Dátum: 2017. október 21. Helyszín: Aratás Gyülekezet

 20171021Isten kegyelmének munkáját vesszük szemügyre, ami különleges készséget jelent, hogy képességét használja javadra, amelyet nem érdemelsz meg. Szó lesz az álomról, áldásörökítésről és a hit hallásáról. Salamonról, Józsefről, aki különleges képességeket kapott. József álmot nyert és elhitte. Akkoriban családjában megszokott módja volt Isten ilyen típusú közlésének. Ma kijelentés és bölcsesség szelleme adja a mennyei stratégiánkat, azaz álmainkat. Ha nincs kijelentésed és ígéreted (álmod), akkor mid marad? Egy bibliád tele betűkkel vagy rosszul értelmezett elvek? József engedelmeskedett álmának és egy géniusz lett, de testvérei nem engedelmeskedtek saját álmaiknak. Így, az ördög célpontja a kedvelt József lett. Sok embernél láttuk, hogy a megújulásaik nagy részét Isten adta, azonban megragadták a kegyelmet és azt mondták:”én leszek az álmom főszereplője”! Amit átalakulásnak véltek, az hanyatlás lett. Ami kegyelem vonatkozásában motivál, hogy József típusú, sáfárgondolkodású ember legyek, aki képes kijelentéseket (álmokat) konvertálni. József nem szabadulásért imádkozott, hanem a testvérei szívéért, hogy készek legyenek az áldásra, ha eljön a pillanat.

 

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2017. október 14. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171014Az üzenetben szó lesz a gonoszság szellemeinek munkájáról az egyházban. Személyimádásról, Python és Mammon szellemének dualizmusáról, intelligenciájáról, próféták hiányáról és kultúránk fő bűnéről az önérvényesítésről. Lassan M.O-on minden harmadik gyermek szegény. Több millió ember elhagyta az országot. Majdnem minden tízedik keresőképes család devizaválság érintettje. Ha a pénzügyeinket nem kezeljük Isten terve és igéje szerint, az egész életünk eltérhet Isten teljes akaratától. Mammon célja kivonni a hitünk használatát pénzügyeinkkel kapcsolatban, majd elhiteti, nála van csak gazdagság. Amit a pénzzel teszel, az a szeretetedet is megmutatja. Mi a tartalma, indítéka, célja életednek. Utolsó korszakról az üdvtervben Pál apostol azt vizionálja elénk, hogy az önzés és hedonizmus lesz a fő probléma a társadalmainkban. Szociáletikai csődbe jutott a kereszténység is. Én, levált igazi céljáról, az isteni életről. Az érdekérvényesítő énnek nem azért kell a Keresztre mennie, hogy megsemmisüljön, hanem azért, hogy feladja igazgatási igényét. Már nem a rólunk való teljes igazságot vagy tudást hordozza. Isten egy Hit mértéket adott át újjászületésünkkor. Isteni „deal” van birtokunkban. Aion Istene okoskodás és érzékek szintjén programoz. Függővé tesz rendszerétől aggodalom által. Hitünk ekkor rossz befolyás alatt van.

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2017. október 7. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171007Bizonyos típusú emberek bizonyos típusú jövőképpel rendelkeznek, amelyet kettős spiráljuk azaz a DNS-ük és a szellemükre ható befolyás határoz meg. Mondd meg, milyennek látod szellemedben a jövődet és megmondom sikeres vagy-e. Mondd meg, mit látsz szellemedben jövő vonatkozásában és megmondom, mi uralja szívedet. A láthatatlan, szellemi dolgok manifesztálódnak a hitünk által, azaz kézzel foghatóakká, láthatóakká válnak. Ezt mindig Isten kezdeményezi az által, hogy élő igéket ad. Ha igaz volna a hit tanítása önmagában bármire, akkor Isten akaratával ellentétes dolgokban is lehetne hinni, és így Isten akaratával ellentétes folyamatokat elindítani. Golgota alapján győzhetünk a Mammon felett. Mert megtagadjuk énünk irányítási jogát, így megszabadulhatunk az én megkötöző hatalmától. Az énnek azért kell a Keresztre mennie, hogy feladja jogtalan kormányzási igényét. Áldás definíciója: Szövetség ígéretének eredménye; kegyelem erejének működése; átok folyamatát megfordító hatalom; láthatatlan erő a termésre (aratásra). Isten királysága HITED szerint fog működni, nem a Te pénzed szerint. Ne távolodj el a HITED szintjétől!

