Váradi Norbert, Mezőkövesdi gyülekezet, 2015. május 17.

celok amiket magunk ele tuztunkA fejlődés, növekedés, áldottság üzenetéről szóló látás megerősítésére igenis szükség van az Egyházban. Komfortzónánkon túl kellene jutnunk ahhoz, hogy megtapasztaljuk a „hitcéljaink” megvalósulását. A látás általi élet könnyen nevetségessé teheti a keresztényeket, ha nem az ige megértése és elvárásai szerint működtetik. Ezért a keresztények nem akarják hallani a hit általi felemelkedést. Gyakori jelenség, hogy a hívők igyekeznek ezt kompenzálni divatos tanításokkal.

 

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. május 23.

maradj az uton

Akik hit által megigazultak, már benne állnak Isten kegyelmében, amelyben ugyanakkor folyamatosan menetelnie is kell a hívő embernek. Ez a menetelés nem más, mint a Krisztusban való folyamatos szellemi növekedésünk. Ahhoz, hogy növekedjünk, Isten útján kell maradnunk. Az ördög újra és újra próbál előidézni olyan helyzeteket vagy eseményeket, melyek által le akar téríteni minket a helyes útról. Ha nem követjük az Urat, akkor idővel elhalványul előttünk a tőle kapott kegyelem dicsősége és gonosszá válhat a szívünk, így az életünk forduló pontjain (pl.Gilgáli szindróma) nem az Isten akarata szerint fogunk reagálni a minket érő kihívásokra. Jó példa erre Saul király, valamint Jeremiás esete a júdai vezetőkkel, akik helytelenül reagáltak Isten üzenetére. Ezt látjuk a mostani korszakban is, mert sok gyülekezetbe járó ember utasítja el ma is az igét, mivel gonosszá vált a szívük.

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 6.

kegyelemmel megkoronazottak003A kedveltségnek olyan kijelölt ideje van az egyházon, amilyet még teljességében nem tapasztalt meg. A „hitre nézve becsületes” (Tim.3:8b) keresztények megjelenése hozzáférhetővé teszik, hogy a kegyelem hatása szerepet kapjon a hívők életében. Így új és egyben utolsó időszakba lépünk, ami már el volt tervezve. Nincs és nem is lesz ehhez hasonló időszak az egyháztörténelemben. Csak ragadd meg ezt, és kezdd el megvallani és elvárni, hogy hit által kegyelemből fogsz élni. Sok dolog felszabadul (elengedtetik) ami elkészíttetett számodra a világ alapítása előtt. „Ő pedig valóban megszabadított bennünket a halálos veszedelemből! Sőt, újra és újra meg fog szabadítani. Őbenne reménykedünk, hogy a jövőben is megszabadít bennünket.” 2Kor 1:10 „De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.” Mt 23:13.

 

1. rész

2. rész

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 13.

kegyelemmel megkoronazottak0042

Isten minden szövetségében jóakarattal és különleges bánásmódban részesítette a benne bízókat. Rámutatunk és kiegyensúlyozzuk azt, hogy nem dolgozott meg ezért sem Ádám, Ábrahám, Dávid. mert Isten királysága máshogyan működik, mint a világi rendszer. Amit kapsz azon alapul, amit hittel elvetsz. (Lk.6:38)Van jutalom a mennyben, de van itt a földön is. Ahogy vetsz, várd el Isten jóakaratát az életeden. Isten előre megáldott minket jóakaratával, de nekünk aktívan egyet kell értenünk ezzel úgy, hogy kijelentjük (ld.gr.homologeo) ezt. „És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal, ítélettel, kegyelemmel és irgalommal. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.” Hos.2:18-19.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 20.

kegyelemmel megkoronazottak005Krisztus elviselte a töviskoszorút (kifizette az árat a Golgotán), hogy Mi a kegyelem koszorúját hordjuk. Kezdetben a földön lévő munka hozzátartozott az édenkert rendjéhez, de Ő viselte a töviskoronát az átok alatt lévő föld helyreállításáért, hogy később a megváltott ember újra áldott legyen és uralkodjon kegyelem által. Kegyelemről kijelentett tudáshoz képesség kapcsolódik. Csak ez által koronája a teremtésnek az ember. Ez olyan rendkívüli idő, amelyet Isten előre eltervezett egyházának. Szó lesz a második részben a kegyelem áradást akadályozó individualista és nárcisztikus kereszténységről is.

