Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. október 3.

a gyoztesek kozott02

Az elménk nem képes fölfedezni Főpapunk megszerzett érdemeit, azonban a hitünk igen. A kegyelem képessé tesz arra bennünket, hogy a bárány vérébe vetett hit által progresszíven a láthatatlan világban működjünk. Pál minta erre. Nyilvánosságra hozta és érthetővé tette Isten titkait. Mennyei célokat fektetett le, amelyek léteztek, de eddig el voltak rejtve. Isten terve azért győztes, mert felülmúlja a természetes mértéket. Amikor a kereszténységben testi gondolkodás dominál, akkor nincs tudatában annak, hogy egy elkészült mennyei segítség áll rendelkezésére a negyedik dimenzióban. A hit harca azt jelenti: az egyház veszi a láthatatlant és megváltoztathatja a láthatót.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. október 10.

a gyoztesek kozott03

Sok-sok keresztény gondolja azt, hogy autodidakta módon lehet a kegyelemben növekedni. Isten fiai tudnak győztesnek lenni megigazulásuk láthatatlan kulcsaival, mert erre senki más nem képes. A hit igazságosságának gyakorlati szerepei: igazságunkra épülő megvallásunkban, Krisztus érdemeiben és a szellemi kihívásokban lévő győztes fellépésünkben van. Szét kell választani az üdvösségkor lévő megigazulás állapotát, a hitet átható megigazulás cselekedeteitől. Hit szerepe ebben az, hogy az engesztelő vér általi megigazulás identitásához folyamatosan hozzáférjünk. A megigazult ember képes Isten karaktereivel felruházva lenni.

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. október 17.

a gyoztesek kozott04

A megigazulásról szóló kijelentés - amit bírunk -, túl van azon a részleges valóságon, amit látunk és érzünk elménk által. Amikor a megigazulás ajándékában (gr dikaoma khariszma) nem fejlődik belső emberünk, akkor a szellemi javak jelentősége csekély, identitás vesztett nép leszünk. A megigazultságukat meg nem értő nép préda a gonosz fejedelmek előtt. Ezért provízióként tanítanunk kell az előttünk álló diabolikus - nefilim szerű - szellemi klímaváltozás miatt. Jézabelnek az egyháztörténelemben való felbukkanása azt mutatja, hogy nem csupán ó.sz.-i személyről van szó. Fő tevékenysége ’pszeudo karizmatikus’ eszközökkel lerombolni a mennyei identitást és fejlődést. (ld. Thiatira)„Tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet és az utolsó cselekedeteid többek elsőknél. De van panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak Jézabelnek…” Jel 2:20.

 

 

1. rész

2. rész

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. október 25.

ne legy cinikus

2 Királyok 6,24-től olvashatunk arról, hogy a szíriai hadsereg körülvette Samáriát és hosszú ideig tartották zárva a várost, ezért idővel hatalmas éhínség támadt. Annyira, hogy már a szamár fejét és a galamb trágyáját is árulni kezdték. Ebben a helyzetben különböző módon reagáltak, a király elkeseredett, egyik főembere pedig annyira cinikussá vált, hogy még Elizeus által kihirdetett prófétai beszédnek jövőképének sem tudott hinni. Sok válságos helyzetet találunk a mai gyülekezetekben, de sajnos ezek jelentős része még mindig nem oldódott meg. Ezért könnyen megkeményedhet a szívünk, majd idővel cinikussá válunk Isten dolgaival kapcsolatban. Istennek a mostani időszakra is van prófétai beszéde az egyház számára.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. október 30.

gyoztesek kozott05

Amikor egy nemzet vagy egyén Istenhez könyörög kegyelemért, Isten annyira irgalmas lesz, hogy nemcsak politikai vagy szinkretista (jezabeli) fogságból szabadítja meg népét, hanem még hosszú évekig helyreállító építkezést tud biztosítani nekik. Amikor nemzeti megtérést hozott Jósiás király, -aki még Dávidnál is jobb szívű volt-, a prófétai szó nem elindította, hanem feltartóztatta az eljövendő ítéletet népe életében. Manasse bűne miatt a babiloni fogság visszafordíthatatlanul bekövetkezik. Kijelentette ezt Jósiás kortársa Sofóniás, túlhaladva ezzel a nemzeti kijelentés szintjét. AZONBAN, választ is ad arra, hogyan tud Isten egy korszakot spirituálisan élhetővé alakítani az un. „úr napja” előtt. „Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekszetek; keressétek az igazságot (hb.cedeq), keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!” Sof 2:3.