 

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2017. szeptember 30. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170930Jelenések könyve szerint az egyház korrupt része rossz lóra tesz a politikával. Spirituálisan fogalmazva: Babilon rendszerével. Annyi újjászületett hívő magyarázza, hogy őt az Úr vezeti, de az igazság az, hogy az árak és a pénz vezetik őket. No meg a kiépített vallási rendszere. Mammon tudja, a „parázna asszony” gazdagsága mulandó. Lassan elfogy az idő és a „parázna asszony” pusztítása elkezdődik. Van valami, amit látok elvként a bibliában… ahhoz, hogy az ember teljes mértékben értékelni és élvezni is tudja Isten áldását vagy a pénz nyújtotta örömöket, először meg kell tapasztalnia a szegénységet, egy olyan világot, amelyben az élet célja a mindennapos túlélés majd azt, hogy a földi élet teljesen hiábavaló Istenfélelem nélkül. Máté ev. 6 alapján a mammon eszköztára: Kihasznál és kilátástalanságot ad: 1., Sötétté teszi világosságot a szívben. 2.,Biztonságot a felhalmozásban látja 3., Stressz és megfélemlítés eszközét használja a létfenntartásban 4.,Szolgává vagy imádóvá alakít 5.,Amikor aggodalommal terhel a kettős gondolkozás. 6.,Kishitűséget alakít ki, limitálva bennünk a hit lehetőségeit.

 

 

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2017. szeptember 24. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170924Minden valódi szolgálat az Istennel való közösségünkből fakad. Isten behív minket az ő jelenlétébe, ahol meglátjuk magunkat az ő világosságában. Rájövünk arra, hogy beszennyezett minket a világ és saját tehetségünk nem elég arra, hogy az Úrtól kapott feladatunkat ellássuk. Ekkor tisztít meg minket Isten, csak ez után vagyunk képesek beleállni a nekünk elrendelt küldetésbe. Ézsaiás már próféta volt, amikor átélt egy nagy találkozást az Úrral, ha ez nem történt volna meg vele, akkor nem tudott volna az eredeti elhívásában élni. Fontos tanulság ez számunkra is, különben helytelen motívumból fogunk végezni olyan szolgálatot, ami nem is a miénk, így akár megbetegedhetünk vagy akár idő előtt meghalhatunk. „Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!” Ézs. 6,8

 

 

 

 

Dátum: 2017. szeptember 23. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170923Bírák Könyvének 17-dik és 18-dik fejezete kitűnően leírja azt a káoszt és anarchiát, ami a mai egyházat is jellemzi, különösen a szolgálatok területén. Mindenki azt csinál, amit akar és a pénz szeretetének is döntő szerepe van. Ezért megtérésre van szükség, valamint arra, hogy ahhoz ragaszkodjunk, amit valóban Isten mondott nekünk, különben tönkre megy lelkiismeretünk és hitünkben hajótörést szenvedünk. Ez végképp megpecsételheti sorsunkat. Meg kell térnünk az önzésünkből és gyakorolni kell az igazi szolgálatot Isten és emberek felé egyaránt. Amikor az ember (aki Isten teremtménye) fontosabb lesz számunkra mint a pénz, (amit az ember alkotott) akkor elmondhatjuk, hogy szabadok vagyunk a mammon szellemétől. „Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi próféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Himenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a Sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják Istent.” 1Timóteus 1, 18-20

 

 

 