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 27.

kegyelemmel megkoronazottak006

Az atya úgy ad kegyelmet amint természetének megfelel, ezért szabad urakká és királyi nemzetséggé tette fiait (1Pt 2,9; Jel 1,6). Isten által eltervezett személyiségünk valódi és szabad uralmát adja. Kegyelme behozott bennünket az üdvösségünkbe (gr.szodzo), hogy rendkívüli életet élhessünk. Az üdvösség tartalmazza az élet minden területére vonatkozó bűnbocsánatot, igazságosságot, gyógyulást, áldást, stb. A kegyelem transzformáló erő arra, hogy Krisztust utánozzuk. Ő kiüresítette magát, hogy kegyelemre és bölcsességre legyen szüksége a szellemi felnövekedéséhez ill. végcélba jutásához.„Növekedék és erősödék szellemben, teljesedve bölcsességgel és az Istennek kegyelme vala ő rajta.” Luk 2:40; „Mert kegyelemből tartattatok meg (gr.szodzo), hit által.„ Ef 2:8.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. július 4.

kegyelemmel megkoronazottak007

A kegyelmi ajándékaid benned vannak, megbánhatatlanok, zseniálisak. A tanítás első része arra a kérdésre ad betekintést: Isten irgalmát miért nem tapasztaljuk meg sokszor nehézségeinkben, majd József mintáját nézzük meg. József ott volt a testvérei között és álmai lettek. Ezeket az álmokat ma látásnak nevezzük. A látás valami, amit Isten mutat meg nekünk, de természetes szinten nem jelent meg. Az ellenség viszont nem akarja, hogy a képességeid kiemelkedjenek. József szenvedve, zsidóként, rabszolgaként és „O” lehetőséggel került Potifár birodalmába, majd elkezdett felvirágozni minden. Józsefnél a börtön is prosperált!

 

 

 

1. rész

2. rész

Váradi Norbert, Aratás gyülekezet, 2015. július 11.

kijovunk a pusztabol

Magyarországon az egyház jelentős része a túlélésre van berendezkedve. Ez abból fakad, hogy a keresztények hit tekintetében csalódásokon mentek át, mivel kívánságaik nem teljesedtek be. Szentírás arra tanít minket, hogy vágyaink, kívánságaink folyamatos táplálása helyett, Isten ígéreteibe kell hittel belekapaszkodnunk, hogy szellemi pusztaságunkból megváltozott jellemmel és erővel tudjunk kijönni. Amikor hiszel abban, amit Isten már neked ajándékozott a megváltás által, akkor szüntelenül hat benned és megszabadít a fáradságos kereszténységtől. „Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.”2.Pt.1:3-4

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. július 18.

kijovunk a pusztabol2

Az előző részben arról volt szó, hogy Isten már mindennel megajándékozott minket ami az életre és a kegyességre való, ezért ne a kívánságainkban, hanem az ígéretekben akarjunk élni, amelyeket az Úr azért adott nekünk, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk. A második részben arról hallhatunk, hogy ez az isteni természet miként jön létre bennünk, mi közben a Szent Szellem Jézushoz hasonlóan minket is kivisz a pusztába vagyis olyan körülmények közé helyez, amelyek cáfolják az Istentől kapott ígéretek valóságát és beteljesedését. Ezt jelképezi Izrael negyven éves pusztai vándorlása is.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. július 25.

kegyelemmel megkoronazottak008

Nekünk nem szabad kevesebbet kívánnunk, mint amelyet Isten kegyelme akar adni. Ha hiszed, ha el tudod hinni, minden lehetséges annak, aki hisz! Nem engedjük, hogy bennünket megzavarjanak a világot érő eljövendő megrázkódtatások vagy akár a testvérek gáncsai. Ha nem illeszkedünk a kegyelem által plántált isteni „lehetőségeinkhez”, akkor lelkünk régi programja feláll bennünk romlásunkra. A tiszta (hb.tamim) szív-lélek-gén által elménk összhangba kerül a kegyelem üzenetével és megindul szellemi fejlődésünk. Ekkor létrejön egy folyamatos kegyelmi áradás, ami új irányt szab életünknek.„De Noé kegyelmet talált az Úr előtt.” 1Móz 6:8 „De Józseffel volt az Úr, kiterjesztette rá az ő kegyelmességét és kedvessé tette őt a tömlöctartó előtt.” 1Móz 39:21.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 1.

