Dátum: 2018. január 06. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20180106Korinthoszi gyülekezettel vállvetve mondhatjuk, meggazdagodtunk minden teológiai tudásban, bár a kérdés nem az, hogy ismerünk-e már mind régi vagy legújabb igazságot és irányelvet a Bibliából, hanem az, hogy ezek szerint élünk-e vagy sem? Történelmünk nagy korszakváltáshoz közeledik. Felmerül a kérdés: milyen krízisek érik most az Egyházat? Ószövetségben a héber értelem, bölcsesség fogalom jelent szétválasztást és különbséget tevést is. A héber gondolkozási mód analitikus. Egyház tanításait tekintve, ma a szellemi élet kulcsszava: szétválasztás. Görögül a krízis szó szétválasztást, megkülönböztetést jelent. Jelenleg még tart egy érési folyamat, amelynek végére minden hívő Krisztus elé áll. Isten most nagyon türelmes. A prófétai kijelentések alapján az Egyház útjának befejezésekor szétválasztás történik. A szíveket ismerő Isten szétkapcsolja a névleges keresztényeket a ténylegesektől. Az egyh.tört. során két kategóriához tartozó keresztények mindvégig egymás mellett élnek, hiszen nem lehet és nem szabad őket szétválasztani, mivel senki sem tudhatja, kiből mi lesz még. A konkoly példázatában a törvénytelenség az egyik kulcsszó, a másik pedig a bűnre való csábítás. A botránkozásokat okozókról. Egyház életútja minden súlyos romlása ellenére teljes győzelemmel fog végződni. „Első zsenge a Krisztus; azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.” 1Kor 15:23

 

 

Dátum: 2018 január 06. Helyszín:Nagykőrös

20180106 2Egyház küldetése a nagy Király dicsőségének kifejezése. A hívő ember részére a reménység eszköz is arra, hogy általa jusson el eredeti méltóságához és tisztességéhez. Ahol ismertté válik az Egyház reménye, ott Isten dicsőségének (lényének) kinyilatkoztatása is bekövetkezik. Isten dicsőségéből ered királysága. Ma alacsony vízállás tapasztalható az Egyházban. Apály van. Azonban Isten önmaga személyiségét (dicsőségét) bele akarja sugározni először az Egyházba, majd a teremtésbe. Egyelőre nem tudjuk megszüntetni azt, hogy az Egyház és a világ ne szenvedjen. De ne is növeljük szenvedését azzal, ha figyelmen kívül hagyjuk a világ türelmesen vár dicsőséges állapotunkra! A remény is jól tudja ezt. Egyház jövője mögött hatalmas dicsőséges forradalom áll. „Megszabadul a teremtett világ is a mulandóság rabságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára" Róm 8,21.

 

 

 

 

Dátum: 2018. január 20. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20180120Kereszténységünk erőteljes krízissorozaton megy keresztül, traumatizálódik. Mivel a világban jelen van a láthatatlan, ezért az emberek - ha tudják, ha nem -, kapcsolódva vannak a transzcendens világgal. Miként Noé és Lót napjaiban, hat-hét dolog köré rendszerezik az emberek érdeklődésüket. Ugyanaz lesz Krisztus visszajövetele előtt, mint ami az ítéleteket megelőzően. Az emberek belefeledkeznek a szükségeknek és vágyak kielégítésében. Elfelejtenek, hit által látni a láthatatlant. Viselkedésükben tükröződik az Isten és a gonoszság közötti háború súlya is. Ebben a korszakban a keresztények hit élete destabilizálva van. Az ilyen intenzív elbizonytalanító időszakban az emberek sokkal nagyobb stressz alatt élnek. Életünk gondjaival kapcsolatban az Írásból keressük kijelentés útján a megoldásokat. Ne úgy, mint Lót felesége. Miért sújtotta az Úr angyala olyan súlyos büntetéssel Lót feleségét? Mert amikor visszatekintett nem csak szemével nézett vissza. A Biblia ezt mondja: „Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints!" Ez a parancs egyszerű: ne tekints hátra!

 

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2018. január 27. Helyszín:Aratás gyülekezete

20180127Isten kegyelmi programjához tartozik, hogy Krisztus dicsőségét láthatóvá tegye a keresztények életében. A jelen kor hívőinek többségéből hiányzik a dicsőségről való igazságok meglátása és az azokkal való azonosulás. Isten megnyilvánuló jelenléte nélkül nincs valóságos Istentisztelet. Egyház mostanra újra átélte az un. „Ikabod” jelenséget. Ez a hatás korrupt spirituális erőt eredményez a vezetők és a juhok életében. Ez a dicsőség feltartóztató ereje. Olyan, mint egy pókháló, amibe az emberek beleragadtak. Jézus keresztje a teljesítményalapú vallást múlttá tette és lecserélte a dicsőség szolgálatára, de a vallás munkája örömmel tartja életben. A vallási ideológia gyakran szövetséget épít ki a politikával. Ez a koalíció minden kultúrában megtörtént. Politikai erő egy láthatatlan mesterként stratégiát kínál az egyháznak.„…a falun kívül szemeibe köpvén és kezeit reá tévén, megkérdezte őt, lát-e valamit?” Márk 8:23