Dátum: 2017. szeptember 16. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170916Az üzenetben szó lesz Kajafás által vezetett papság pénzügyi tevékenységeiről, egyház és a politika apokaliptikus időszakáról és a Mammon szellemének tulajdonságairól a hívők életében. Mammon szelleme megtévesztő gazdaságot jelent, de köze lehet a szegénységhez is. A pénz nem egyenlő a mammon szellemével. Azt akarja Isten, olyan sokra vigyed, amire Isten eltervezte. Persze, ha Te ezt meg is láttad. Megtérés központi motívuma mindig Isten személyének imádása és a tőle való függőség. Ha ez nem alakul ki, lehetetlen kivenni a Mammon szellemének munkáját és paradigmáit egy egyénből. Ma a világ felismerte, hogy spirituális hasznot, sikerre való motivációt kaphat az egyház által is. Ezt a gazdasági hiány, egyre nagyobb szükség és a pénz megszerzési vágya hozza létre a XXI sz.-ban és beletorkollik a bukott Egyház (parázna asszony) tevékenységébe. „Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.” Mt 6:24 Szó szerint képtelenség, lehetetlenség egyszerre a kétféle szolgálat.

 

 

 

1. rész:

2. rész:

 

Dátum: 2017. szeptember 09. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170909Az adakozás központi témája volt a kereszténységnek mindig is. Természetesen, mint oly sok más igazságot, úgy ezt is igyekszik a sátán meghamisítani, eltorzítani, hogy a saját céljainak eszközévé tegye. Így születtek meg az adakozás gyakorlatának világi, és vallásos átiratai is, amelyek nélkülözik a hit kijelentését, látását. Hit nélkül pedig csak földi szinten maradunk, még akkor is, ha adakozunk buzgón, ez a becsapás lényege. Jézus ezért többször tanít az anyagiakról, olyan adakozásokat állít példaként, amelyek messze túlmutatnak a jótékonykodó, vallásos gyakorlaton. Az Úr egyik célja, hogy az adakozásaink hit által összekapcsoljanak minket az Isten Királyságával. Az Úr célja már a létezésünk előtt az volt, hogy közösségben, kapcsolatban legyen velünk. Ő ezért a célért odaadott mindent. Fel kell tennünk a kérdést magunknak: Én mit adtam ezért a közösségért? „Erre Péter azt mondta neki: Íme, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. „Mk 10:28

 

 

 

Dátum: 2017. szeptember 2. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170902Isten népe számára a jövőbeni siker elindítója az lehet, hogy megtalálja a Szent Szellem és az egyház működésének egyensúlyát. Test tagjai ezáltal egy szívvel-lélekkel tudnak együttműködni. Azonban soha nem az egység a végcél. Az összejöveteleinken célunknak többnek kell lennie, mint hogy csak közösségben legyünk és a szeretetet gyakoroljuk egymás felé. Isten népének feladata az, hogy Istent Szellemben és igazságban imádja, az Egyházat pedig felépítse a szolgálatokon keresztül. Isten munkatársait kell megfelelő pozíciókba, szolgálatokba állítani. Nagy feladat most az egység kialakítása és megőrzése Isten és emberek felé. Ne engedd, hogy keserű, autonóm emberek elvegyék tőled a TÜZET!

 

 

 

Dátum: 2017. augusztus 26. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170826 lSzentírás alapján olyan az ember, amilyen szíve állapota. A szív nemcsak az érzelmeknek, értelemnek, hanem az egész életünknek a forrása. A szív tehát nem azonos a lélekkel. A szívet a megtérés után is vissza próbálja szerezni a gonosz szellemvilág. Ezért fontos szívünk állapotára és központi szerepére hangsúlyt tenni, mert különben nem tudjuk megvédeni magunkat. Ha az Isten beszéde újra és újra nincs a szívbe beplántálva, akkor befolyásolhatóak vagyunk. Ekkor imádságainkat és szellemi életünket nem az ige hatása alakítja, hanem szívünk önálló elgondolásai. Dávid megvizsgálta, majd felelősségre vonta saját szívét. Felismerte, hogy gonosz szellemi erő befolyása alá került, így szívén keresztül nem tud bekapcsolódni Isten irgalmába. Tudta, hogy az irgalommal teljes hívő, Isten jóvátételére van ráutalva, így állandóan meg tudja erősíteni a belső emberét. Ezért szívét újra átadta az isteni irgalom mennyei segítségére és megtapasztalására.

 

 

 

 

1. oldal / 4