kegyelemmel megkoronazottak009

Hitünk célja, hogy Urunkkal való kapcsolatunk a barátságig jusson el. Ha van is kapcsolatunk Istennel, általában felszínes marad vagy "haszonélvezetben" ki is merülnek. A felállítható mennyei barátság egyik alappillére: nem én használok másokat vagy Istent, hanem odaadom magam akaratának. Isten saját Fiát áldozta fel azért, hogy vonzáskörébe kerüljünk csodatévő kegyelméhez. Ha helyreáll énképünk, akkor érettek leszünk mennyei színvonalú intuitív életre. Ekkor elindul az a folyamat, amely a belátás eredményét és a Szent Szellem céljait eredményezi bennünk. Képességünk lesz megítélni dolgokat és annak végkifejletét előre meglátni. Ez több, mint amihez hozzáférhetsz, vagy amit átalakíthatsz küszködéseiddel.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 8.

kegyelemmel megkoronazottak010

Ha a kegyelem mindösszesen a bűnök bocsánatát adná, miért kellett Jézusnak kegyelemre támaszkodnia. Isten kegyelemezett és ígéretet tett Ábrahámnak, majd megígérte ua. nekünk is. Az írígység ellenére Isten kegyelemmel determinálta és pozícionálta József sorsát is, hogy „életen át” segítségére legyen a pátriárkáknak. József fenntartotta a megfelelő hozzáállást Isten kegyelmi képességei felé. Mennyben nem készült részünkre meghátrálási terv, mert a kegyelemből való ígéret mindig értünk működik. Isten azt akarja, hogy olyan messzire menj, amilyen messze csak tudsz, olyan sokra vigyed, amire Isten eltervezte.

 

 

1. rész

2. rész

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 18.

kegyelemmel megkoronazottak011

Mi akadályozza a kegyelem természetfölötti megnyilvánulását? A tanítás ebben segít. Először bevezetünk Isten országának üzenetébe, majd a második részben a tíz szűz példázatát nézzük meg. Ez egy utolsó időre szóló modell az Egyház számára. Isten országa természetfölötti ország, de olyan ország, amely a természetes világban is különböző korokban, különféle módon mutatkozik meg. „Mi, akik rendíthetetlen királyságot nyertünk, tartsuk meg a kegyelmet, hogy általa Istennek tetsző módon (papilag) szolgáljunk, tisztelettel és félelemmel” Zsid.12:28 Vida„Keressétek, (vegyétek célba és törekedjetek felé mindinkább) először az Ő teljes királyságát és az Ő igazságát (útjait, hogyan legyünk igazak cselekedjünk igazul)” Mt:6:33 Amp.

 

 

1. rész

2. rész

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 22.

kegyelemmel megkoronazottak003Sajnos sokszor azt gondoljuk, minden a legnagyobb rendben van életmódunkban. Szellemmel való valódi beteljesedés és ennek életstílussá változása nagyon fontos üzenete a ’tíz szűz’ általi mintának. A menyegzőre csak azok a szüzek jutnak be, akik hangsúlyt tettek a Szellemmel való beteljesedés fönntartására. Fontos, hogy hitéletünket ne csak intellektuális és érzelmi szinten, hanem szellemünk használatával és segítségével éljük meg. Az egész üdvtörténetnek célja Isten királyi uralmának előkészítése. Isten uralma közeledik, ezért a ’tíz szűz’ példázata szerint aki nem érti meg funkcióját szellemének az nem menekül meg. „...Uram Uram! nyisd meg mi nekünk. Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket.” Máté 25:11 „Keseregj, mint a szűz, aki gyászba öltözik az ő ifjúsága férjéért.” Jóel 1:8.

 

 

1. rész

2. rész