Dátum: 2018. január 06. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20180106Korinthoszi gyülekezettel vállvetve mondhatjuk, meggazdagodtunk minden teológiai tudásban, bár a kérdés nem az, hogy ismerünk-e már mind régi vagy legújabb igazságot és irányelvet a Bibliából, hanem az, hogy ezek szerint élünk-e vagy sem? Történelmünk nagy korszakváltáshoz közeledik. Felmerül a kérdés: milyen krízisek érik most az Egyházat? Ószövetségben a héber értelem, bölcsesség fogalom jelent szétválasztást és különbséget tevést is. A héber gondolkozási mód analitikus. Egyház tanításait tekintve, ma a szellemi élet kulcsszava: szétválasztás. Görögül a krízis szó szétválasztást, megkülönböztetést jelent. Jelenleg még tart egy érési folyamat, amelynek végére minden hívő Krisztus elé áll. Isten most nagyon türelmes. A prófétai kijelentések alapján az Egyház útjának befejezésekor szétválasztás történik. A szíveket ismerő Isten szétkapcsolja a névleges keresztényeket a ténylegesektől. Az egyh.tört. során két kategóriához tartozó keresztények mindvégig egymás mellett élnek, hiszen nem lehet és nem szabad őket szétválasztani, mivel senki sem tudhatja, kiből mi lesz még. A konkoly példázatában a törvénytelenség az egyik kulcsszó, a másik pedig a bűnre való csábítás. A botránkozásokat okozókról. Egyház életútja minden súlyos romlása ellenére teljes győzelemmel fog végződni. „Első zsenge a Krisztus; azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.” 1Kor 15:23

 

 

Dátum: 2018 január 06. Helyszín:Nagykőrös

20180106 2Egyház küldetése a nagy Király dicsőségének kifejezése. A hívő ember részére a reménység eszköz is arra, hogy általa jusson el eredeti méltóságához és tisztességéhez. Ahol ismertté válik az Egyház reménye, ott Isten dicsőségének (lényének) kinyilatkoztatása is bekövetkezik. Isten dicsőségéből ered királysága. Ma alacsony vízállás tapasztalható az Egyházban. Apály van. Azonban Isten önmaga személyiségét (dicsőségét) bele akarja sugározni először az Egyházba, majd a teremtésbe. Egyelőre nem tudjuk megszüntetni azt, hogy az Egyház és a világ ne szenvedjen. De ne is növeljük szenvedését azzal, ha figyelmen kívül hagyjuk a világ türelmesen vár dicsőséges állapotunkra! A remény is jól tudja ezt. Egyház jövője mögött hatalmas dicsőséges forradalom áll. „Megszabadul a teremtett világ is a mulandóság rabságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára" Róm 8,21.

 

 

 

 

Dátum: 2018. január 20. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20180120Kereszténységünk erőteljes krízissorozaton megy keresztül, traumatizálódik. Mivel a világban jelen van a láthatatlan, ezért az emberek - ha tudják, ha nem -, kapcsolódva vannak a transzcendens világgal. Miként Noé és Lót napjaiban, hat-hét dolog köré rendszerezik az emberek érdeklődésüket. Ugyanaz lesz Krisztus visszajövetele előtt, mint ami az ítéleteket megelőzően. Az emberek belefeledkeznek a szükségeknek és vágyak kielégítésében. Elfelejtenek, hit által látni a láthatatlant. Viselkedésükben tükröződik az Isten és a gonoszság közötti háború súlya is. Ebben a korszakban a keresztények hit élete destabilizálva van. Az ilyen intenzív elbizonytalanító időszakban az emberek sokkal nagyobb stressz alatt élnek. Életünk gondjaival kapcsolatban az Írásból keressük kijelentés útján a megoldásokat. Ne úgy, mint Lót felesége. Miért sújtotta az Úr angyala olyan súlyos büntetéssel Lót feleségét? Mert amikor visszatekintett nem csak szemével nézett vissza. A Biblia ezt mondja: „Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints!" Ez a parancs egyszerű: ne tekints hátra!