 

 

1.rész

2. rész

 

2015. november 07. Helyszín: Aratás gyülekezet,Előadó: Tóth Lajos

7C15CC73AF578FC270B29C2BF36111DB99095B50E074B4BBA3pimgpsh fullsize distrElőször a „megigazulás szolgálatát” nézzük meg. Utána Illés próféta Jézabellel folytatott küzdelmeit és vallási csalódását, traumáját elemezzük. Ne becsülj alá egyetlen ellenséget sem, mert az ellenség pontosan erre számít. A sátán egzisztenciája a vádlás, melynek célja a megigazult ember belső karakterét elgyengíteni, majd szellemi létezését likvidálni. Mivel az Egyház nem uralta a körülményeit, legtöbbünk nem ébredt rá arra, hogy kik is vagyunk és mire képesek. Mi úgy teremtettünk, hogy igaz emberként hit által járjunk, mint Isten. Amikor ismerjük az ellenséget és ismerjük magunkat csak akkor győzünk.

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2015. november 14.Helyszín: Aratás gyülekezet, Előadó: Tóth Lajos

D0CF62CB74F8F67F389F3A6BC4A2E73E99B8594E90B4BA7C18pimgpsh fullsize distrAz első részben meghatározzuk a megigazultságot: Isten fegyvere az engedelmességre. Ez isteni színvonalú cselekedetek előtt nyitja meg az ajtót. A vádló figyeli, milyennek látod magadat. Megigazult ember a gonoszság birodalmát uralhatja. A lehetőség, hogy mivé válhat az igaz ember Krisztusban, szívünkben van. Ha nem látjuk ezt hitben, jóllehet újjászülettünk és jogilag Isten igazságai lettünk, mégsem tudjuk megteremni az igazság gyümölcseit. A második részben Illés lesz újra a mintánk. Azoknak, akik kárhoztatásban járnak, nehéz magukévá tenni Isten igazságának áldásait. Az ellenség azért jön, hogy ellopja azt a képet, kik is vagyunk és mire képesek az elhívásunk és ajándékaink által.„ „Hit által hősökké lettek a csatában.”Zsid.11:34b Egysz.

 

 

1. rész

2. rész

 

Dátum: 2015. november 21. Helyszín: Aratás gyülekezet, Előadó: Tóth Lajos

Az ördög stratégikusan ténykedik ellenünk, azonban Isten megismerteti szándékát. Ádám vétkezett és a megigazultsága hamisságba fordult. Az ellenség átalakította megigazult önképét. A feltámadás győzelme visszavitte az egyházat oda, ahol Ádám volt elhívásakor. Megigazultságunk platform a győzelmünk számára. Ha prioritást adsz ennek, akkor győztes hatással lesz sorsodra nézve. A megigazulás hozza el azt a bizonyosságot, hogy SOHA NEM FORDULSZ VISSZA. Uralmi megbízásunk van, miként Illésnek is volt, de az Ő szívét megmérgezte Jézabel víziója. Illés elhívása prófétai-apostoli kormányzás lett volna 7000 istenkereső és 100 próféta felé. Sajnos elveszítette hitét elhívásában és az ahhoz kapcsolódó kegyelem természetfelletti képességeiben.

