy nem az vagyunk, aminek kívülről látszunk, hanem az vagyunk, ami bennünk van. A Szent Szellem folyamatosan tanítja és vezeti a szellemünket, hogy egyre több igazságra ráeszméljünk és részesedjünk belőle. Isten elvárja tőlünk, hogy a Szent Szellem vezetésében működjünk, ne maradjunk megkötözve a természetesben. Te nem kapcsolódhatsz Istennel kapcsolatos javakhoz a Szent Szellem bizonysága nélkül! A jó pásztor hangját követjük, mert halljuk. Isten soha nem válaszol meg olyan kérést, ami már megvan! Jézus azt mondta, a juhai ismerik a hangját. A megismerés, befogadást is jelent. A tény az, hogy hiszed vagy nem, de a vezetés elérhető lett számodra az újjászületéskor. Hogy mennyit veszel birtokba ebből, Te rajtad múlik. Hogyan lehet hallani Isten hangját? A te válaszod a kulcs ehhez.

 

 

2019.11.16.

Isten ma is kutatja, vizsgálja a szívünket. Erre nem neki, hanem nekünk van szükségünk, hogy segítségével megláthassuk magunkat az ő világosságában. Egyedül a Szent Szellem képes vádlás és kárhoztatás nélkül rávezetni minket arra, hogy van e helytelen ragaszkodás az életünkben, vannak e olyan bálványok a szívünkben, amelyek miatt sikertelen az imaéletünk, mert mi nem akarunk elengedni olyan vágyakat, kívánságokat, amelyek miatt kezdetben „csak” megosztottá válik a szívünk, de később már akár teljesen el is távolodhatunk Istentől, míg végül intő példa lesz az életünk mások számára, (negatív értelemben) ahogyan erről az Ezékiel 14-ben is olvashatunk. Saját magunk és a ránk bízottak miatt is jobb, ha leszámolunk mind azzal, amit Isten bálványnak tart az életünkben.

„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!

Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsoltár 139,23-24)

 

201911092019.11.09.

A keserűség elválaszt Isten különleges kedveltségétől (kegyelem) és az egészséges emberi kapcsolatoktól. Isten határozott célkitűzése, hogy átalakuljunk a Fiú képére. Ő megtisztít minket, ahogyan az ötvös – aranyműves - tisztítja a nemesfémeket. Ennek érdekében felhasználja a próbákat, nehéz helyzeteinket, hogy az összes salak kikerüljön belőlünk. Sokszor nem értjük Istennek tisztító munkáját, ami miatt megkeseredhetünk. Másrészről földi életünk során krízisekkel, fájdalmakkal találjuk magunkat szemben, amelyeket fel kell dolgoznunk. Ugyanis a keserűség célja hogy elvezessen minket egészen az önbálványozásig, ahol a fájdalom már gyökeret vert. A keserű attitűd mindig igazolja, hogy miért is keserű. Erre szüksége lesz, hogy így ne tudjon a hívő meggyógyulni. A keserű ítélkezés azt jelenti, hogy elutasítottság érzése okán másokat megítélünk. Ítélkezés lehet az is, ha szívünkben kárhoztatás, elutasítás, féltékenység, irigység, jogtalan harag, vagy meg nem bocsátás van jelen.

 

1. oldal / 37