 

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2018. január 27. Helyszín:Aratás gyülekezete

20180127Isten kegyelmi programjához tartozik, hogy Krisztus dicsőségét láthatóvá tegye a keresztények életében. A jelen kor hívőinek többségéből hiányzik a dicsőségről való igazságok meglátása és az azokkal való azonosulás. Isten megnyilvánuló jelenléte nélkül nincs valóságos Istentisztelet. Egyház mostanra újra átélte az un. „Ikabod” jelenséget. Ez a hatás korrupt spirituális erőt eredményez a vezetők és a juhok életében. Ez a dicsőség feltartóztató ereje. Olyan, mint egy pókháló, amibe az emberek beleragadtak. Jézus keresztje a teljesítményalapú vallást múlttá tette és lecserélte a dicsőség szolgálatára, de a vallás munkája örömmel tartja életben. A vallási ideológia gyakran szövetséget épít ki a politikával. Ez a koalíció minden kultúrában megtörtént. Politikai erő egy láthatatlan mesterként stratégiát kínál az egyháznak.„…a falun kívül szemeibe köpvén és kezeit reá tévén, megkérdezte őt, lát-e valamit?” Márk 8:23

 

 

 

 Dátum: 2018. február 10. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180210Megnéztük Isten célját az újszövetségi generáció számára. Azt láttuk, hogy ez a terv elsősorban az volt, hogy az új dicsőséges nemzedék betöltse azokat a célokat, amelyekért Ádám teremtetett, de nem tudott betölteni. Másodsorban Isten célja a hívők számára az, hogy visszafordítsa azokat a következményeket, amelyeket Ádám bukása okozott. A megváltott ember Istenség dicsőségébe való beemelése, már a teremtett világ előtt el volt határozva. Dicsőség prioritása az egyházban: Isten Fiának képéhez, imázsához való hasonlóság. A megigazított hívők dicsőségbe való bevonzása és megdicsőítése Isten végcélja. A 2Korinthus 3,3 mondja: „…élő Isten Szellemével írva…a szívnek hústábláira.” Szent Szellem szívre írással hozza létre a dicsőséges egyházát. A Szellem a toll, amely belénk írja személyesen Krisztust. Amikor az íróként munkálkodik bennünk Krisztus Szelleme, akkor lényünk mélyén érezzük a kenet (kenőcs) hatását. Így semmilyen lepel sem takarja el az arcunkat, megszabadulunk a vallásosság általi formalizmustól és az ideológiai keretektől. Egy tanítás információja képes ismeretet átadni, a kenet azonban magát az isteni tartalmat juttatja belénk. A keresztyén élet nem csak tanítások elsajátítását, hanem a Szellem kenetének belső munkáját és alkalmazását jelenti. Keresztény az, aki Krisztus követő, azaz felkent követő.

 

 

 Dátum: 2018. február 17. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180217Hogyan realizálhatjuk a kenetet sorsunkban? Bizalom által. A hit hozza működésbe a kenetet életedben. Abban az emberben, aki nincs újjászületve, nincs benne Isten természete és kenete. Krisztus (a felkent) feltámadása visszaadta az Isten hatalmát gyermekei részére. Újszövetség által Jézus Krisztus dicsőségébe fokozatosan vezet be bennünket a Szent Szellem. Szent Szellem nemcsak rajtad van, hanem már benned is. Csak Isten Szelleme tesz bennünket alkalmassá az újszövetség szolgálatára és ígéretei elfogadására, aki igazságot, kegyelmi ajándékot oszt meg velünk. Az egyház mostani korszakában a Szent Szellem képviseli és közvetíti az Atya dicsőségét, amely Jézus Krisztus. A dicsőség képes a természetünk lényegét átalakítani, hogy testben is képessé váljunk a vele való állandó együtt lakozásra. Szent Szellem erőteljesen elmagyarázza – kompromisszum nélkül –, hogy mire vagy képes a kenet által. Ő hatalmas jellem átalakító isteni személy. Isten jelenléte a szellemi indítékok számára végére mehetetlen állandó forrásokat biztosít részünkre.„…akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.” (Róm 8:29—30).

 

 

 

Dátum: 2018. február 24. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180224Nem egy romantika alapján kellene nézni az egyházat, bezzeg az első században milyen fölkent emberek voltak. A keresztyén élet nem hitről és kegyelemről szóló tanítások elsajátítását jelenti, hanem a Szent Szellem felkenetésének hatalmas belső munkáját. Tisztában kell lennünk azzal, hogy Isten milyen munkát végez el bennünk az Ige és a kenet által. A kenet egy szuper-erő, mert mindig egy magasabb rendű mennyei információt közöl velünk. Isten kenete életminőségedet más kategóriába tudja vezetni. Teljesítő képességedet kiemeli az általánosból és megnövelheti. Most nem csak több tudásra, hanem több látásra van szükségünk a dicsőségről. Meg kell szabadulnunk a halált hozó, írott betűk fogságából és nem hihetsz jobban a cselekedeteidben, mint a megváltás tényeiben. A s’chíná/sekina arámi szó gyöke a héber sáchán. Jelentése letelepedni, valahol tartózkodni vagy be-lakni.