 

 

Dátum: 2015. november 21. Helyszín: Aratás gyülekezet, Előadó: Áldozó Tibor

Jézus 30 évig volt az „ács fia”. 30 évig Jézus egy jó ember, egy jó hívő életét élte! De eljött az Isten által rendelt megkülönböztetett elhívás ideje, ami azonnal totális háborúba sodorta a régi életével. Lehet, hogy most mi is csak az ács fiai vagyunk, jó emberek, jó hívők. De ez még nem Krisztus! Fel kell készülnünk arra is, hogy akiket eddig az „ács fia”-ként ismertünk, elhívást, kegyelmet, Isteni megkülönböztetést kapnak. Názáret volt az egyetlen hely, ahol Jézust lekorlátozta a hitetlenség. A názáretiek a testre néztek, a testben bíztak, ezért átok alá kerültek. A jelenlegi korszak csoda-hiánya ebből (is) fakadhat. Készülj fel, hogy Isten embereket ken fel a közvetlen környezetedben, és készülj fel, hogy Téged is fel fog kenni!

 

 

Dátum: 2015. november 28. Helyszín: Aratás gyülekezet

Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy a hívők bizonyságtételükkel le fogják győzni a vádlót. Azt jelenti ez, hogy fókuszálnunk kell János apostol mennyei üzenetére, miszerint megismerjük a Bárány vérét, bizonyságtételünk hatalmát és mit jelent az, hogy életüket nem kímélték mindhalálig.  A vádló három dolgot használ győzelmünk visszatartására: 1. Hibás stratégia 2. Tudatlanság az igazság hatalmáról 3. Intellektuális hit. Mit kell neked tenned, hogy győztessé és szabaddá válj? Éld meg a kijelentetett igazságot. "És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket."  Ján 8:32

 

 

 

Dátum: 2015. december 4. Helyszín: Aratás gyülekezet, Előadó: Nochta Pál

20151204A Jelenések 12,10-12-ből kiderül, hogy a háború már az örökkévalóságban eldőlt, az ördög egy legyőzött szellemi lény. Számunkra viszont ez a győzelem még csak egy a jövőben valamikor megtörténő eseménynek tűnik, ezért kérnünk kell az Urat, hogy Szent Szellem által adjon nekünk kinyilatkoztatást, amely által betekinthetünk és belekóstolhatunk ennek a győzelemnek az örömébe. Sátán, e jelenlegi világrendszeren keresztül el akarja hitetni velünk, hogy a mi sorsunk bukással és vereséggel fog végződni. Ezért nekünk kitartóan kell keresnünk Istent ahhoz, hogy a lelkünk kiszabaduljon ennek az anyagi világnak a fogságából és átkerüljön a mennyei világ légkörébe. „Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket!” 1 Kir.18:37

 

 

1. rész

2. rész

 

Dátum: 2015. december 12. Helyszín: Aratás gyülekezet

1212Pünkösdkor elérkezett a Valóság Szellemének korszaka. Vajon engedjük-e, hogy Isten önmaga valóságában szolgáljon felénk? Akik a megváltás kegyelme alatt állnak, azoknak az életében nincs korlát az igazság valóságának növekedésben. Hitünk megtapasztalásának alapja a megértett, beépült, szellemi igazságok, amelyet a Szent Szellem (Valóság Szelleme) jelent ki részünkre. Ezek tehát az életünkben is valósággá és igazsággá válnak, majd ezekről teszünk tanúbizonyságot. Az ördög célja a hazugság általi kompromisszum kiépítése a való-igazsággal szemben. „Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság.. Ján 8:44a

 

 

Dátum: 2015. december 19. Helyszín: Aratás gyülekezet

 1219Ebben az üzenetben hangsúlyt teszünk újból Isten Szellemével való közösségre. Kifejtjük továbbá, hogy miután a Szent Szellem tanúskodik a szellemünkben lévő igazságról, hogyan tud megerősödni belső bizonyosságunk. Ez fog elvezetni bennünket, hogy tanúbizonyságot tegyünk a Názáreti Jézus Krisztusról. A kulcs lehet ebben János apostol szerint a prófétaság szelleme. Krisztus szelleme tartalmazza a prófétai szellemet, hogy sikeresen és hitelesen tegyünk bizonyságot Ő róla. Pontosabban: akiben benne él Jézus Krisztus bizonyságtétele, abban megerősödik, aktivizálódik a prófétaság tanúságtevő szelleme. „Aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van. Jel 1:2-3

 

ElsőElőző123KövetkezőUtolsó
3. oldal / 3