 

 

 

Dátum: 2018. március 03. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180303Sajnos hibáznak azok, akiknek nincs tudatosítva hitéletükben, hogy mennyei megtapasztalásaink idővel elhalványodhatnak. Amikor az ember csak a társadalmi vagy az egyházi szerepét akarja megélni, de a szellemi identitása részére nem lényeges, akkor hiába várja szellemi életére az eredményeket. Tisztázni kell önmagunkban először, hogy az újjászületés a szellemünket Isten edényévé és mécsesévé változtatta, amin keresztül az örökkévalóság és minden egyéb mennyei képességek be tudnak lépni életünkbe. Másodsorban pedig jövőnk attól függ, kik lettünk Krisztusban. Bibliaolvasást ennek a célnak kell alárendelni. Vagyis olyan szellemi képességek működését várjuk, amelyeken keresztül a Szellem képes tudtul adni velünk Isten jókedvének időszakát. Ez az un. most korszaka. Isten jelenléte elképzelhetetlenül forradalmasítani fogja a keresztény életet, szolgálatokat. A hívők egy része fel fog szabadulni a világ elnyomása és a kenet nélküli szolgálatok fárasztó behatásaitól. Új Istenélmények fognak megjelenni. A kenet képessége és célja, hogy visszahozzon a Szellem vezetése alá. Isten kenete a megkülönböztetés jele Istentől Rád vonatkozólag. A kenet kapcsolatának minősége függ az egyháztól is.

 

 

 

Dátum: 2018. március 10. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180310Először átvesszük Isten Szelleme milyen hatást tud kifejteni identitásunkra. Saul és Dávid felkenetése jó minták előttünk. Szent Szellem kenete, ajándékai minden hívő által működhetnek, ezért bátorítja Pál apostol a gyülekezetet, hogy kívánják az értékesebb karizmákat. Majd szót ejtünk arról, hogy az Isten jelenlétéhez és annak tanításához való rendellenes viszonyulásnak tartós hitbeli egyensúlyzavar származik. Szent Szellemnek nyilvánvaló, hogy az Ő szabadságának uralma a gyülekezetben nem épülhet ki ajándékok munkája és a kenethez való helyes viszony nélkül. Jézus Krisztus a kenet munkája oldaláról közelítette meg a szombattal kapcsolatos vitákat. A nyugodalom üzenete elidegenedett az eredeti szerepétől, holott az Istenkereső embert az ígéretekbe kellett volna vezetnie nem a törvénykezés alá. A kereszténység célja ma is az a nyugodalomban való felfrissülés. Ekkor Isten megosztja a kenet érdemeit és találkozási pontokat alakít ki bennünk a látható és a láthatatlan dimenzió között.

 

 

Dátum: 2018. március 17. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180317A nyugodalom azt jelenti, hogy Isten befejezte munkáját, megnyugodott a szombat napon az ember üdvössége érdekében. A szombatban megélhetjük mindazt, amit Isten előre eltervezett. Egy találkozási pont a látható és a láthatatlan világ között, ahol tényként elfogadjuk az üdvösség tervét részünkre. Mielőtt megszülettél, Istennél megvolt minden „előre segítség”, amire csak szükséged van és lesz. A nyugodalom az örökkévalóság helye, ahol önmagunk életét letéve, Isten jó tervéről elmélkedünk és Istent Szellemének vezetését engedjük munkálkodni bennünk. Minden, amire valaha szükséged lesz, elérhetővé tette számodra Krisztus vérében. Ezt nem lehet puszta vágyak által érvényesíteni. Az igazi hit, amiben élsz és jársz, mindig nyugodalomba vezet! Jézus szombati gyógyításai Isten munkái voltak. Azért tehette meg, mert azt Isten tette meg benne majd általa. Először látást kapott Atyjától, majd addig tudott eljutni hitben, amelyet megengedett neki Isten. Ha maga Isten is dolgozik szombaton a bűnös ember érdekében, akkor MI is dolgozhatunk vele együtt.

 

 

Dátum: 2018. március 24. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180324Nem csak azért követjük Jézust, mert csodáljuk. Nála megvan a tudás ahhoz, hogy mi számukra a következő lépés. Ha nem újulsz progresszíven a belső embered által, akkor garantálom, hogy gátolva vagy. A belső kenet által irányítani tudod az életedet. Mert a kenet megtanít a kihívásokkal szembeszállni. Ha semmibe vesszük a nyugodalom üzenetét, lassan gyülekezeteinkből a szellemi életforma eltűnik, helyette egy lelki (gr.pszükhikosz) kereszténység lesz standard. Egyházban az elvilágiasodás elleni védekezés megáll, féltve őrzött értékeit elnyeli a tudatlanság. Egy-két generáción belül megtörténik mindez. Szombat jelenti, az örökkévalóságba való kilépést, örökkévalóval való találkozást és örökkévaló rendeltetésünket. Ellenség célja, megállítani a hited munkáját a szégyen által. Szégyen tematikája: ahhoz szoktat, hogy elutasítsd Isten javait, és nem engedi a kegyelem általi befogadást. Spirituális értékteremtés nélkül életet alakít ki, hogy jelentéktelen légy és hamis imázsod legyen.

 

 

 

Dátum: 2018. március 31. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180331„Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára ült.” Zsid 8:1 Nyugodalom üzenetének megértéséhez elsőként a főpap személyét kell. Főpapunk pozíciója örökkévaló lett. Rendkívül fontos azonban az, hogy ezt a hitet nem lehet szétválasztani Jézus Krisztustól, Főpapunktól, aki engesztelő és helyettesítő áldozattunk. A nyugodalomba való bemenetel Jézus Krisztus főpapi vérében lévő megváltás és üdvösség hatalmába vetett bizalom által válik valóssággá. Ez a hit törvényének fundamentuma. Amikor nem hiszünk az üdvösség munkájában, hogy minden része kilett dolgozva életünkre nézve, (kész van), nem mehetünk be a nyugodalomba. Áron főpapnak és fiait az Úr választotta ki, hogy nagyon közel legyenek Istenhez és a nép áldozatait, ajándékait Ő hozzá vigyék. Akiket Isten közel enged magához, azokban kívánja megmutatni javait, dicsőségét. Szent Sátor (annak berendezései) és a papok sajátos összetételű olajjal voltak megkenve. Kenet közvetítő ereje tette Őket tisztelté az emberek előtt. Amennyire helyes a közeledésünk és kapcsolatunk Jézussal a felkent főpappal, annyira maradhatunk a kegyelem képességében.

 

 

 

Dátum: 2018. április 7. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180407Üzenet első része szellemi életünk nyitottságáról szól. A második felének témája: hova tart családunk. Családok nyugodalomban való platformjuk megismerés és növekedés alatt áll. Ez kellene, hogy motiválja a házaspárokat. Nyugodalom Isten királyságát és az üdvösség elérhetővé tett ígéreteit tartalmazza. Isten bevégzett munkájában való időzítés és az abból való kitekintés rendszeresen felülhaladja Istenről szóló ismereteinket. Ezért nem korlátozzuk, vagy nem tesszük korlátlanná az Istenre vonatkozó gondolatainkat. Akkor rekedhet meg a láthatatlanba való belelátásunk, ha saját hiábavaló, istentelen gondolataink erőtlenné teszik belső emberünket. A láthatatlan valóságok megragadása akkor eredményes, ha az ember Isten Igéjével összhangban álló képet alakít ki Istenről és javairól.

 

 

 

Dátum: 2018. április 14. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180414A téma tartalma az aggodalom hatása és „látómásos atyák” hiánya családban. Ma minden keresztény otthon a stresszel küzd. Az első felében „hit és az ige keverésének” módjáról lesz szó. Minden, amire szükséged lesz ebben az életben, készen áll az üdvösségben. Hit szava hír és csatorna a lehetetlennel szemben. Növekedik a családod érdekében a kihívásokhoz mérten. Mindig a szellemedben belül épül fel, 1 mag által. Aggodalom a nyugodalom ellenpárja. Amikor aggódunk, világ szerint gondolkodunk. Testvére a félelem és a kételkedés. Az aggodalom képzelet alapú és időhöz kötött. Lehet prevenció vagy egy TÖVIS a problémára, amihez nincsenek megfelelő képességeink vagy forrásaink. Aggodalom magányossá tehet, információszűkítő, stimulál, stresszel. A házasság mennyből jött létre, ezért látás nélkül korlátlanná válhat. Mi a látás? Több mint impulzus és intuíció. Belelátás és erő a cselekvésképességre. Erős képzelet arról, amit nem látsz, de létezik. Egy kép az új körülményekről. A nyugodalom hiánya a családokban, érzelmi sebeket okozhat. Ilyen például a házasság hajótörése, munkahelyi kudarc, az egészségkárosodás vagy megbecsültség elvesztése. Belső sérülések mindennaposak. Ha valaki sokáig él stresszben, az egyet nem értésben, vallási feszültségekben, parancsnoki fegyelemben és a lelki ke­gyetlenség más formái feszültségében, akkor a méltatlanság, bűntudat és szorongás bénító érzéseit hozhatja létre. A tönkrement keresztény házasságokban a gyermekek gyakran áldozatok.

 

 

1. rész:

2. rész:

 

1. oldal / 3